Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Dim.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwyo, i’w cadarnahu, gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2024.  

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2024 fel cofnod cywir.

4.

Adroddiad Cynnydd : Panel Sgriwtini Addysg pdf eicon PDF 309 KB

Cyflwyno adroddiad cynnydd gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Addysg.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r cynnydd a wnaed yn ystod y cyfnod diwethaf o ran gwaith y Panel Sgriwtini Addysg.

 

5.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol : 2024-2028 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylid cymeradwyo’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2024-2028. 

 

6.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor - 2023/2024 pdf eicon PDF 427 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

 

·       Cytuno ar fersiwn gyfredol y blaen raglen waith ar gyfer 2023/2024;

·       Nodi’r cynnydd hyd yma o ran gweithredu’r blaen raglen waith.