Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 28ain Mehefin, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

No declaration of interest was received.

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

None to report.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 224 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Ebrill, 2022 fel cofnod cywir.

 

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 354 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth  Democrataidd Dros Dro. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cadarnhau Blaen Raglen Waith ddiwygiedig y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y cyfnod Gorffennaf 2022 i Chwefror 2022 fel y’i cyflwynwyd.

5.

Adroddiad Monitro’r Cerdyn Sgorio – Chwarter 4, 2021/22 pdf eicon PDF 700 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn – AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad monitro ar  y Cerdyn Sgorio ar gyfer Ch4 2022/23, nodi meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru a amlinellir yn yr adroddiad.

 

6.

Monitro'r Gyllideb Refeniw Alldro 2021/22 pdf eicon PDF 535 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

·   Nodi’r sefyllfa a ddisgrifir yn Atodiadau A a B yr adroddiad o ran perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro a ddisgwylir ar gyfer 2021/22;

·   Nodi’r crynodeb o gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2021/22 y manylir arnynt yn Atodiad C;

·   Nodi sefyllfa’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH;

·   Nodi monitro costau asiantaethau ac ymgynghori ar gyfer 2021/22 yn Atodiadau D a DD;

·   Nodi balansau ysgolion yn Atodiad E.

 

7.

Alldro Cyfalaf 2021/22 pdf eicon PDF 447 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

·      Nodi sefyllfa alldro drafft y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 sy’n destun Archwiliad; a

·      Cymeradwyo dwyn ymlaen £11.242m i 2022/23 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriant. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2022/23 (Atodiad A – paragraff 4.3). Y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2022/23 yw £47.203m.

 

8.

Adroddiad Alldro'r Cyfrif Refeniw Tai - Chwarter 4, 2021/22 pdf eicon PDF 466 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

9.

Costau Byw – Cynllun Dewisol pdf eicon PDF 392 KB

Cyflwyno adoddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

·         Cymeradwyo darparu £150 i’r grwpiau a nodir yn adran 2.1.1 yn yr adroddiad, a bod cyllideb gwerth £150,000 yn cael eu gweinyddu gan  Adain Refeniw a Budd-daliadau Cyngor Sir Ynys Môn;

·         Cymeradwyo cyllid caledi i drigolion sy’n symud o lety brys i lety sefydlog:-

Hyd at £300 o gyllid i dalu am gostau bwyd a / neu danwydd wrth symud i lety mwy sefydlog. Gellir defnyddio’r cyllid i dalu am gostau tanwydd uniongyrchol megis olew. Yn ychwanegol, gellir defnyddio’r cyllid i gefnogi costau dodrefnu. Bydd y cyllid o £50,000 yn cael ei weinyddu gan y Gwasanaeth Digartrefedd Statudol yn seiliedig ar anghenion asesedig.’

·         Cymeradwyo £150 ar gyfer trigolion Ynys Môn sydd mewn Addysg Uwch ac sy’n rhentu neu’n berchen llety ar yr Ynys ac sydd wedi’u heithrio o gam un:-

£5,000 i’w ddarparu i Grŵp Llandrillo Menai i weinyddu ar gyfer y grŵp uchod;

£5,000 i’w ddarparu i Brifysgol Bangor i weinyddu ar gyfer y grŵp uchod.

·         Cymeradwyo’r canlynol ar gyfer ail gam y cynllun costau byw ar gyfer trigolion Ynys Môn sy’n gyn-aelodau o’r lluoedd arfog / cyn-filwyr ac sydd mewn caledi ariannol. Bydd y taliad o hyd at £300 i bob aelwyd sy’n wynebu caledi yn seiliedig ar anghenion asesedig:-

‘£10,000 i’w ddarparu i Leng Brydeinig Ynys Môn a SAFFA i gefnogi cyn-filwyr sy’n wynebu caledi

·         Cymeradwyo’r grŵp canlynol ar gyfer trigolion Ynys Môn sydd mewn caledi ariannol ac sydd heb fynediad at gyllid caledi ychwanegol, megis y Gronfa Cymorth Dewisol. Fe all y cyllid gefnogi costau bwyd a thanwydd.

·         Bydd yr agwedd hon yn cefnogi trigolion sydd yn wynebu tlodi er eu bod mewn gwaith. Bydd y taliad hwn o hyd at £300 yn seiliedig ar anghenion asesedig a gellir ei weinyddu gan ein Huned Hawliau Lles mewnol (O’Toole), ein Tîm Cynhwysiant Ariannol a CAB Ynys Môn.

·         Bydd yr agwedd hon yn cynnwys pob math o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol a bydd yn canolbwyntio ar dystiolaeth o galedi. 100,000 i’w weinyddu gan ein Huned Hawliau Lles mewnol (O’Toole), ein Tîm Cynhwysiant Ariannol a CAB Ynys Môn.

·         Awdurdodi’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) /  Swyddog Adran 151 Cyngor Sir i gynyddu cyllidebau sefydliadau yn seiliedig ar achosion busnes derbyniol, sy’n dangos yr angen a’r galw.