Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Fel y nodwyd uchod.

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Deryn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Bu i’r Cynghorydd Euryn Morris ddatgan diddordeb personol yn Eitem 7 – Adroddiad Blynyddol – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn ac Eitem 9 – Chwarter 4 : 2022/2023 – Adroddiad Cynnydd – Cais Twf Gogledd Cymru (Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru).

 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 317 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, y cofnodion canlynol:-

 

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ebrill, 2023;

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfodydd canlynol yn gywir:-

 

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ebrill, 2023;

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai, 2023 (Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd).

 

4.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2022/2023 pdf eicon PDF 492 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Adroddiad Safonau Blynyddol y Gymraeg i'w ystyried gan y Pwyllgor ac i roi sylwadau arno cyn ei gyflwyno i'r Aelod Portffolio ei gymeradwyo drwy drefn ddirprwyedig i'w gyhoeddi.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, yn absenoldeb Arweinydd y Cyngor, fod yr adroddiad yn gwerthuso cydymffurfiaeth y Cyngor â Rheoliadau Safonau'r Gymraeg ac yn nodi'r ffyrdd y mae'r Cyngor yn hyrwyddo ac yn hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn ystod y flwyddyn. Dywedodd fod nifer o uchafbwyntiau wedi bod o fewn y flwyddyn yn bennaf: gwneud y Gymraeg yn flaenoriaeth strategol o fewn y Cyngor; Arolygiaeth Gofal Cymru yn nodi'r gwaith da o ran y Gymraeg gyda thrigolion bregus; Estyn yn tynnu sylw at y gwaith da a wnaed o fewn y Gwasanaeth Addysg o ran y Gymraeg o fewn addysg; amlygrwydd technegol ar gyfer defnyddwyr ar-lein; staff yn canmol y gefnogaeth a roddir i wella eu sgiliau iaith Gymraeg. 

 

Adroddodd y Pennaeth Democratiaeth fod yr Adroddiad Blynyddol wedi'i strwythuro yn unol â gofynion Comisiynydd y Gymraeg ac i gydymffurfio â'r penawdau Safonau y mae'n ofynnol adrodd amdanynt.  Dywedodd fod safbwynt Ynys Môn hefyd wedi'i ymgorffori o fewn yr adroddiad er mwyn tynnu sylw at y llwyddiannau ehangach a gafwyd o fewn yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Cyfeiriodd ymhellach at bolisi iaith y Cyngor sy'n esbonio sut y cyflawnir Safonau'r Gymraeg yn ogystal â nod y Cyngor i wneud y Gymraeg yn brif iaith weinyddol yr Awdurdod hwn.  Dywedodd y Pennaeth Democratiaeth ymhellach fod gwaith manwl wedi ei wneud gydag adrannau penodol o fewn yr Awdurdod i roi hyfforddiant a chefnogaeth i staff ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, trafododd y Pwyllgor y materion canlynol:-

 

·     Codwyd cwestiynau ynghylch a oes risgiau penodol sy'n codi pryder ynghylch cydymffurfiaeth y Cyngor â safonau'r Gymraeg?  Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Democratiaeth y byddai diffyg cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg yn risg benodol a fyddai'n arwain at ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg.  Nododd fod y cwynion a dderbyniwyd am ddiffyg cydymffurfio yn isel gyda dim ond 6 chwyn y llynedd a'r gobaith yw y bydd y system CRM newydd o fewn y Cyngor yn helpu i fynd i'r afael â phryderon gan y cyhoedd mewn modd adeiladol. Nododd ymhellach fod risg uwch wrth weithio gyda sefydliadau trydydd parti y mae angen i staff fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn cydymffurfio â safonau'r Gymraeg.  Gall cydymffurfio â'r broses asesu effaith ar bolisïau fod yn risg uwch oherwydd ei natur gymhleth ar brydiau a cheisir cyngor arbenigol drwy Gomisiynydd y Gymraeg. Dywedodd hefyd yn ystod cyfarfod diweddar gyda Chomisiynydd Cymru fod sylwadau cadarnhaol wedi eu derbyn ynglŷn â sut mae'r Cyngor yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.

·     Cyfeiriwyd at y cyrsiau Cymraeg a roddwyd i staff y Cyngor fel y nodwyd yn yr adroddiad.  Gofynnwyd ai’r un aelodau o staff yw’r rhain â’r rhai a fu ar y cyrsiau hyn y llynedd?  Mewn ymateb, dywedodd y Rheolwr Polisi a’r Gymraeg ei fod yn gyfuniad o staff sydd o bosibl wedi datblygu eu sgiliau Cymraeg ac  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg - 2022/2023 : Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 612 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, yn absenoldeb Arweinydd y Cyngor, mai pwrpas yr adroddiad yw rhoi diweddariad blynyddol ar y cynnydd a wnaed o ran Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.

 

Adroddodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc fod yr adroddiad yn cynnwys tair adran sy'n tynnu sylw at y wybodaeth ddiweddaraf am ddata, trefniadau ar gyfer ail-gategoreiddio ysgolion Ynys Môn o ran iaith yn unol â chanllawiau cenedlaethol ac anstatudol a'r datblygiad diweddaraf o fewn ysgolion a sefydliadau ar yr Ynys.  Dywedodd fod y Gymraeg yn un o chwe blaenoriaeth strategol y Cyngor ac adlewyrchir hyn o fewn y Gwasanaeth Addysg er mwyn cynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.  Dywedodd ymhellach fod rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) a ddylai gynnwys gofyniad i 'osod targed sy’n amlinellu'r cynnydd disgwyliedig yn ystod oes y Cynllun o ran faint o addysg cyfrwng Cymraeg a ddarperir yn ei ysgolion a gynhelir sy'n darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg'.  Mae data CSCA yn adrodd ar sefyllfa'r Gymraeg mewn addysg ar Ynys Môn rhwng Mehefin 2022 a Mehefin 2023.  Mae'r adroddiad yn nodi sefydlogrwydd canlyniadau 1,2,3, 5 a 6 ac mae’r twf yng nghanlyniadau 4 a 7 (data CSCA Ynys Môn ar gyfer 2022/2023) wedi’i gynnwys yn yr atodiadau i'r adroddiad.    Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc at y broses Categoreiddio Ysgolion a gynhaliwyd dros y flwyddyn hon, ac mae'r Gwasanaeth Dysgu wedi mapio, cyfrannu at y broses ac wedi ymgynghori ag ysgolion i lywio proffil Categoreiddio Ysgolion.  Nododd fod y Gwasanaeth Dysgu wedi ymgynghori a thrafod Categorïau Iaith gydag ysgolion cyn dod i benderfyniad ar y categori.  Mae gan y Gwasanaeth Dysgu 3 chategori - Categori 1 - cyfrwng Saesneg; Categori 2 - Dwy Iaith; Categori 3 - cyfrwng Cymraeg.  Mae pob ysgol gynradd heblaw am un a thair o'r ysgolion uwchradd yng Nghategori 3.  Gan mai un o fwriadau'r drefn newydd o gategoreiddio yw annog ysgolion Môn i gynyddu eu darpariaeth Gymraeg, mae un ysgol gynradd wedi'i gosod yng Nghategori 2 ac mae dwy ysgol uwchradd yn is-gategori T2 - trosiannol i hwyluso'r broses i ysgolion symud i Gategori 3. 

 

Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc ymhellach at raglen 'Makaton’ a ‘Thaith yr Iaith’ y blynyddoedd cynnar a amlygwyd yn yr adroddiad.  Cyfeiriodd yn benodol at y Canllaw Trosglwyddo Gwybodaeth Carfanau Iaith  Blwyddyn 6 a dywedodd fod pob ysgol wedi derbyn canllawiau, cefnogaeth a chymorth i adrodd ar garfan iaith pob disgybl.  Cyfeiriwyd hefyd at ganolfan iaith Ynys Môn sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei gwaith gan ysgolion, drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ar raglenni teledu.  Mynegodd mai'r nod yw sicrhau bod pob plentyn o fewn y system addysg yn ddwyieithog ac yn gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg.  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Adroddiad Cynnydd - Panel Sgriwtini Addysg

Derbyn adroddiad llafar gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Addysg.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad llafar gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Addysg i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

Dywedodd Cadeirydd y Panel Sgriwtini Addysg fod y Panel yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin, 2023 wedi ystyried yr adroddiad ar Safonau'r Gymraeg – Adroddiad Blynyddol: 2022/2023 gyda'r Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc, Uwch Reolwr y Sector Cynradd a'r Athro Arweiniol o'r Uned Iaith yn bresennol.  Rhoddwyd cyfle i'r Panel ystyried yn fanwl y cynnydd yn 2022/2023 yn erbyn canlyniadau allweddol Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.  Ystyriwyd y weledigaeth, y nodau a’r amcanion ym Môn ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a rhoddwyd ystyriaeth fanwl i astudiaeth achos yn edrych ar waith yr Uned Iaith.  Nododd fod y Panel wedi codi'r materion canlynol:-

 

·         Gofynnodd y Panel pa gyfleoedd sydd ar gael i blant a phobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg ac i ba raddau y mae lle i ymestyn y cyfleoedd hyn ymhellach;

·         Trafodwyd effeithiau'r pandemig ar ddisgyblion i ddatblygu sgiliau iaith ac i ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar;

·         Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch proses categoreiddio ysgolion ac i ba raddau mae'r data categoreiddio ysgolion yn gywir.  Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i’r trefniadau ar gyfer darparu tystiolaeth wrth gategoreiddio ysgolion unigol;

·         Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch 'dangosfwrdd 7' Cynlluniau Strategol Addysg Cymru (CSCA) fel adnodd i fesur perfformiad a chynnydd;

·         Trafodwyd effaith bosibl y ddarpariaeth drochi ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n symud i'r Ynys drwy'r unedau iaith yn Ysgolion Cybi a Moelfre a threfniadau ar gyfer ysgolion uwchradd.  Gofynnwyd i ba raddau y mae'r adnoddau presennol yn briodol i sicrhau darpariaeth a chyfleoedd i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg;

·         Rhoddwyd ystyriaeth i'r risgiau i'r ddarpariaeth drochi a nodwyd mai adnoddau oedd y risg uchaf ac y dibynnir ar grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r gyllideb graidd. 

 

Argymhellodd y Panel Sgriwtini Addysg fod y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio:

 

·         Yn derbyn yr adroddiad cynnydd ar Gynllun Strategol Addysg Cymru 2022/23;

·         Cadarnhau'r trefniadau ar gyfer ail-gategoreiddio ysgolion Ynys Môn yn unol â'r canllawiau anstatudol cenedlaethol.

 

PENDERFYNWYD Nodi'r adroddiad cynnydd.

 

GWEITHREDU : Fel y nodwyd uchod.

 

7.

Adroddiad Blynyddol - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn pdf eicon PDF 438 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Prif Weithredwr i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

Dywedodd Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn mai dyma flwyddyn olaf y Byrddau Llesiant ar gyfer 2018 – 2023.  Mae'r adroddiad yn adlewyrchu'r hyn a gyflawnwyd fel Bwrdd i wella llesiant cymunedau yn ystod 2022/2023.  Nododd fod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Sefydlodd y Ddeddf hefyd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyda chynrychiolaeth gan gyrff cyhoeddus a'r trydydd sector.  Bob pum mlynedd, rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi asesiad o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardaloedd a defnyddio hyn fel sail ar gyfer y Cynllun Llesiant ar gyfer y pum mlynedd nesaf.   Dywedodd ymhellach fod y Bwrdd wedi dechrau paratoi ar gyfer Cynllun Llesiant 2023 – 2028 ac ym mis Mai 2022, cyhoeddwyd Asesiadau Llesiant Lleol ar gyfer Gwynedd a Môn.  Yn unol â gofynion y Ddeddf, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun drafft am gyfnod o 12 wythnos rhwng 12 Rhagfyr 2022 a 6 Mawrth 2023 ac roedd cyfleoedd priodol i unigolion, grwpiau â diddordeb a sefydliadau gymryd rhan yn y broses ymgynghori trwy weithdai a sesiynau gwybodaeth.  Nododd ei bod yn fwriad ail-ymweld â'r cymunedau lleol fel y gallant helpu i gyflawni’r Cynllun Llesiant newydd. Cyfeiriodd Rheolwr y Rhaglen fod Is-grŵp Newid Hinsawdd wedi'i sefydlu, dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru, i annog cydweithio ymysg sefydliadau cyhoeddus i liniaru effaith newid hinsawdd.  Dywedodd hefyd bod gwaith wedi ei wneud gan y Bwrdd o ran y Gymraeg gan ei bod yn bwysig i gymunedau lleol allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg a chael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau yn Gymraeg.  Mae'r Bwrdd wedi cydweithio â phartneriaethau a chyrff cenedlaethol eraill i osgoi unrhyw ddyblygu ac i rannu syniadau i nodi bylchau ac mae asesiad risg ar lefel strategol wedi ei gynnal yng Ngwynedd ac Ynys Môn. 

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd y Pwyllgor y materion canlynol:-

 

·     Cyfeiriwyd atg y ffaith fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gwneud gwaith o ran y Gymraeg yn ystod 2018-2023. Holwyd a fyddai'n fuddiol i adroddiad gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor hwn am yr hyn y mae'r Bwrdd wedi'i gyflawni trwy’r nodau hyn o ran y Gymraeg.  Mewn ymatebodd, dywedodd Rheolwr y Rhaglen nad yw'r Gymraeg yn un o nodau penodol y Bwrdd, sydd wedi'i herio, gan fod y Gymraeg yn rhan o'r holl waith a gyflawnir gan y Bwrdd. Cyfeiriodd ymhellach fod y Bwrdd wedi nodi tri nod fel meysydd blaenoriaeth dros y flwyddyn nesaf a bydd y Gymraeg yn rhan flaenllaw o bob nod a nodwyd;

·     Cyfeiriwyd at y ffaith nad yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus gofynnol o ran ceisiadau cynllunio.  Gofynnwyd a yw'r Bwrdd Iechyd yn ymgysylltu ac yn cyflawni eu rôl o fewn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus?  Mewn ymateb, dywedodd Rheolwr y Rhaglen fod y Bwrdd Iechyd wedi cydweithio’n dda â'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac wedi cyflawni ei  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 7.

8.

Cynllun Rheolaeth Cyrchfan pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblgu Economaidd.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol fod yr economi ymwelwyr yn sylfaenol i sefyllfa economaidd gynaliadwy Ynys Môn gyda £360m y flwyddyn yn cael ei ychwanegu i'r economi lleol. Fodd bynnag, dros y 3 blynedd diwethaf, mae nifer yr ymwelwyr â'r Ynys wedi cynyddu a gall hyn gael effaith negyddol ar gymunedau lleol, yn enwedig ar ardaloedd arfordirol yr Ynys.  Nododd fod y Cynllun Rheoli Cyrchfan wedi'i gynllunio ar gyfer delio â'r cyfleoedd a'r heriau i'r Ynys.  Cyfeiriodd yr Aelod Portffolio ymhellach at flaenoriaethau'r Cynllun ar gyfer 2023-2028, fel y nodir yn yr adroddiad, ac yn arbennig diogelu’r Gymraeg, treftadaeth ac amgylchedd yr Ynys ynghyd â'r budd economaidd i Ynys Môn.  Dywedodd ymhellach fod y Cynllun Rheoli Cyrchfan drafft wedi'i gyflwyno a bod ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal rhwng 28 Ebrill, 2023 a 9 Mehefin, 2023. Cafwyd 48 o ymatebion sy'n cael ei ystyried yn ymateb eithaf isel i'r ddogfen.  Fodd bynnag, roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ac o ansawdd uchel.   Dywedodd yr Aelod Portffolio y bydd Is-grŵp yn cael ei sefydlu gydag aelodau o wahanol sefydliadau gyda ffocws ar greu Cynllun Gweithredu sy’n sicrhau cydbwysedd rhwng denu twristiaeth i'r Ynys a’r effeithiau posibl ar gymunedau lleol.

 

Ailadroddodd y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd sylwadau gan yr Aelod Portffolio mai'r sector twristiaeth yw'r sector mwyaf ar yr Ynys.  Gwelwyd mewnlifiad o ymwelwyr i’r Ynys yn ystod y 3 blynedd diwethaf ac mae angen lliniaru effeithiau negyddol twristiaeth.  Nododd fod angen ailddiffinio'r berthynas gyda'r sector twristiaeth er mwyn sicrhau deialog adeiladol.

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chododd y materion canlynol:-

 

·         Cyfeiriwyd at welliannau ar gyfer gweithgareddau arforol a nodwyd yn y Cynllun. Codwyd pryderon ynghylch problemau wrth i bobl ddefnyddio jet-sgis yn anystyriol ar arfordiroedd Ynys Môn.  Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd fod rheoli’r moroedd yn broblem a bod angen ymateb corfforaethol mewn perthynas ag adnoddau ar gyfer y mater hwn;

·         Dywedodd y Cadeirydd ei fod o'r farn bod angen ymgorffori Strategaeth Gwella Canol Trefi Môn (a ystyriwyd yn y cyfarfod diwethaf) yn y Cynllun Rheoli Cyrchfan tra bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i adfywio'r cymunedau lleol a'r economi.  Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd fod nifer o ddogfennau drafft yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, ac mai ei gyfrifoldeb ef fel Pennaeth Gwasanaeth oedd hyn. Sicrhaodd y bydd y dogfennau’n gyson â’i gilydd;

·         Cyfeiriwyd at y ffaith nad ystyrid bod 48 o ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Rheoli Cyrchfan drafft yn ddigonol.  Holwyd a fyddai defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gwella'r ymatebion i broses ymgynghori gyhoeddus o'r fath?  Mewn ymateb, dyweodd Rheolwr yr Economi Ymwelwyr ac Ardaloedd Arfordirol ei fod o'r farn bod y 48 ymateb a gafwyd yn adeiladol ac o safon uchel gan gydnabod y byddai nifer uwch o ymatebion wedi bod yn fwy ffafriol.  Nododd fod y broses ymgynghori gyhoeddus bresennol yn cael ei  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 8.

9.

Adroddiad Perfformiad Cynllun Twf Gogledd Cymru Chwarter 4 : 2022/2023 (Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru) pdf eicon PDF 5 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Prif Weithredwr i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd, dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr na fu cynnydd penodol ers yr adroddiad chwarterol diwethaf i'r Pwyllgor hwn.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd y Pwyllgor y canlynol:-

 

·         Holwyd ynghylch y cysylltiad rhwng y Cydbwyllor Corfforaethol a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd a sut mae'r adnoddau'n cael eu rhannu?  Mewn ymateb, dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr nad oes cysylltiad ffurfiol rhwng y Cydbwyllor Corfforaethol a'r Bwrdd Uchelgais ar hyn o bryd gan fod ganddynt strwythurau ar wahân.  Nododd fod prosesau cyfreithiol yn cael eu dilyn ar hyn o bryd o ran goblygiadau’r posibilrwydd y byddai’r Bwrdd Uchelgais yn cael ei ymgorffori o dan y Cydbwyllor Corfforaethol.  Dywedodd ymhellach y bydd cyfle i'r Pwyllgor hwn graffu ar unrhyw benderfyniadau a wneir maes o law.

 

PENDERFYNWYD nodi'r cynnydd a wnaed yn ystod Chwarter 4 : 2022/2023.

 

GWEITHREDU : Fel y nodwyd uchod.

 

10.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 202 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a oedd yn amlinellu Blaen Raglen Waith ddangosol y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ar gyfer 2023/24 i'w hystyried.

 

PENDERFYNWYD :-

 

·       Cytuno ar y fersiwn gyfredol o'r flaen raglen waith ar gyfer

2023/2024;

·     Nodi'r cynnydd hyd yma o ran gweithredu'r flaen raglen waith.