Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Arbennig - Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Llun, 13eg Tachwedd, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganid o ddiddordeb.

3.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr pdf eicon PDF 2 MB

 

  1. Rhaglen Wella’r Bwrdd Iechyd – trosolwg lefel uchel
  2. Gwydnwch Gwasanaethau Clinigol Cymunedol ar Ynys Môn
  3. Cydweithio rhwng y Bwrdd Iechyd a Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Ynys Môn

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·         Nodi’r adroddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;

·         Gwahodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyflwyno diweddariad pellach ar gynnydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ymhen 12 mis.