Eitem Rhaglen

Y Cynllun Ariannol Tymor Canol a'r Gyllideb ar gyfer 2020/21

(a)   Strategaeth Ariannol Tymor Canol a Chyllideb 2020/21

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ 

         Swyddog fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

 

(b)   Cyllideb Gyfalaf 2020/21

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/

        Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth

        2020.

 

(c)    Gosod y Dreth Gyngor

 

         Cyflwyno adroddiad i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog

         Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

 

(ch)  Diwygio’r Gyllideb

 

         Adrodd ar unrhyw newidiadau i’r Gyllideb yn unol â Pharagraff 

         4.3.2.2.11 y Cyfansoddiad.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth, 2020 i'w dderbyn gan y Cyngor.

 

Cyflwynodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid gynigion y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y Gyllideb Refeniw a'r Dreth Gyngor sy’n deillio ohoni am y flwyddyn 2020/21, ynghyd â Strategaeth Ariannol Tymor Canol ddiweddaredig y Cyngor a manylion am y defnydd o unrhyw gronfeydd unwaith ac am byth i gefnogi'r gyllideb - eitemau 10 (a) i ( ch) yn y Rhaglen. Er ei fod yn croesawu’r cyllid ychwanegol sydd ar gael fel rhan o setliad refeniw 2020/21, dywedodd bod y rhagolygon ariannol yn parhau i fod yn heriol ac roedd yn ei chael yn anodd deall sut mae’r fformiwla ariannu gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gweithredu o gofio’r gwahaniaethau amlwg yn y cynnydd a roddwyd i gynghorau yng Nghymru. Mae’r Cyngor hwn wedi gweld cynnydd o 3.8% yn y setliad. Cyfeiriodd at yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion ar gyfer y gyllideb refeniw ddrafft a nododd fod y mwyafrif o’r ymatebwyr o  blaid buddsoddi yn y Gwasanaethau Oedolion oherwydd cynnydd yn y galw a’u bod hefyd o blaid gwarchod cyllidebau ysgolion. Serch hynny, roedd llai o gefnogaeth i gynnydd rhwng 4.5% a 5% yn y Dreth Gyngor. Ar ôl cymryd ffigwr y setliad terfynol i ystyriaeth, mae angen £142.146m ar gyfer y gyllideb ddigyfnewid am y flwyddyn ariannol 2020/21; mae’r ffigwr hwn yn caniatáu i’r Awdurdod weithredu cyllideb sy’n fwy realistig o gofio’r galw yn y Gwasanaethau Oedolion a gwasanaethau eraill y Cyngor, a’r gobaith trwy osod y gyllideb yw na fydd y gwasanaethau hyn yn gorwario yn ystod y flwyddyn ariannol. Argymhellwyd felly y dylid cynyddu'r Dreth Gyngor 4.5% er mwyn cydbwyso cyllideb y Cyngor. Dywedodd yr Aelod Portffolio y bydd y Dreth Gyngor ar gyfartaledd ar gyfer pob aelwyd yn gynnydd o £1.08 yr wythnos ond dywedodd mai'r Cyngor hwn sydd â’r dreth gyngor isaf ond un yng Ngogledd Cymru o hyd.

 

Cynigiodd bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion y Pwyllgor Gwaith o’i  gyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth, 2020 mewn perthynas ag eitemau (a) i (ch) yn yr adroddiad. Nododd ymhellach fod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i'r Cyngor na ddylid newid y ffioedd parcio ar gyfer ardaloedd trefol ar wahân i gael gwared ar y ffi 50c, gan olygu mai £1 fydd yr isafswm a godir. Nododd na dderbyniwyd unrhyw ddiwygiadau i'r gyllideb.

Dywedodd Annibynwyr Môn / fod gan y Cyngor asedau sydd wedi bod yn wag am gryn amser a bod angen eu rhoi ar y farchnad er mwyn cynyddu incwm i'r Awdurdod. Mynegwyd ymhellach fod y cynnydd parhaus yn y Dreth Cyngor i drigolion yn anghynaliadwy i bobl ar incwm isel. Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod gan yr Awdurdod asedau sy'n wag ar hyn o bryd ond bod  dyletswydd ar y Cyngor i gael y prisiau gorau amdanynt ac ni fyddai'n ymarferol gorlifo'r farchnad trwy roi’r holl safleoedd ar werth ar yr un pryd. Atgoffwyd yr aelodau gan yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid hefyd nad yw cyfalaf a dderbynnir yn sgil gwerthu asedau ar gael i'w cynnwys yn y gyllideb refeniw. Cyfeiriodd at y sylwadau o ran cynyddu’r Dreth Gyngor ac ailadroddodd bod treth gyngor yr Awdurdod hwn yr ail isaf yng Ngogledd Cymru a phe bai’r Awdurdod hwn wedi cael setliad gan Lywodraeth Cymru fel yr un a gafodd awdurdod cyfagos byddai’r cynnydd yn y Dreth Gyngor wedi bod yn is.

 

Yn y bleidlais i ddilyn PENDERFYNWYD:-

 

·      Derbyn y cynigion ar gyfer y gyllideb a'r Strategaeth Ariannol Tymor Canol fel y'u cyflwynwyd ar gyfer 2020/21 gyda'r diwygiad na fydd newid yn y ffioedd parcio ceir ar gyfer safleoedd trefol ar wahân i'r ffi 50c, a fydd yn cael ei diddymu,  gan olygu mai £1 fydd yr isafswm;

 

·      Derbyn y penderfyniad ar y Dreth Gyngor drafft fel y gwelir yn eitem c) ar y Rhaglen.

 

 

         (a)      Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, i fabwysiadu’r Gyllideb 2020/21, yn Adran 9, fel Strategaeth Cyllideb oddi mewn i ystyr a roddir yn y Cyfansoddiad, ac i gadarnhau y daw’n rhan o’r fframwaith cyllidebol gyda’r eithriad o’r ffigyrau a ddisgrifir fel rhai cyfredol.

 

         (b)      Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, i fabwysiadu cyllideb refeniw 2020/21 fel y gwelir honno yn Nhabl 4, Adran 8 o adroddiad y Gyllideb 2020/21, Atodiad 1 ac Atodiad 3.

 

         (c)      Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, i fabwysiadu cyllideb cyfalaf fel y gwelir hwnnw yn yr adroddiad  Cyllideb Cyfalaf 2020/21.

 

         (ch)    Dirprwyo i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Cyllid 151 y pŵer i wneud addasiadau rhwng penawdau yn y Gyllideb Arfaethedig Derfynol ar gyfer 2020/21 yn Atodiad 3 er mwyn rhoi effaith i benderfyniadau'r Cyngor. Yn ychwanegol, i ddirprwyo i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 y pŵer i drosglwyddo hyd at £50k yr eitem o’r gronfa wrth gefn gyffredinol.  Bydd unrhyw eitem sy’n fwy na £50k angen cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith cyn gwneir unrhyw drosglwyddiad o’r gronfa wrth gefn gyffredinol.

 

         (d)      Dirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith, ym mlwyddyn ariannol 2020/21, y pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng penawdau fel a ganlyn:-

 

                   (i)      pwerau dilyffethair i wario pob pennawd cyllidebol unigol yn Atodiad 4 Cyllideb Arfaethedig Terfynol  2020/21 yn erbyn pob gwasanaeth unigol, ar y gwasanaeth perthnasol;

 

                   (ii)     pwerau i gymeradwyo’r defnydd o’r arian wrth gefn clustnodedig  a rhai gwasanaeth i gyllido cynigion gwariant unwaith-ac-am-byth sy’n cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cyngor a gwella gwasanaethau;

 

                   (iii)    pwerau i drosglwyddo o’r ffynonellau incwm newydd neu uwch.

 

         (dd)    Dirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith, mewn perthynas â’r flwyddyn ariannol 2020/21 ac ar gyngor y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau), y pŵer i ryddhau hyd at £250k o falansau cyffredinol i ddelio gyda blaenoriaethau yn codi yn ystod y flwyddyn.

 

         (e)      Dirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith, mewn perthynas â’r cyfnod hyd at 31 Mawrth 2020, y pwerau a ganlyn:-

 

(i)      pwerau i wneud ymrwymiadau newydd o gyllidebau refeniw y dyfodol hyd at  y symiau a nodir ar gyfer blaenoriaethau newydd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

 

(ii)     y pwerau a’r ddyletswydd i baratoi cynlluniau i gyflawni arbedion cyllidebol refeniw fel yr awgrymir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

 

(iii)    pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng  prosiectau cyfalaf yn yr adroddiadCyllideb Cyfalaf 2019/20 ac ymrwymo adnoddau yn y blynyddoedd dilynol gan gydymffurfio gyda’r fframwaith cyllidebol.

 

(f)       Pennu a chymeradwyo’r dangosyddion pwyllog a rhai’r trysorlys sy'n amcangyfrifon a therfynnau am 2020/21 ymlaen fel sy'n ymddangos yn yr  adroddiad Datganiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2020/21.

 

(ff)      Cymeradwyo’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2020/21 a’r Strategaeth Cyfalaf 2020/21.

 

(g)      Cadarnhau y bydd eitemau 1(b) i (ff) yn dod yn rhan o’r fframwaith cyllidebol.

 

2.       PENDERFYNWYDmabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2020/21 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 1998, bod y Cyngor Sir yn pennu lefel y disgownt sy'n gymwys i'r Dosbarth penodedig A a Dosbarth penodedig B o anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998, fel a ganlyn:-

 

         Dosbarth Penodedig A     Dim Disgownt

         Dosbarth Penodedig B     Dim Disgownt


 

3.       PENDERFYNWYDmabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2020/21, benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2007 bod y Cyngor Sir yn pennu lefel disgownt sy'n gymwys i Ddosbarth penodedig C o anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor) a'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygiad) 2004, fel a ganlyn:-

                       

         Dosbarth Penodedig C     Dim Disgownt

 

4.       PENDERFYNWYD datgymhwyso unrhyw ddisgownt(au) a ganiatawyd i anheddau gwag tymor hir ac anheddau a feddiannir yn achlysurol (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) ac i amrywio penderfyniad y Cyngor llawn a wnaed ar 28 Chwefror 2018 a gwneud cais am y flwyddyn ariannol 2020/21 swm uwch o'r Ddreth Gyngor (a elwir yn bremiwm y Dreth Cyngor) o 100% o gyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor ac ar gyfer anheddau a feddiannir o bryd i'w gilydd (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) i gymhwyso swm uwch o Dreth Gyngor (a elwir yn bremiwm y Dreth Gyngor) o 35% o dan Adrannau 12A a 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i mewnosodwyd gan Adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

 

5.       Nodi fod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 1996 wedi penderfynu na fydd yn trin unrhyw gostau yr aiff y Cyngor iddynt mewn rhan o'i ardal nac wrth gyfarfod unrhyw ardoll neu ardoll arbennig fel costau arbennig a bod y penderfyniadau i barhau mewn grym hyd oni fyddant yn cael ei diddymu'n benodol.

 

6.       Y dylid nodi bod y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 25 Tachwedd 2019 wedi cymeradwyo’r symiau a glandrwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel sail y Dreth Gyngor ar gyfer 2019/20 a nodi ymhellach bod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2018 wedi cymeradwyo y bydd y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn lleol yn parhau fel y mae am y blynyddoedd dilynol oni bai ei fod wedi’i ddiwygio’n sylweddol. Nodwyd hefyd fod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2018 wedi mabwysiadu a chymeradwyo Polisi Dewisol Dreth Gyngor lleol dan Adran 13A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 gan ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith y pŵer i ddirymu, ailddeddfu ac/neu ddiwygio’r Polisi. Diwygiodd y Pwyllgor Gwaith y Polisi yma ar 26 Tachwedd 2018.

 

7.       Yn ei gyfarfod ar 25 Tachwedd 2019, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith, yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor)(Cymru) 1995 (SI19956/2561) fel y’i diwygiwyd gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau)(Cymru)(Diwygiad) 2004, a’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor)(Cymru)(Diwygiad) 2016, gymeradwyo’r symiau a glandrwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel ei sail dreth ac ar gyfer rhannau o’r ardal, am y flwyddyn 2020/21, fel a ganlyn:-

 

a)         31,532.53 yw'r swm a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith felsail y dreth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn.

 

b)         Y rhannau o ardal y Cyngor, sef y symiau a glandrwyd gan y Pwyllgor Gwaith fel y sail ar gyfer dreth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol, yw fel a ganlyn:-

 

Ardaloedd Cynghorau Tref/Cymuned

Sylfaen y Dreth

2020/21

Amlwch

                1,495.67

Beaumaris

                1,082.64

Holyhead

                3,967.89

Llangefni

                1,990.72

Menai Bridge

                1,440.67

Llanddaniel-fab

                   397.03

Llanddona

                   378.63

Cwm Cadnant

                1,150.29

Llanfair Pwllgwyngyll

                1,325.03

Llanfihangel Ysgeifiog

                   691.10

Bodorgan

                   470.32

Llangoed

                   656.53

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

                   636.43

Llanidan

                   418.06

Rhosyr

                1,030.96

Penmynydd

                   244.02

Pentraeth

                   587.83

Moelfre

                   628.73

Llanbadrig

                   701.83

Llanddyfnan

                   511.77

Llaneilian

                   578.69

Llanerch-y-medd

                   530.09

Llaneugrad

                   187.19

Llanfair Mathafarn Eithaf

                1,874.32

Cylch y Garn

                   409.69

Mechell

                   554.88

Rhos-y-bol

                   481.07

Aberffraw

                   303.31

Bodedern

                   422.10

Bodffordd

                   419.32

Trearddur

                1,277.31

Tref Alaw

                   263.66

Llanfachraeth

                   229.19

Llanfaelog

                1,277.95

Llanfaethlu

                   279.75

Llanfair-yn-Neubwll

                   564.91

Valley

                   988.73

Bryngwran

                   363.51

Rhoscolyn

                   357.81

Trewalchmai

                   362.90

Total Taxbase

              31,532.53

 

8.       Bod y symiau a ganlyn bellach yn cael eu pennu gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2020/21, yn unol ag Adrannau 32 i 36  Deddf Cyllid Llywodraeth Leol  1992:-

 

a)       £200,207,025         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd      yn Adran 32(2) (a) i (d) y Ddeddf.

 

b)       £56,580,850           sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(3) (a) a (c) y Ddeddf.

 

c)     143,626,175       sef y swm sy'n cyfateb i'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 8(a) uchod a chyfanswm 8(b)  uchod, a bennwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) y Ddeddf, yn gyllideb angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn.

 

ch)     £101,004,872         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i Gronfa'r Cyngor gyda golwg ar drethi annomestig a ail-ddosberthir, grant cynnal refeniw a grant arbennig, gan dynnu unrhyw swm a bennwyd yn unol ag Adran 33(3) y Ddeddf.

 

d)      £1,351.66               sef y swm yn 8(c) uchod llai'r swm yn 8(ch) uchod, gan rannu'r cyfan â'r swm a nodir yn 7(a) uchod, a bennwyd gan yPwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 33(1) y Ddeddf, sef swm sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn.

 

dd)     £1,479,865            sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) y Ddeddf.

 

e)       £1,304.73              sef y swm yn 8(d) uchod llai'r canlyniad a geir wrth rannu'r swm yn 8(dd) uchod â'r swm yn 7(a) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, sef swn sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'r ardal lle na fo unrhyw eitem arbennig yn berthnasol.


f)

 

 

 

Band D cyfatebol fesul ardal gan gynnwys Cyngor Ynys Môn ac elfennau cyngor cymuned/tref

Amlwch

£

                            1,370.97

Beaumaris

£

                            1,331.82

Holyhead

£

                            1,433.16

Llangefni

£

                            1,392.66

Menai Bridge

£

                            1,372.05

Llanddaniel-fab

£

                            1,327.95

Llanddona

£

                            1,323.00

Cwm Cadnant

£

                            1,332.09

Llanfair Pwllgwyngyll

£

                            1,340.91

Llanfihangel Ysgeifiog

£

                            1,331.82

Bodorgan

£

                            1,329.12

Llangoed

£

                            1,322.55

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

                            1,317.24

Llanidan

£

                            1,333.53

Rhosyr

£

                            1,330.29

Penmynydd

£

                            1,335.42

Pentraeth

£

                            1,326.78

Moelfre

£

                            1,323.00

Llanbadrig

£

                            1,343.88

Llanddyfnan

£

                            1,323.27

Llaneilian

£

                            1,327.23

Llanerch-y-medd

£

                            1,337.67

Llaneugrad

£

                            1,326.06

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

                            1,333.62

Cylch y Garn

£

                            1,321.74

Mechell

£

                            1,322.73

Rhos-y-bol

£

                            1,321.29

Aberffraw

£

                            1,326.15

Bodedern

£

                            1,337.85

Bodffordd

£

                            1,330.92

Trearddur

£

                            1,332.90

Tref Alaw

£

                            1,330.29

Llanfachraeth

£

                            1,339.92

Llanfaelog

£

                            1,335.96

Llanfaethlu

£

                            1,325.25

Llanfair-yn-Neubwll

£

                            1,334.79

Valley

£

                            1,339.02

Bryngwran

£

                            1,334.97

Rhoscolyn

£

                            1,315.89

Trewalchmai

£

                            1,328.13

 

 

 

 

 

 

 

 

                        sef y symiau a geir trwy ychwanegu at y swm a geir yn 8(e) uchod, symiau'r eitem neu'r eitemau arbennig sy'n berthnasol i anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 8(b) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn unol ag Adran 34(3) y Ddeddf, sef symiau sylfaenol  y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy'n berthnasol.

                       

Bandiau Prisio  

Treth y Cyngor fesul band, fesul ardal, sy'n cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn ac elfennau/praeseptau Cyngor Cymuned/Tref

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

913.98

1,066.31

1,218.64

1,370.97

1,675.63

1,980.29

2,284.95

2,741.94

3,198.93

Beaumaris

£

887.88

1,035.86

1,183.84

1,331.82

1,627.78

1,923.74

2,219.70

2,663.64

3,107.58

Holyhead

£

955.44

1,114.68

1,273.92

1,433.16

1,751.64

2,070.12

2,388.60

2,866.32

3,344.04

Llangefni

£

928.44

1,083.18

1,237.92

1,392.66

1,702.14

2,011.62

2,321.10

2,785.32

3,249.54

Menai Bridge

£

914.70

1,067.15

1,219.60

1,372.05

1,676.95

1,981.85

2,286.75

2,744.10

3,201.45

Llanddaniel-fab

£

885.30

1,032.85

1,180.40

1,327.95

1,623.05

1,918.15

2,213.25

2,655.90

3,098.55

Llanddona

£

882.00

1,029.00

1,176.00

1,323.00

1,617.00

1,911.00

2,205.00

2,646.00

3,087.00

Cwm Cadnant

£

888.06

1,036.07

1,184.08

1,332.09

1,628.11

1,924.13

2,220.15

2,664.18

3,108.21

Llanfair Pwllgwyngyll

£

893.94

1,042.93

1,191.92

1,340.91

1,638.89

1,936.87

2,234.85

2,681.82

3,128.79

Llanfihangel Ysgeifiog

£

887.88

1,035.86

1,183.84

1,331.82

1,627.78

1,923.74

2,219.70

2,663.64

3,107.58

Bodorgan

£

886.08

1,033.76

1,181.44

1,329.12

1,624.48

1,919.84

2,215.20

2,658.24

3,101.28

Llangoed

£

881.70

1,028.65

1,175.60

1,322.55

1,616.45

1,910.35

2,204.25

2,645.10

3,085.95

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

878.16

1,024.52

1,170.88

1,317.24

1,609.96

1,902.68

2,195.40

2,634.48

3,073.56

Llanidan

£

889.02

1,037.19

1,185.36

1,333.53

1,629.87

1,926.21

2,222.55

2,667.06

3,111.57

Rhosyr

£

886.86

1,034.67

1,182.48

1,330.29

1,625.91

1,921.53

2,217.15

2,660.58

3,104.01

Penmynydd

£

890.28

1,038.66

1,187.04

1,335.42

1,632.18

1,928.94

2,225.70

2,670.84

3,115.98

Pentraeth

£

884.52

1,031.94

1,179.36

1,326.78

1,621.62

1,916.46

2,211.30

2,653.56

3,095.82

Moelfre

£

882.00

1,029.00

1,176.00

1,323.00

1,617.00

1,911.00

2,205.00

2,646.00

3,087.00

Llanbadrig

£

895.92

1,045.24

1,194.56

1,343.88

1,642.52

1,941.16

2,239.80

2,687.76

3,135.72

Llanddyfnan

£

882.18

1,029.21

1,176.24

1,323.27

1,617.33

1,911.39

2,205.45

2,646.54

3,087.63

Llaneilian

£

884.82

1,032.29

1,179.76

1,327.23

1,622.17

1,917.11

2,212.05

2,654.46

3,096.87

Llanerch-y-medd

£

891.78

1,040.41

1,189.04

1,337.67

1,634.93

1,932.19

2,229.45

2,675.34

3,121.23

Llaneugrad

£

884.04

1,031.38

1,178.72

1,326.06

1,620.74

1,915.42

2,210.10

2,652.12

3,094.14

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

889.08

1,037.26

1,185.44

1,333.62

1,629.98

1,926.34

2,222.70

2,667.24

3,111.78

Cylch y Garn

£

881.16

1,028.02

1,174.88

1,321.74

1,615.46

1,909.18

2,202.90

2,643.48

3,084.06

Mechell

£

881.82

1,028.79

1,175.76

1,322.73

1,616.67

1,910.61

2,204.55

2,645.46

3,086.37

Rhos-y-bol

£

880.86

1,027.67

1,174.48

1,321.29

1,614.91

1,908.53

2,202.15

2,642.58

3,083.01

Aberffraw

£

884.10

1,031.45

1,178.80

1,326.15

1,620.85

1,915.55

2,210.25

2,652.30

3,094.35

Bodedern

£

891.90

1,040.55

1,189.20

1,337.85

1,635.15

1,932.45

2,229.75

2,675.70

3,121.65

Bodffordd

£

887.28

1,035.16

1,183.04

1,330.92

1,626.68

1,922.44

2,218.20

2,661.84

3,105.48

Trearddur

£

888.60

1,036.70

1,184.80

1,332.90

1,629.10

1,925.30

2,221.50

2,665.80

3,110.10

Tref Alaw

£

886.86

1,034.67

1,182.48

1,330.29

1,625.91

1,921.53

2,217.15

2,660.58

3,104.01

Llanfachraeth

£

893.28

1,042.16

1,191.04

1,339.92

1,637.68

1,935.44

2,233.20

2,679.84

3,126.48

Llanfaelog

£

890.64

1,039.08

1,187.52

1,335.96

1,632.84

1,929.72

2,226.60

2,671.92

3,117.24

Llanfaethlu

£

883.50

1,030.75

1,178.00

1,325.25

1,619.75

1,914.25

2,208.75

2,650.50

3,092.25

Llanfair-yn-Neubwll

£

889.86

1,038.17

1,186.48

1,334.79

1,631.41

1,928.03

2,224.65

2,669.58

3,114.51

Valley

£

892.68

1,041.46

1,190.24

1,339.02

1,636.58

1,934.14

2,231.70

2,678.04

3,124.38

Bryngwran

£

889.98

1,038.31

1,186.64

1,334.97

1,631.63

1,928.29

2,224.95

2,669.94

3,114.93

Rhoscolyn

£

877.26

1,023.47

1,169.68

1,315.89

1,608.31

1,900.73

2,193.15

2,631.78

3,070.41

Trewalchmai

£

885.42

1,032.99

1,180.56

1,328.13

1,623.27

1,918.41

2,213.55

2,656.26

3,098.97

 

sef  y symiau a geir trwy luosi'r symiau yn 8(e) a 8(f) uchod a'r rhif sydd, yn ôl y cyfrannau a nodir yn Adran 5(1) y Ddeddf, yn berthnasol i anheddau a restrir mewn band prisiau arbennig wedi'i rannu â'r rhif sydd yn ôl y cyfrannau hynny'n berthnasol i dai a restrir ym mand prisiau D, a bennir gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 36(1) y Ddeddf, yn symiau sydd i'w hystyried ar gyfer y flwyddyn gyda golwg ar y categorïau o anheddau a restrir yn y gwahanol fandiau prisiau.

 

 

9.       Y dylid nodi, ar gyfer y flwyddyn 2019/20, fod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi nodi'r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i'r Cyngor, yn unol ag Adran 40 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:-

 

         Awdurdod Praeseptio                                                               Bandiau Prisiau

 

 

 

 

c)              

d)             A

e)             B

f)              C

g)             D

h)             E

i)              F

j)              G

k)             H

l)              I

 

m)            Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

£

n)             193.74

o)             226.03

p)             258.32

q)             290.61

r)              355.19

s)             419.77

t)              484.35

u)             581.22

v)             678.09

 

10.     Wedi pennu'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn 8(ff) a 9 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu'r symiau a ganlyn ar gyfer y dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn 2018/19 ar gyfer pob categori o anheddau a ddangosir isod:-


 

 

 

 

Y Dreth Gyngor fesul Band, ym mhob ardal, sy'n cynnwys elfen Cyngor Sir Ynys Môn, Preseptiau Cyngor Cymunedol/Tref a Phraesept Heddlu Gogledd Cymru

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

1,107.72

1,292.34

1,476.96

1,661.58

2,030.82

2,400.06

2,769.30

3,323.16

3,877.02

Beaumaris

£

1,081.62

1,261.89

1,442.16

1,622.43

1,982.97

2,343.51

2,704.05

3,244.86

3,785.67

Holyhead

£

1,149.18

1,340.71

1,532.24

1,723.77

2,106.83

2,489.89

2,872.95

3,447.54

4,022.13

Llangefni

£

1,122.18

1,309.21

1,496.24

1,683.27

2,057.33

2,431.39

2,805.45

3,366.54

3,927.63

Menai Bridge

£

1,108.44

1,293.18

1,477.92

1,662.66

2,032.14

2,401.62

2,771.10

3,325.32

3,879.54

Llanddaniel-fab

£

1,079.04

1,258.88

1,438.72

1,618.56

1,978.24

2,337.92

2,697.60

3,237.12

3,776.64

Llanddona

£

1,075.74

1,255.03

1,434.32

1,613.61

1,972.19

2,330.77

2,689.35

3,227.22

3,765.09

Cwm Cadnant

£

1,081.80

1,262.10

1,442.40

1,622.70

1,983.30

2,343.90

2,704.50

3,245.40

3,786.30

Llanfair Pwllgwyngyll

£

1,087.68

1,268.96

1,450.24

1,631.52

1,994.08

2,356.64

2,719.20

3,263.04

3,806.88

Llanfihangel Ysgeifiog

£

1,081.62

1,261.89

1,442.16

1,622.43

1,982.97

2,343.51

2,704.05

3,244.86

3,785.67

Bodorgan

£

1,079.82

1,259.79

1,439.76

1,619.73

1,979.67

2,339.61

2,699.55

3,239.46

3,779.37

Llangoed

£

1,075.44

1,254.68

1,433.92

1,613.16

1,971.64

2,330.12

2,688.60

3,226.32

3,764.04

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

1,071.90

1,250.55

1,429.20

1,607.85

1,965.15

2,322.45

2,679.75

3,215.70

3,751.65

Llanidan

£

1,082.76

1,263.22

1,443.68

1,624.14

1,985.06

2,345.98

2,706.90

3,248.28

3,789.66

Rhosyr

£

1,080.60

1,260.70

1,440.80

1,620.90

1,981.10

2,341.30

2,701.50

3,241.80

3,782.10

Penmynydd

£

1,084.02

1,264.69

1,445.36

1,626.03

1,987.37

2,348.71

2,710.05

3,252.06

3,794.07

Pentraeth

£

1,078.26

1,257.97

1,437.68

1,617.39

1,976.81

2,336.23

2,695.65

3,234.78

3,773.91

Moelfre

£

1,075.74

1,255.03

1,434.32

1,613.61

1,972.19

2,330.77

2,689.35

3,227.22

3,765.09

Llanbadrig

£

1,089.66

1,271.27

1,452.88

1,634.49

1,997.71

2,360.93

2,724.15

3,268.98

3,813.81

Llanddyfnan

£

1,075.92

1,255.24

1,434.56

1,613.88

1,972.52

2,331.16

2,689.80

3,227.76

3,765.72

Llaneilian

£

1,078.56

1,258.32

1,438.08

1,617.84

1,977.36

2,336.88

2,696.40

3,235.68

3,774.96

Llanerch-y-medd

£

1,085.52

1,266.44

1,447.36

1,628.28

1,990.12

2,351.96

2,713.80

3,256.56

3,799.32

Llaneugrad

£

1,077.78

1,257.41

1,437.04

1,616.67

1,975.93

2,335.19

2,694.45

3,233.34

3,772.23

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

1,082.82

1,263.29

1,443.76

1,624.23

1,985.17

2,346.11

2,707.05

3,248.46

3,789.87

Cylch y Garn

£

1,074.90

1,254.05

1,433.20

1,612.35

1,970.65

2,328.95

2,687.25

3,224.70

3,762.15

Mechell

£

1,075.56

1,254.82

1,434.08

1,613.34

1,971.86

2,330.38

2,688.90

3,226.68

3,764.46

Rhos-y-bol

£

1,074.60

1,253.70

1,432.80

1,611.90

1,970.10

2,328.30

2,686.50

3,223.80

3,761.10

Aberffraw

£

1,077.84

1,257.48

1,437.12

1,616.76

1,976.04

2,335.32

2,694.60

3,233.52

3,772.44

Bodedern

£

1,085.64

1,266.58

1,447.52

1,628.46

1,990.34

2,352.22

2,714.10

3,256.92

3,799.74

Bodffordd

£

1,081.02

1,261.19

1,441.36

1,621.53

1,981.87

2,342.21

2,702.55

3,243.06

3,783.57

Trearddur

£

1,082.34

1,262.73

1,443.12

1,623.51

1,984.29

2,345.07

2,705.85

3,247.02

3,788.19

Tref Alaw

£

1,080.60

1,260.70

1,440.80

1,620.90

1,981.10

2,341.30

2,701.50

3,241.80

3,782.10

Llanfachraeth

£

1,087.02

1,268.19

1,449.36

1,630.53

1,992.87

2,355.21

2,717.55

3,261.06

3,804.57

Llanfaelog

£

1,084.38

1,265.11

1,445.84

1,626.57

1,988.03

2,349.49

2,710.95

3,253.14

3,795.33

Llanfaethlu

£

1,077.24

1,256.78

1,436.32

1,615.86

1,974.94

2,334.02

2,693.10

3,231.72

3,770.34

Llanfair-yn-Neubwll

£

1,083.60

1,264.20

1,444.80

1,625.40

1,986.60

2,347.80

2,709.00

3,250.80

3,792.60

Valley

£

1,086.42

1,267.49

1,448.56

1,629.63

1,991.77

2,353.91

2,716.05

3,259.26

3,802.47

Bryngwran

£

1,083.72

1,264.34

1,444.96

1,625.58

1,986.82

2,348.06

2,709.30

3,251.16

3,793.02

Rhoscolyn

£

1,071.00

1,249.50

1,428.00

1,606.50

1,963.50

2,320.50

2,677.50

3,213.00

3,748.50

Trewalchmai

£

1,079.16

1,259.02

1,438.88

1,618.74

1,978.46

2,338.18

2,697.90

3,237.48

3,777.06

 

 

Dogfennau ategol: