Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mercher, 19eg Mehefin, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 165 KB

Cyflwyno, i’w gadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd canlynol:-

 

·       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ebrill, 2024.

·       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mai, 2024 (Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfodydd canlynol yn gywir :-

 

·       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ebrill, 2024

·       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mai, 2024 (Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)

4.

Adroddiad Blynyddol y Gymraeg : 2023/2024 pdf eicon PDF 550 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) /Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

· Derbyn Adroddiad Blynyddol y Gymraeg : 2023/2024;

· Nodi cynnwys ac anfon sylwadau’r Pwyllgor Sgriwtini at yr Aelod Portffolio fel rhan o’i gyflwyniad ar gyfer cymeradwyaeth dirprwyedig ac yna’i gyhoeddi.

5.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg: Adroddiad Cynnydd : 2023/2024 pdf eicon PDF 738 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.  

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi y diweddariad ar ddata 2023/2024 y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) Ynys Môn.

6.

Enwebiad Pwyllgor - Panel Sgriwtini Cyllid pdf eicon PDF 221 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD apwyntio y Cynghorydd Derek Owen ar y Panel Sgriwtini Cyllid.  

7.

Blaen Raglen Waith - 2024/2025 pdf eicon PDF 230 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Cytuno i’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglan waith ar gyfer  2024/2025;

·       Nodi’r cynnydd a waned hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglan waith.