Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mercher, 14eg Ebrill, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.  

3.

Partneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·           Nodi cynnydd hyd yma gyda gwaith y Bartneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant.

·           Nodi ymateb y Bartneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant i’r argymhellion a nodwyd gan yr Ymgynghorydd Allanol fel rhan o’r arfarniad diweddar.

 

4.

Adroddiad Cynnydd - Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 443 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·           Nodi'r cynnydd hyd yma gyda gwaith y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion o safbwynt cyflawni ei raglen waith sy’n cynnwys herio cadarn o berfformiad ysgolion unigol.

·           Nodi’r meysydd gwaith y rhoddwyd sylw iddynt drwy’r trefniadau newydd a gyflwynwyd wrth gysgodi’r Gwasanaeth Dysgu a GwE.

·           Bod y Pwyllgor Sgriwtini yn cymeradwyo cadernid gwaith monitro’r Panel hyd yma.

 

5.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 970 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :

 

·           Nodi’r Rhaglen Waith ar gyfer y cyfnod o fis Mehefin 2021 i fis Tachwedd 2021.

·        Estyn gwahoddiad i Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Sgriwtini hwn yn y dyfodol.