Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 311 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2021.

3.

Llywodraethu Gwybodaeth: Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG) 2020/21 pdf eicon PDF 490 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG).

4.

Adroddiad Blynyddol: Pryderon, Cwynion a Chwythu'r Chwiban 2020/21 pdf eicon PDF 498 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

5.

Adroddiad Blynyddol Derbyn Polisïau 2020/21 pdf eicon PDF 556 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

6.

Archwilio Allanol: Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 952 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.  

7.

Archwilio Allanol:Adolygiad Cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru pdf eicon PDF 897 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

8.

Archwilio Allanol: Cyngor Sir Ynys Môn - Cynllunio'r Gweithlu pdf eicon PDF 795 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

9.

Archwilio Allanol: Adroddiadau ac Argymhellion Archwilio Cymru - Llythyr at y Cadeirydd pdf eicon PDF 122 KB

Cyflwyno llythyr gan Archwilio Allanol at Gadeirydd y Pwyllgor.

10.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 395 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

11.

Materion a Risgiau Sy'n Parhau i fod Angen Sylw pdf eicon PDF 549 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

12.

Blaen Raglen Waith Wedi'i Diweddaru pdf eicon PDF 237 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.