Rhaglen

Materion Addysg - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybrid, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 223 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 21 Mehefin, 2023.

4.

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (Adolygiad Darpariaeth Brys) pdf eicon PDF 169 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Addysg pdf eicon PDF 814 KB

·       Adroddiad Blynyddol ar Ynys Môn gan GwE : 2022/2023

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

 

·       Adroddiad Cynnydd Panel Sgriwtini Addysg

 

Cyflwyno adorddiad gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Addysg.

 

·       Siarter Craffu Addysg

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc ar Cyfarwyddwr Stategol (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 362 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.