Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Mawrth, 8fed Mehefin, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 276 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2021 ac fe gadarnhawyd eu bod yn gofnod cywir.

 

3.

Materion yn Codi pdf eicon PDF 473 KB

Derbyn diweddariad ar gynnydd ynghylch yr isod –

 

·        Cynlluniau Llwybr (Pathway Plans) (Adroddiad wedi ei ddarparu)

·        Polisi Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig mewn perthynas â dull ‘dim niwed

·        Gwella ansawdd asesiadau

Penderfyniad:

·           Cynlluniau Llwybr

 

PENDERFYNWYD:-

 

  • Dylid ail-ystyried y templed mewn cyd-gynhyrchiant â phobl ifanc.

 

  • Dylai’r templed gynnwys lle i gofnodi enwau’r gofalwyr.

 

  • Dylid diweddaru’r Cynlluniau Llwybr yn flynyddol, neu pan fo unrhyw newid sylweddol i’r cynllun e.e. dechrau mewn coleg.

 

  • Dylid cofnodi safbwynt pawb sydd â Chyfrifoldeb Rhiant dros y person ifanc, a barn ymarferwyr eraill, yn gyson.

 

  • Dylid sicrhau fod Cynlluniau Llwybr bob amser yn cael eu llunio yn amserol.

 

 

·      Polisi SGO mewn perthynas ag agwedd dim niwed

 

Cytunwyd derbyn a nodi’r diweddariad.

 

·      Gwella ansawdd asesiadau

 

·           Cytunwyd derbyn a nodi’r diweddariad

4.

Llesiant Emosiynol Plant y Gofelir Amdanynt yn ystod ac ar ôl Pandemig pdf eicon PDF 598 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth (Diogelu) Dros Dro.

Penderfyniad:

Cytunwyd derbyn yr adroddiad ac i dderbyn adroddiad diweddaru ymhen chwe mis er mwyn hysbysu’r panel ar y gweithgareddau a ddarparwyd ar gyfer plant y gofalir amdanynt.

 

 

 

5.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 434 KB

Derbyn diweddariad gwasanaeth gan y canlynol 

 

·        Swyddog Cyswllt Addysg Plant y Gofelir Amdanynt

·        Rheolwr Tîm Lleoli Plant

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  •  Cynnydd addysg disgyblion mewn gofal Awdurdod Ynys Môn

 

Cytunwyd i nodi’r adroddiad ac i dderbyn data o ran y plant y gofalir amdanynt a leolir yn allsirol erbyn cyfarfod mis Rhagfyr y Panel hwn. 

 

 

·           Rheolwr Tîm Lleoli LAC

 

Cytunwyd derbyn yr adroddiad. 

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod y cyfarfod nesaf wedi ei drefnu am 10:00 y.b. ar ddydd Mawrth, 7 Medi,  2021.

Penderfyniad:

Nodwyd y trefniadau ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r panel a gynhelir am 10:00am ar ddydd Mawrth, 7 Medi, 2021.