Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Llun, 11eg Mehefin, 2018 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol - 19 Mawrth, 2018 pdf eicon PDF 266 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 19 Mawrth, 2018.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr, 2017 ac fe gadarnhawyd eu bod yn gofnod cywir. 

3.

Materion yn Codi

Gwerthusiad o Riantu Corfforaethol gan Gyngor Sir Ynys Môn Adroddiad gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol (Uned Ansawdd a Diogelu)

 

-      Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i ddiweddaru’r Panel ar y cynnydd yn erbyn yr amcanion gwella a nodwyd yn yr adroddiad Uned Ansawdd a Diogelu a gyflwynwyd i’r cyfarfod blaenorol

 

-      Y Swyddog Adolygu Annibynnol i egluro’r ffigyrau canrannnau mewn perthynas â’r canfyddiadau ar gyfer cynllunio cyn-adolygiad ac argaeledd dogfennau ar gyfer adolygiadau.

 

 

Cofnodion:

           Gofynnodd y Panel am ddiweddariad ar y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion gwelliant a nodwyd yn yr adroddiad gan yr Uned Ansawdd a Diogelu, a gyflwynwyd yn y cyfarfod blaenorol, mewn perthynas â’r meysydd canlynol: 

 

           Ansawdd Asesiadau PDG

           Sicrhau cynlluniau gofal a chefnogi ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal

           Adolygu a monitro’n gadarn y camau gweithredu a’r gwahaniaeth a wnaed

           Ansawdd a chysondeb cadw cofnodion

           Canolbwyntio ar gynllunio dyfodol parhaol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal er mwyn lleihau niferoedd y plant mewn gofal. 

 

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod y gwaith papur sydd angen ei wneud pan fydd plentyn yn dod i ofal wedi newid yn gyfan gwbl ers y cyfarfod diwethaf. Mae’r ffurflenni gofal a chefnogi newydd yn rhai rhanbarthol ac mae’r gwasanaeth bellach wedi dechrau gweithio gyda’r ddogfennaeth newydd. Mae gweithrediad y trefniadau yn golygu y bydd angen i bob plentyn sy’n derbyn gofal dderbyn asesiad a bod cynllun gofal yn cael ei greu ar eu cyfer. Bydd materion ansawdd a monitro yn cael sylw yn y ddogfennaeth newydd; bwriad y Gwasanaeth, wrth iddi ddod yn amser cyfarfod adolygu pob plentyn y mae’r Awdurdod yn edrych ar eu holau, yw y bydd y plentyn yn mynd i’r adolygiad â’r ddogfennaeth newydd. Bydd y newid felly’n digwydd dros tua 10 mis gydag unrhyw broblemau cychwynnol, yn enwedig o ran mewnbwn asiantaethau eraill (gyda’r ffurflenni newydd yn canolbwyntio fwy ar agweddau gwaith cymdeithasol) yn cael eu gweithio trwyddynt. Ers y cyfarfod diwethaf, mae’r Gwasanaeth wedi gwneud cynnydd mewn perthynas â chynllunio sefydlgorwydd; mae wedi adolygu nifer o gynlluniau ac wedi symud rhai ymlaen i Orchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig tra hefyd yn rhyddhau ychydig o orchmynion gofal. Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd y bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu ar ôl 6 mis o ddechrau defnyddio’r gwaith papur newydd er mwyn sefydlu pa elfennau sy’n gweithio a pha rai sydd ddim a sut y gellir eu datblygu ochr yn ochr ag Addysg ac Iechyd.       

 

Dywedodd y Nyrs PDG mai un ystyriaeth o safbwynt iechyd yw sut mae’r asesiadau iechyd PDG yn cael eu hymgorffori o fewn y ddogfen newydd.

 

Cadarnhaodd y Swyddog Cyswllt Addysg PDG bod y wybodaeth wedi’i rhannu ag ysgolion a bod gohebiaeth wedi’i hanfon at Benaethiaid ynghyd â’r Templed ar gyfer y Cynlluniau Addysg Personol newydd a fydd yn ffurfio rhan o’r Cynlluniau Gofal a Chymorth newydd. Y disgwyliad yw y bydd pob plentyn sy’n derbyn gofal yn derbyn y cynllun erbyn Tachwedd, 2018, bydd hyn yn digwydd beth bynnag ar gyfer y plant hynny sy’n newid ysgolion ym mis Medi. 

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd bod cynnig o gymorth gyda’r newidiadau wedi’i wneud i ysgolion; mae yna ffurflen atgyfeirio newydd ar gyfer ysgolion hefyd. Mae’r gwasanaeth wedi mynd ati i baratoi’r ysgolion ar gyfer y newidiadau. 

 

Dywedodd y Swyddog Adolygu Annibynnol bod yr IRO, yn y cyfarfod diwethaf, wedi cynnig templed newydd ar gyfer adroddiadau gwaith cymdeithasol. Bydd y ddogfennaeth newydd y  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)

Rheolwr y Gwasanaeth (CAMHS) i annerch y Panel.

Cofnodion:

Rhoddodd Dr Trish Girling drosolwg i’r Panel o waith y gwasanaeth yn Ynys Môn o ran plant sy’n derbyn gofal, gyda chyfeiriad penodol at –

 

           Y Clinig Ymgynghori 

 

Bydd tri slot awr yr un yn cael eu cynnig o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio â phlant sy’n derbyn gofal neu hyd at 3 blynedd mewn lleoliad mabwysiadol. Ers mis Ionawr, mae’r ddarpariaeth wedi ei hymestyn i blant sydd ar drothwy gofal. Ni fydd unrhyw waith uniongyrchol â phobl ifanc yn cael ei wneud yn y fforwm hwn.  

 

Os yw plentyn eisoes yn cael ei adnabod gan CAMHS yna dylid trafod y plentyn gyda rheolwr achos y plentyn yn lle hynny. Pwrpas yr ymgynghoriad yw cefnogi’r system o amgylch y plentyn er mwyn datblygu sefydlogrwydd, diogelwch a strwythur yn eu bywydau. Ystyrir bod yr elfennau hyn yn hanfodol os yw’r plentyn am fod yn barod i gael therapi fel y gall ddelio gydag a datrys trawma o’r gorffennol. Nid yw therapi uniongyrchol yn cael ei argymell ar gyfer nifer o blant er gwaethaf ymddygiadau a/neu brofiadau anodd.  

 

Mae dros 50 o ymgynghoriadau wedi eu cynnal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda rhai o’r rhain yn slotiau dwbl. Gall y rhesymau dros geisio ymgynghoriad fod yn amrywiol gan gynnwys gofalwyr maeth yn ei chael hi’n anodd delio ag ymddygiadau; angen cyngor ar drefniadau cyswllt neu angen help er mwyn adnabod anghenion ar gyfer cynlluniau gofal. Ers ailffurfio’r gwasanaeth y llynedd, mae’r galw am ymgynghoriadau wedi cynyddu; nid oes modd ystyried ceisiadau am fwy o amser yn bosibl oherwydd y galw cynyddol mewn perthynas â gwaith craidd CAMHS. 

 

Mae gweithio drwy ymgynghoriad yn hytrach nag yn uniongyrchol â’r plentyn yn golygu nad yw plant sy’n derbyn gofal yn cael eu hamlygu i fwy o gyswllt diangen â gweithwyr proffesiynol. Mae plant yn aml yn nodi bod cael nifer o bobl yn dod i mewn ac allan o’r bywydau yn peri dryswch a’i fod yn boenus pan fyddant yn gadael. Mae angen i blant sydd wedi dioddef trawma ac anawsterau ymlyniad angen ffurfio ymlyniadau â’u systemau cefnogi presennol h.y. eu gofalwyr maeth, athrawon, Cymorthyddion dosbarth, ac nid yr “help” sy’n dod o ffynhonnell allanol.  

 

Mae rhai o’r anawsterau y daethpwyd ar eu traws yn cynnwys gorfod dibynnu ar wybodaeth ail-law mewn perthynas â phlant; dim sicrwydd y bydd argymhellion yn cael eu rhoi ar waith; pwysau gan y llysoedd i drefnu therapi i blentyn nad yw CAMHS yn ei argymell ynghyd â dim digon o amser ar gyfer gwaith mwy rhagweithiol.

 

           Model Adferiad Trawma

 

Mae’r model yn cynnwys 7 haen o ymyrraeth sy’n cael eu gweithio trwyddynt er mwyn cyrraedd sefyllfa lle bydd gan y plentyn lefel uwch o bendantrwydd a hyder a'u bod yn cyflawni nodau. Fe’i ystyrir yn angenrheidiol i fod wedi gweithio trwy lefelau 1 i 4 cyn y bydd plentyn  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Breuddwydion Cudd - Adroddiad Dilynol ar Welliannau Awdurdodau Lleol ac Arfer Da wrth Gefnogi Ymadawyr Gofal pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth (Ymyrraeth Ddwys).

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad ar gynnydd Ynys Môn ers yr adroddiad Breuddwydion Cudd a’r cyfraniadau er mwyn cyflawni’r gorau ar gyfer plant a phobl ifanc ar gyfer ystyriaeth y Panel. 

 

Adroddodd Mr Kevin Thomas, Arweinydd Ymarfer, bod yr adroddiad Breuddwydion Cudd gan Gomisiynydd Plant Cymru a gyhoeddwyd ym mis Chwefror, 2017 yn edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc sy’n gadael gofal mewn perthynas â thai, addysg a chyfleoedd hyfforddiant a chefnogaeth bersonol ac emosiynol. Nid y gefnogaeth gan y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn unig sy’n effeithio ar y bobl ifanc hyn. Unwaith y bydd plentyn mewn gofal, mae angen i’r holl Aelodau Etholedig a Swyddogion yr Awdurdod Lleol, fel rhieni corfforaethol, fod yn bryderus am y plentyn hwnnw. Fe ddylai’r rhai sy’n gadael gofal ddisgwyl yr un lefel o ofal a chymorth ac y byddai eraill yn ei ddisgwyl gan riant rhesymol. Os yw’r Awdurdod Lleol, fel corff cyfunol yn gyfrifol am ofalu amdanynt a’u cefnogi, dylent hefyd sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd sydd eu hangen arnynt a fydd yn cynnwys cynnig mwy nag un cyfle iddynt wrth iddynt ddod i delerau â chymryd cyfrifoldeb wrthynt iddynt ddod yn oedolion. 

 

Dywedodd y Swyddog fod Comisiynydd Plant Cymru wedi ymweld ag Ynys Môn ar 31 Mawrth, 2017pan cafodd ei chyflwyno â gwybodaeth am y ffordd yr oedd yr Awdurdod wedi ymateb i’r adroddiad Breuddwydion Cudd yn ystod y 12 mis ers ei gyhoeddi. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r Awdurdod wedi parhau i ddatblygu a chryfhau’r gefnogaeth gorfforaethol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal yn y ffyrdd canlynol

 

           Drwy greu swydd Ymgynghorydd Personol parhaol ychwanegol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal, a ariennir drwy’r grant Cymorth i’r Rhai sy’n Gadael Gofal. Mae hyn wedi cryfhau’r gwasanaeth gan ei alluogi i ddarparu cymorth amserol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal er mwyn eu helpu i gyflawni eu dyheadau ac i wneud y trawsnewidiad llwyddiannus i fywyd fel oedolyn ac i fyw’n annibynnol.  

           Drwy eithrio’r rhai sy’n gadael gofal rhag talu’r Dreth Gyngor. Cyngor Ynys Môn oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Ngogledd Cymru i helpu pobl ifanc a oedd yn gadael ei ofal drwy eu heithrio rhag talu’r dreth gyngor. Wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor Llawn, daeth y polisi newydd i rym ar 1 Ebrill, 2018 ac mae’n rhoi eithriad 100% yn y dreth gyngor i’r rhai sy’n gadael gofal (18-21 oed).  

           Drwy ddatblygu amrediad llwyddiannus o wasanaethau cymorth cysylltiedig â thai ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed, sy’n cynnwys 26 uned o Dai â Chymorth ac 14 uned o gefnogaeth hyblyg. Mae Prosiect Coedlys yn Llangefni yn darparu 9 uned o lety â chymorth ar gyfer rhai o’r bobl ifanc fwyaf bregus. Pan fydd pobl ifanc yn gadael eu lleoliad gofal, mae’r Awdurdod yn ceisio sicrhau bod eu  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Iechyd - Ystadegau Plant y Gofelir Amdanynt pdf eicon PDF 736 KB

Cyflwyno adroddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cofnodion:

Darparwyd adroddiad gan BIPBC yn cynnwys y wybodaeth ystadegol ganlynol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2017 a 31 Mawrth, 2018 ar gyfer ystyriaeth y Panel – 

 

           Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal o fewn a thu allan i siroedd Gogledd Cymru o dan gylch gwaith Awdurdod Lleol Ynys Môn (165)

           Cyfanswm nifer y lleoliadau LAC yng Ngogledd Cymru o du allan i ardal BIPBC (207)

           Dadansoddiad fesul Sir o’r 456 LAC byw a leolir o du allan i Ogledd Cymru yn y gwahanol Siroedd o fewn ardal BIPBC un ai cyn neu yn ystod y cyfnod (Ynys Môn – 49)

           Cipolwg yn ôl sir o’r boblogaeth Plant sy’n Derbyn Gofal fel ar 31 Mawrth, 2018.

           Dadansoddiad o blant sy’n derbyn gofal o du allan i Ogledd Cymru a leolir yn ardal BIPBC fel ar 30 Mawrth, 2018 a’u lleoliadau.

           Prydlondeb hysbysiadau a ddarperir gan awdurdodau Gogledd Cymru o ran pan fydd lleoliad LAC yn dechrau neu’n newid a hefyd LAC sy’n cael eu lleoli yn ardal BIPBC o’r tu allan i Gymru - mae Llwybr Hysbysu Cymru GIG ar gyfer LAC yn nodi bod yn rhaid anfon hysbysiadau o fewn 5 diwrnod i blant gael eu lleoli.

 

Nododd y Panel y canlynol 

 

           Bod y 49 o blant sy’n derbyn gofal a leolir ar Ynys Môn o’r tu allan i Ogledd Cymru yn nifer sylweddol pan y’i hychwanegir at y plant sy’n derbyn gofal a leolir ar Ynys Môn gan siroedd eraill yng Ngogledd Cymru a’r plant sy’n dod o dan gylch gorchwyl Ynys Môn ei hun.  

           Nad oes patrwm amlwg i’r plant sy’n derbyn gofal a leolir yn Ynys Môn gan awdurdodau eraill.

           Bod Ynys Môn yn cymharu’n dda ag awdurdodau eraill Gogledd Cymru o ran darparu hysbysiadau amserol am leoliadau.

 

Nododd y Panel y wybodaeth a ddarparwyd.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW WEITHREDOEDD YCHWANEGOL

7.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 668 KB

Cyflwyno’r canlynol:

 

·        Diweddariad gwasanaeth gan y Swyddog Addysg Plant y Gofelir Amdanynt

·        Diweddariad gwasanaeth gan y Tïm Lleoli Plant (Atodiadau yn Saesneg yn unig)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.1       Darparwyd diweddariad gwasanaeth gan y Swyddog Cyswllt Addysg PDG

 

Nododd y Panel y canlynol

 

           Bod cyfanswm o 28 Cynllun Addysg Personol wedi eu cwblhau o fewn yr amserlen tra bo 46 yn weddill. Dywedodd y Swyddog Cyswllt Addysg PDG mai dyma’r ail flwyddyn academaidd lle mae ysgolion wedi bod yn gyfrifol am gwblhau’r cynlluniau ac er cael eu hatgoffa’n rheolaidd am y gofyniad, nid ydynt yn cael eu cwblhau yn unol â’r disgwyl. Gobeithir y bydd cyflwyno Rhan 6 y Cynlluniau Gofal a Chymorth o fudd i ysgolion fel y gellir gwella’r rhan sy’n ymwneud ag Addysg. 

           Bod nifer y newidiadau ysgolion anhrosiannol wedi codi gyda 31 wedi eu cofnodi yn 2017/18 o gymharu ag 17 yn 2016/17. Dywedodd y Swyddog Cyswllt Addysg PDG fod hyn i’w briodoli’n rhannol i ddiffyg lleoliadau ond hefyd plant sydd wedi cael eu lleoli mewn cartrefi tymor hir, sy’n symud i ysgolion o fewn y dalgylch - sy’n beth synhwyrol. Mae newidiadau eraill yn ganlyniad i blant sy’n dychwelyd adref i fyw gyda’u teuluoedd sy’n newid positif ynddo’i hun. 

 

Nodwyd y wybodaeth gan y Panel.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW WEITHREDOEDD YCHWANEGOL

 

7.2       Darparwyd diweddariad gwasanaeth gan y Rheolwr Tîm Lleoli Plant.

Nodwyd y panel y canlynol

 

           Er yr ystyrir nad oes digon o ddewis o ran lleoliadau, mae Graff 1 yn dangos bod nifer o blant sy’n derbyn gofal yr Awdurdod mewn gwahanol fathau o leoliadau ar yr Ynys.

           Mai dim ond un teulu prif ffrwd newydd a gafodd ei gymeradwyo yn ystod chwarteri 3 a 4, fodd bynnag, cafodd llawer iawn o waith asesu ei wneud yn ystod y cyfnodau hynny er nad oedd modd dod â’r gwaith i gasgliad llwyddiannus. 

           Bod yr adroddiad yn pwysleisio pwysigrwydd plant sy’n derbyn gofal yn cael yr un gweithiwr o’r Tîm Lleoli Plant ar adeg lle maent wedi profi nifer o newidiadau o ran gweithiwr cymdeithasol. Dywedodd y Rheolwr Tîm bod y newidiadau i weithwyr cymdeithasol yn amlwg yn Chwarter 3 a 4 ac wedi eu cynnwys yn adborth gofalwyr yn dilyn eu hadolygiadau blynyddol.

 

Nodwyd y wybodaeth gan y Panel.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW WEITHREDOEDD YCHWANEGOL

8.

Cyfarfod Nesaf

Nodi mai am 2:00 y. p. ar ddydd Llun, 10 Medi, 2018 y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel.

Cofnodion:

Nododd y Panel y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel am 2pm ar ddydd Llun, 10 Medi, 2018.