Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Mawrth, 7fed Medi, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 581 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021.

3.

Voices from Care Cymru

Bydd Sioned Warren, Voices from Care Cymru yn rhoi diweddariad i’r Panel.

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 328 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

5.

CSYM: Gwasanaeth Maethu - Datganiad o Ddiben pdf eicon PDF 495 KB

Y Rheolwr Gwasanaeth (Ymyrraeth Ddwys) i adrodd.

6.

Cylch Gorchwyl y Panel Rhiantu Corfforaethol pdf eicon PDF 434 KB

Y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro (Diogelu) i adrodd.

7.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel Rhiantu Corfforaethol wedi’i drefnu am 10:00 y bore, dydd Mawrth, 14 Rhagfyr, 2021.

8.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Ystyried mabwysiadu’r canlynol -

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 13 o Atodlen 12A o’r Ddeddf honno.”

 

9.

Cyflawniadau Addysgol Plant a Phobl Ifanc mae'r Awdurdod yn Gofalu Amdanynt

Yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiad Ysgolion i adrodd ar lafar.