Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Llun, 25ain Ebrill, 2022 11.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

I dderbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

I dderbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyhoeddiadau.  

 

 

3.

Protocol Cyn-Etholiad ar gyfer Gweithwyr ac Aelodau Etholedig - Etholiadau Llywodraeth Leol- 5 Mai, 2022 pdf eicon PDF 83 KB

Derbyn cyflwyniad gan y Swyddog Monitro mewn perthynas a Protocol Cyn-Etholiad ar gyfer Gweithwyr ac Aelodau Etholedig – Etholiadau Llywodareth Leol – 5 Mai, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd y Protocol Cyn Etholiad ar gyfer Gweithwyr ac Aelodau Etholedig ar gyfer Etholiadau Llywodraeth Leol – 5 Mai, 2022 i’r Cyngor er gwybodaeth.

 

4.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 602 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro Dros Dro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 25 Ebrill 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion y Pwyllgor Gwaith fel a ganlyn:-

 

·           Mabwysiadu’r newidiadau i’r Cyfansoddiad fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad;

·           Cytuno i'r newidiadau a argymhellir a dirprwyo'r hawl i'r Swyddog Monitro wneud y newidiadau i'r Cyfansoddiad fel yr argymhellir ynghyd ag unrhyw newidiadau atodol neu ganlyniadol sy'n codi.

 

 

5.

Penodi Aelodau Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 221 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Archwilio a Risg, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 19 Ebrill 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:-

 

·           Penodi'r tri ymgeisydd yn aelodau lleyg i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio;

·           Cytuno i benodi'r aelod lleyg presennol am ail dymor o bum mlynedd.