Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Cyfarfodydd
 • 15 Hyd 2024 2.00 o'r gloch
 • 17 Medi 2024 2.00 o'r gloch
 • 10 Gorff 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen
 • 19 Meh 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau
 • 21 Mai 2024 - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd
 • 17 Ebr 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion
 • 13 Maw 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 6 Chwe 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 18 Ion 2024 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 22 Tach 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 13 Tach 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Arbennig - Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 17 Hyd 2023 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 19 Medi 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Materion Addysg - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybrid
 • 21 Meh 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Mai 2023 - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

 

Rhaglen Waith Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
2.6 Erthygl 6 – Sgriwtineiddio Penderfyniadau

 

2.6.1 Cyfansoddiad

 

Y nifer ar bob Pwyllgor Sgriwtini a Throsolwg a elwir yn Bwyllgor Sgriwtini fydd y nifer honno a nodir isod yn 2.6.2.1.  Penodir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Sgriwtini gan y Pwyllgor hwnnw, a byddant yn cael eu penodi yng nghyfarfod cyntaf pob Pwyllgor ym mhob blwyddyn ddinesig ac, yn amodol ar yr isod, bydd y penodiad hwnnw neu unrhyw benodiad pellach yn parhau am weddill y flwyddyn ddinesig honno. Wrth ddyrannu Cadeiriau Pwyllgorau Sgriwtini, rhaid dilyn y tabl ‘Dyrannu Cadeiriau Sgriwtini’ isod.  Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn aelod o’r wrthblaid fwyaf. Bydd enwebiadau i unrhyw swydd ac i bob swydd a ddelir gan y gwrthbleidiau’n cael eu gwneud gan y grwpiau unigol hynny a byddant yn cael eu cydnabod gan yr holl aelodau ac ni fyddant yn cael eu dylanwadu gan grwpiau eraill neu aelodau eraill. 

 

Os bydd Cadeirydd neu Is-Gadeirydd Pwyllgor Sgriwtini:

 

2.6.1.1 yn peidio â bod yn aelod o’r Cyngor (neu’n aelod cyfetholedig efallai) am unrhyw reswm neu’n cael ei atal/hatal rhag bod yn aelod, neu

 

2.6.1.2 yn aelod o grŵp gwleidyddol penodol pan gaiff ei benodi yn Gadeirydd neu’n Is-Gadeirydd a bod y person hwnnw wedyn yn peidio â bod yn aelod o’r grŵp gwleidyddol hwnnw, am unrhyw reswm, yna daw swydd y person hwnnw fel Cadeirydd neu Is-Gadeirydd i ben ar unwaith,

bydd dyraniad y Cadeiriau Sgriwtini yn cael ei ail-glandro yn unol â’r gofynion statudol a’r tabl sydd isod a bydd pob Pwyllgor Sgriwtini perthnasol yn ei gyfarfod nesaf yn penodi Cadeirydd neu Is-Gadeirydd newydd.

 

Bydd y rheolau mewn perthynas â chydbwysedd gwleidyddol yn parhau i fod yn berthnasol ond ni fydd aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn gymwys i fod yn aelodau o Bwyllgor Sgriwtini.

 

Dyrannu Cadeiriau Sgriwtini

 

D.S.

 

(1)  Mae’r tablau yn dangos cyfanswm nifer y cadeiriau gan yr holl grwpiau yn y Pwyllgor Gwaith, a holl grwpiau’r gwrthbleidiau.  Nid yw’n dangos nifer y cadeiriau sydd gan bob grŵp unigol - oni bai nad oedd ond un grŵp yn y naill gategori.  Rhaid dyrannu cadeiriau rhwng y grwpiau yn y Pwyllgor Gwaith a rhwng grwpiau’r gwrthbleidiau yn gymesur â’u cryfder.

(2)  Mae hwn yn cynnwys y mwyafrif o’r amgylchiadau y gellir eu rhagweld.  Byddai rheolau dyrannu gwahanol yn berthnasol :

-  pe na bai grwpiau gwleidyddol o fewn y Cyngor, neu dim ond un

-  pe bai dim ond dau grŵp, ac ond un pwyllgor; neu

-  pe bai’r Cyngor yn penderfynu mabwysiadu rheolau eraill na fyddent yn llai ffafriol i grwpiau’r gwrthbleidiau.

(2)  Y fformiwla a ddefnyddir ar gyfer grwpiau yn y Pwyllgor Gwaith yw :

Nifer y Aelodau  mewn grwp(iau) yn y Pwyllgor Gwaith ÷ (cyfanswm nifer y Aelodau ÷ nifer y pwyllgorau), gan rowndio’r canlyniad i lawr.

Ar gyfer grwpiau’r gwrthbleidiau, y fformiwla wedyn yn syml fydd :

Nifer y pwyllgorau – nifer y cadeiriau gan grwpiau yn y Pwyllgor Gwaith.

 

2.6.2 Ansicrwydd Dyletswyddau

 

Pan fo unrhyw fater yn syrthio y tu mewn i gylch gorchwyl rhagor nag un Pwyllgor Sgriwtini yna bydd y Prif Weithredwr, neu Swyddog a benodir i weithredu ar ei ran / rhan, yn penderfynu pa Bwyllgor fydd yn delio gyda’r mater(ion) a bydd yn cynnwys pŵer y ddau Bwyllgor Sgriwtini i alw penderfyniadau i mewn.

 

2.6.2.1  Enwau, Maint a Chylch Gorchwyl y Pwyllgorau Sgriwtini

 

Bydd dau Bwyllgor Sgriwtini

 

• Y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

 

Penodir 10 Aelod o’r Cyngor Sir ar bob Pwyllgor Sgriwtini.

 

Gwahoddir Rhiant Lywodraethwyr a chynrychiolwyr yr Eglwys a benodwyd yn unol â Pharagraff 8 - 11 Atodlen 1 Deddf Llywodraeth Leol 2000 i fynychu cyfarfodydd Pwyllgor Sgriwtini lle bydd swyddogaethau addysg yr Awdurdod yn cael trafod a bydd ganddynt hawl i siarad a phleidleisio ar y materion hynny’n unig.

 

Yn ychwanegol, fe all y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  gyfethol unrhyw berson ac eithrio Aelod o’r Pwyllgor Gwaith, yng nghyswllt ei swyddogaethau trosedd ac anhrefn, yn amodol ar ddarpariaethau’r Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Sgriwtini) 2009 a’r Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Sgriwtini) (Diwygiad) 2010.

 

Gall y ddau Bwyllgor Sgriwtini argymell bod y Cyngor yn penodi aelodau cyfetholedig ychwanegol heb hawliau pleidleisio i bob Pwyllgor Sgriwtini.

2.6.2.2  Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

 

• Bydd gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio ar roi sicrwydd ynglŷn â pherfformiad /  darpariad yr holl wasanaethau,  sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei amcanion corfforaethol a’i amcanion gwasanaeth (fel yr amlinellwyd yn ei Gynllun Busnes Corfforaethol , Cyllideb Flynyddol, Fframwaith Cyllideb a Pholisi, Fframwaith Rheoli Perfformiad, Polisïau Corfforaethol  neu gynlluniau a pholisïau sy’n eu holynu) ac i gefnogi a gwneud argymhellion ar gyfer gwelliant parhaol.

 

• Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed, neu gamau eraill a gymerwyd gan y Pwyllgor Gwaith wrth gyflawni ei swyddogaeth ac yng nghyswllt y penderfyniadau a wnaed ond “a alwyd i mewn” neu na weithredwyd arnynt i argymell i’r Pwyllgor Gwaith i  ailystyried y penderfyniadau hynny.

 

• Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau eraill a gymerwyd yng nghyswllt swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb y Pwyllgor Gwaith, ac eithrio na fydd y pŵer hwn yn ymestyn i waith sgriwtineiddio penderfyniadau unigol ynglŷn â rheoli datblygu, trwyddedu, cofrestru neu unrhyw geisiadau eraill am ganiatadau neu hawliau.

 

• Sgriwtineiddio perfformiad gwasanaethau o dan anghenion Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella.

 

2.6.2.3  Cylch Gorchwyl Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

 

• Bydd gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio ar sicrhau bod buddiannau dinasyddion Ynys Môn yn cael eu hyrwyddo a bod blaenoriaethau ac adnoddau’r Cyngor yn cael eu hadlewyrchu yn llesol yn y partneriaethau, y cydweithio, y gweithio ar y cyd â threfniadau asiantaeth allanol, fel fydd yn bodoli o bryd i’w gilydd.  Bydd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn ymestyn i drefniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a bydd yn cynnwys (ond heb fod wedi ei gyfyngu i) y meysydd lle mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol mewn materion trosedd ac anhrefn.

 

• Materion yn ymwneud ag adfywio a’r cysyniad “Ynys Fenter” (neu gynlluniau a pholisïau fydd yn eu holynu).

 

• Derbyn gwybodaeth a chyflwyniadau gan asiantau sector cyhoeddus allanol (e.e. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Chyngor Iechyd Cymuned Leol Betsi Cadwaladr) a sgriwtineiddio eu gwaith ar yr Ynys.

 

• Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed, neu gamau eraill a gymerwyd gan y Pwyllgor Gwaith wrth gyflawni ei swyddogaeth ac yng nghyswllt y penderfyniadau a wnaed ond “a alwyd i mewn” neu na weithredwyd arnynt i argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylid ailystyried y penderfyniadau hynny.

 

• Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau eraill a gymerwyd yng nghyswllt swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb y Pwyllgor Gwaith, ac eithrio na fydd y pŵer hwn yn ymestyn i waith sgriwtineiddio penderfyniadau unigol ynglŷn â rheoli datblygu, trwyddedu, cofrestru neu unrhyw geisiadau eraill am ganiatadau neu hawliau.

 

• Sgriwtineiddio perfformiad gwasanaethau o dan anghenion Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella.

 

• Cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn yn unol ag Adran 19 (1) Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 a Rheoliadau Llywodraeth Cymru.  Bydd Cylch Gorchwyl penodol lle bo’r Pwyllgor hwn yn ystyried ymarfer pwerau yng nghyswllt trosedd ac anhrefn yn cynnwys :

 

- adolygu a / neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd yng nghyswllt yr awdurdodau cyfrifol yn cyflawni eu swyddogaethau trosedd ac anhrefn.

 

- gwneud adroddiadau ac argymhellion i’r Cyngor ac /neu’r Pwyllgor Gwaith yng nghyswllt yr awdurdodau cyfrifol yn cyflawni eu swyddogaethau trosedd ac anhrefn.

 

-  ystyried mewn cyfarfod o’r Pwyllgor unrhyw fater trosedd ac anhrefn lleol a gyfeiriwyd i’r Pwyllgor gan aelod o’r Cyngor.

 

-  penderfynu a ddylid gwneud adroddiad neu argymhelliad i’r Cyngor ac / neu’r Pwyllgor Gwaith yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol, gan roi sylw i unrhyw sylwadau a wnaed gan yr aelod hwnnw ynglŷn â phaham y dylai’r Pwyllgor wneud hynny.

 

-  hysbysu’r aelod penodol o’i benderfyniad a’r rhesymau am ei benderfyniad mewn unrhyw achos lle bo’r Pwyllgor yn penderfynu peidio â gwneud adroddiad neu argymhellion yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol.

 

-  darparu copi o unrhyw adroddiad neu argymhellion Pwyllgor i’r aelod penodol (yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol) ac i unrhyw bersonau neu gyrff cyfrifol a chydweithredol, fel y bo’n credu sy’n briodol.

 

-  adolygu ymatebion i adroddiadau ac argymhellion Pwyllgor a monitro’r camau a gymerwyd gan bersonau neu gyrff cyfrifol a chydweithredol mewn perthynas â chyflawni swyddogaethau trosedd ac anhrefn yr awdurdodau cyfrifol.

 

2.6.3 Swyddogaeth gyffredinol

 

O fewn eu cylch gorchwyl, bydd Pwyllgorau Sgriwtini yn:

 

2.6.3.1 adolygu a/neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw rai o swyddogaethau’r Cyngor;

 

2.6.3.2 cyflwyno adroddiadau a/neu argymhellion i’r Cyngor llawn a / neu y Pwyllgor Gwaith a/neu unrhyw Bwyllgor ar y Cyd neu Bwyllgor Ardal mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw swyddogaethau;

 

2.6.3.3 ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar yr ardal neu ei thrigolion;

 

2.6.3.4 ymarfer yr hawl i alw i mewn, ar gyfer ailystyried penderfyniadau a wnaed (o fewn ei gylch gorchwyl) ond nad ydynt eto wedi eu gweithredu gan y Pwyllgor Gwaith a/neu unrhyw Bwyllgorau Ardal; a

2.6.3.5 cynnal arolygon dan Gynllun Cymru ar gyfer Gwella ar y swyddogaethau sydd y tu mewn i’w faes priodol a chyflwyno adroddiadau ar y materion trwy’r Pwyllgor Gwaith i’r Cyngor.

 

2.6.4 Swyddogaethau penodol

 

2.6.4.1 Datblygu ac Adolygu Polisi.

 

Gall Pwyllgorau Sgriwtini wneud y canlynol:

 

2.6.4.1.1 cynorthwyo’r Cyngor a’r Pwyllgor Gwaith i ddatblygu ei gyllideb a’i fframwaith polisi drwy ddadansoddiad manwl o faterion polisi;

 

2.6.4.1.2 gwneud ymchwil, ymgynghori â’r gymuned ac ymgynghori arall i ddadansoddi materion polisi a dewisiadau posibl;

 

2.6.4.1.3 ystyried a gweithredu mecanweithiau i annog a gwella cyfranogiad cymunedol yn y gwaith o ddatblygu dewisiadau polisi;

 

2.6.4.1.4 holi aelodau’r Pwyllgor Gwaith a/neu bwyllgorau a Phrif Swyddogion am eu barn ar faterion ac argymhellion sy’n effeithio ar yr ardal; a

 

2.6.4.1.5 cysylltu â chyrff allanol eraill sy’n gweithredu yn yr ardal, boed y rhai hynny yn rhai cenedlaethol, rhanbarthol neu leol, i hyrwyddo lles y bobl leol drwy weithio ar y cyd.

 

2.6.4.2 Sgriwtini

 

Gall Pwyllgorau Sgriwtini:

 

2.6.4.2.1 adolygu a sgriwtineiddio ar y penderfyniadau a pherfformiad y Pwyllgor Gwaith a/neu Bwyllgorau a Swyddogion y Cyngor mewn perthynas â phenderfyniadau unigol a thros gyfnod o amser;

 

2.6.4.2.2 adolygu sgriwtineiddio perfformiad y Cyngor mewn perthynas â’i amcanion polisi, targedau perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth arbennig;

 

2.6.4.2.3 holi aelodau’r Pwyllgor Gwaith a/neu Bwyllgorau a Phrif Swyddogion am eu penderfyniadau a’u perfformiad, p’run ai yn gyffredinol o’i gymharu â chynlluniau gwasanaeth a thargedau dros gyfnod o amser, neu mewn perthynas â phenderfyniadau, cynlluniau neu brosiectau neilltuol;

 

2.6.4.2.4 gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Gwaith a/neu Bwyllgor priodol a/neu’r Cyngor yn deillio o ganlyniadau’r broses sgriwtini;

 

2.6.4.2.5 adolygu sgriwtineiddio perfformiad cyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal a gwahodd adroddiadau oddi wrthynt drwy ofyn iddynt annerch y Pwyllgor Sgriwtini a phobl leol i sôn am eu gweithgareddau a’u perfformiad; a

 

2.6.4.2.6 holi a chasglu tystiolaeth oddi wrth unrhyw berson arall (gyda’i ganiatâd).

 

2.6.4.3 Cyllid

 

Gall Pwyllgorau Sgriwtini ymarfer cyfrifoldeb cyffredinol am y cyllid a glustnodwyd iddynt.

 

2.6.4.4 Adroddiad Blynyddol

 

Rhaid i Bwyllgorau Sgriwtini adrodd yn flynyddol i’r Cyngor llawn ynglŷn â sut y maent yn gweithio a gwneud argymhellion ar gyfer rhaglenni gwaith y dyfodol a newid dulliau o weithio os yw hynny’n briodol.

 

2.6.4.5 Swyddogion

 

Gall Pwyllgorau Sgriwtini ymarfer cyfrifoldeb cyffredinol am raglen waith y Swyddogion a gyflogir i gynnal eu gwaith.

 

2.6.5 Trafodion Pwyllgorau Sgriwtini

 

Bydd Pwyllgorau Sgriwtini yn cynnal eu trafodion yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn Sgriwtini a nodir yn Rhan 4.5 y Cyfansoddiad hwn.

 

2.6.6 Cyswllt rhwng Pwyllgorau Sgriwtini

 

Gall Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion y Pwyllgorau Sgriwtini gyfarfod gyda’i gilydd fel Grŵp Llywio cyn amled ag y bo’n briodol gyda golwg ar gydlynu rhaglenni gwaith a dulliau gweithio er mwyn osgoi neu ostwng unrhyw ddyblygu neu orgyffwrdd yn eu gwaith.

 

2.6.7 Panelau

 

Gall y Pwyllgor Sgriwtini sefydlu Panelau o’i Aelodau â diddordeb neu â sgiliau arbenigol mewn meysydd penodol er mwyn cynorthwyo’r Pwyllgor i gyflawni ei waith.