Rhaglen

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom, Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 285 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2022.

 

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 365 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr (a’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro).

5.

Aelodau Pwyllgor Gwaith Cynorthwyol pdf eicon PDF 223 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

6.

Llythyr Blynyddol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021/2022 pdf eicon PDF 559 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

7.

Monitro'r Cerdyn Sgorio - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 574 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

8.

Monitro'r Gyllideb Refeniw - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 910 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

9.

Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 517 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

10.

Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2022/23 - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 333 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

11.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2023/24 i 2024/25 pdf eicon PDF 818 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

12.

Sefydlogrwydd Marchnad pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

13.

Adroddiad Cynnydd – Gwelliannau ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 597 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

14.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 90 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol  

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

15.

Sefydlu Tîm Polisi Cynllunio newydd ar gyfer ardal awdurdod cynllunio Ynys Môn

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.