Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes  01248 752518

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 234 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol a gafwyd ar 13 Mawrth 2024.

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth, 2024 yn gywir.

4.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn pdf eicon PDF 307 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol o ran gweithredu’r Cynllun Llesiant ar gyfer 2023-2028. 

 

5.

Blaen Raglen Waith 2024/2025 pdf eicon PDF 429 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno ar y fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2024/25.