Eitem Rhaglen

Strategaeth Ddrafft ar gyfer Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth

Derbyn cyflwyniad powerpoint ynghylch yr uchod.

Cofnodion:

Rhoddodd Keith Walters, Arweinydd Ymarfer y Tîm Lleoli Plant gyflwyniad i'r Panel ar recriwtio a chadw Gofalwyr Maeth gan gyfeirio'n benodol at y modd y byddai'r Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn cael ei gweithredu.

 

Dywedodd yr Arweinydd Tîm Lleoli Plant fod dadansoddiad SWOT o Wasanaeth Maethu yr Awdurdod wedi dangos bod y Gwasanaeth mewn sefyllfa dda ar hyn o ran capasiti llawn a’r gymysgedd o Weithwyr Cymdeithasol profiadol a newydd. Fel Asiantaeth Faethu Awdurdod Lleol, mae'r Gwasanaeth yn ffodus o gael cysylltiadau cryf gyda’i Weithwyr Cymdeithasol ei hun yn y Tîm Plant. Dywedodd y Swyddog fod yn rhaid i'r Gwasanaeth wneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael iddo yn benodol, sef y gefnogaeth a ddarperir gan y Cyngor i ariannu Cynnig Newydd i ddenu Gofalwyr Maeth sy'n darparu pecyn gwell o fudd-daliadau i Ofalwyr Maeth yr Awdurdod - gostyngiad o 50% yn y Dreth Gyngor ; parcio am ddim ym meysydd parcio'r Cyngor, aelodaeth am ddim ar gyfer canolfannau hamdden y Cyngor a chynnydd o 10% yn y lwfansau maethu. Fodd bynnag, bydd angen i'r Gwasanaeth sicrhau ei fod yn gallu cwrdd â’r galw am asesiadau.

Mae'r Gwasanaeth wedi datblygu Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maethu, a'r amcanion yw recriwtio mwy o ofalwyr maeth, i ddarparu gwell cefnogaeth i ofalwyr maeth ac i wneud gwaith ataliol yn well hefyd. Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn bydd y Strategaeth

 

           Yn sicrhau bod Maethu yn y newyddion. Bydd digwyddiadau fel y Pythefnos Maethu, dosbarthu Cylchlythyr Maethu CSYM ar lefel ehangach i feddygfeydd a deintyddion yn ogystal ag i bob Gofalwr Maeth a sicrhau bod Gofalwyr Maeth yn mynychu digwyddiadau proffil uchel yn codi ymwybyddiaeth pobl o faethu a'u hannog i siarad amdano.

           Dweud wrth bawb am Gynnig Newydd yr Awdurdod. Nid yw tybio bod pobl yn gwybod amdano’n ddigon da. Er bod y cyfryngau cymdeithasol yn ffordd fwyfwy effeithiol o gael cyhoeddusrwydd a lledaenu gwybodaeth, gwybodaeth a geir ar lafar yw’r dull marchnata mwyaf pwerus o hyd.

           Gwella'r gefnogaeth a ddarperir i Ofalwyr Maeth drwy -

           gynyddu amlder goruchwyliaeth ac ymweliadau cefnogi;

           parhau i hwyluso cynulliadau ffurfiol ac anffurfiol rheolaidd ar gyfer Gofalwyr Maeth drwy gyfrwng y Fforwm Maethu (ffurfiol) a sesiynau te a chacennau (anffurfiol);

           Gofalwyr Maeth i gael mwy o ymwneud â’r Gwobrau Seren;

           cynllun mentora a elwir hefyd yn “system Buddy-Buddy;”

           datblygu Rhaglen Hyfforddi gliriach;

           datblygu Grŵp ar gyfer Dynion sy’n Maethu;

           datblygu Grŵp Cefnogi ar gyfer Pobl Gysylltiedig

           Cryfhau gwaith ataliol trwy hyfforddiant ymyrraeth ddwys a chyfarfodydd tîm; cyfranogiad cynnar mewn cyfarfodydd Grŵp Teulu ac ystyried dewisiadau eraill yn lle Maethu, e.e. Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod gan y Gwasanaeth well dealltwriaeth o ble y mae ac yn seiliedig ar y ddealltwriaeth honno, mae'n cynllunio ymlaen yn well yn hytrach na gwneud cynlluniau yn fyr-fyfyr, e.e. mae’n rhagweld yr anghenion o ran lleoli plant ac yn ceisio gweld sut y gellir diwallu’r anghenion trwy ddarpariaeth maethu yn y dyfodol.  

Ystyriodd y Panel y wybodaeth a gyflwynwyd a gwnaeth y pwyntiau  a ganlyn -

           Gofynnodd y Panel am sicrwydd bod y trefniadau strwythurol ar waith i gefnogi gweithrediad parhaus y strategaeth ac i hwyluso cynllunio ystyriol yn hytrach na chynllunio adweithiol h.y. ni fydd absenoldeb neu ymadawiad swyddog penodol yn effeithio ar barhad y gwaith a bod y gofynion yn cael eu gwneud yn glir yn y trefniadau olyniaeth.

 

Dywedodd yr Arweinydd Tîm Lleoli Plant fod elfen o barhad wedi'i cholli o ganlyniad i’r adleoli a throsiant staff asiantaeth. Fodd bynnag, mae hynny bellach yn derbyn sylw gyda gweithlu sefydlog ac mae’r Strategaeth yn anelu at roi eglurder i staff yn y timau am eu rolau a'r hyn a ddisgwylir ohonynt a’r modd y mae eu cyfrifoldebau yn cydgysylltu â rhai'r timau sy'n gweithio ochr yn ochr â hwy.

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Plant), o ran cynllunio sefydlogrwydd ar gyfer plant yng ngofal yr Awdurdod, bod cyfarfodydd cynllunio sefydlogrwydd yn sicrhau bod pawb yn glir ynghylch cynlluniau sefydlogrwydd ar gyfer y plentyn sy'n derbyn gofal. Dywedodd y Swyddog fod ymchwil yn awgrymu na ddylai plant aros mewn gofal am y tymor hir, yn rhannol oherwydd y stigma y mae hyn yn ei greu. Un opsiwn yw i Ofalwyr Maeth wneud cais am Orchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig sy'n rhoi cyfrifoldeb rhiant i'r rhiant maeth am y plentyn nes ei fod yn 18 oed. Byddai'r plentyn yn parhau i dderbyn cefnogaeth ond nid fel plentyn sy'n derbyn gofal. Mae'r Gwasanaeth yn adolygu'r holl blant y mae'n gofalu amdanynt i sicrhau bod cynlluniau pendant ar eu cyfer yn y tymor hir ac, ers diwedd y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi gwneud cais i'r Llysoedd i ddiddymu'r gorchmynion gofal ar gyfer chwe phlentyn sy'n derbyn gofal wedi i’r plant hynny gael eu nodi yn ystod y broses adolygu fel rhai nad oes angen mwyach iddynt fod mewn gofal.

 

           Gofynnodd y Panel am sicrwydd bod gan y Tîm Lleoliadau y capasiti i gyflawni'r Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth

 

Dywedodd yr Arweinydd Tîm Lleoli Plant fod y Tîm yn dod i ben yn llwyddiannus ar hyn o bryd o ran gwaith cefnogi ond efallai y bydd angen adolygu'r sefyllfa os oes cynnydd yn y gwaith, yn enwedig os yw hynny'n cyd-ddigwydd â chynnydd yn nifer yr asesiadau y mae angen eu cynnal.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod angen deall cymorth yn wahanol, ac y gellir ei ddarparu mewn ffyrdd ar wahân i Weithwyr Cymdeithasol e.e. mae ystod o staff cymorth sy'n gallu ymateb i ymholiadau gan Ofalwyr Maeth ac yn aml daw'r gefnogaeth orau o siarad â Gofalwyr Maeth eraill.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol fod angen rhoi amser i’r ailstrwythuro sydd wedi digwydd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd gan gynnwys o fewn y Tîm Lleoli Plant sefydlu’n gadarn ac y bydd yn haws asesu effaith y newidiadau, gan gynnwys cyflwyno'r Cynnig Newydd, ar gapasiti ac ar ansawdd ac effeithiolrwydd ymarfer, ymhen 6 i 12 mis.

 

           Nododd y Panel fod y Gwasanaeth yn gwella o ran cyflymu asesiadau – y canfyddiad yn flaenorol oedd fod pethau'n cymryd gormod o amser i ddwyn ffrwyth.

 

Wrth nodi'r wybodaeth a gyflwynwyd, croesawodd y Panel nodau ac amcanion y Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth ac ni wnaeth unrhyw gynigion ar gyfer camau gweithredu pellach.