Eitem Rhaglen

Cyllideb 2021/22

(a)    Y Strategaeth Ariannol Tymor Canol a Chyllideb 2021/22

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

    (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith

    ar 1 Mawrth 2021.

 

(b)   Cyllideb Gyfalaf 2021/22 

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

        (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar

        1 Mawrth 2021.

 

(c)   Gosod y Dreth Gyngor 2021/22

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

        (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar

        1 Mawrth 2021.

 

(d)   Diwygio’r Gyllideb

 

        Derbyn y diwygiadau canlynol i'r Gyllideb, y mae rhybudd ohonynt

        wedi ei dderbyn o dan Baragraff 4.3.2.2.11 o'r Cyfansoddiad.

        

        Y Cynghorydd Bryan Owen, ar ran Plaid Annibynwyr Ynys Môn,

         i gynnig bod y cynnydd yn y Dreth Gyngor yn cael ei bennu ar 2%

         gyda'r diwygiadau a ganlyn i'r Gyllideb:

      

·   £150,000 i ddod allan o'r Parc Eco (Parc Adfer) sydd ag oddeutu

  £911,000 yn y cyfrif ar hyn o bryd.

 

·      £75,000 o'r cyllid ar gyfer Wylfa, sydd yn oddeutu £675,000 rhwng 3

chyfrif.

 

·     £75,000 o'r gronfa wrth gefn sydd ag oddeutu £365,000 yn y cyfrif.

 

Byddai hyn, gyda'r Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, yn darparu'r

  £308,000 y byddai ei angen fel y gellir pennu’r cynnydd yn y Dreth

  Gyngor ar 2% am y flwyddyn 2021/22.

 

(Nodyn: Mae angen ystyried yr holl bapurau uchod fel un pecyn).

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 1 Mawrth 2021 i'r Cyngor ei dderbyn.

 

Cyflwynodd Deilydd Portffolio Cyllid gynigion y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y

Gyllideb Refeniw a'r Dreth Gyngor ddilynol ar gyfer 2021/22, Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor wedi’i diweddaru a'r defnydd o unrhyw arian untro i gefnogi'r gyllideb - eitemau 10 (a) i (ch) o fewn yr Agenda.  Dywedodd fod hon wedi bod yn flwyddyn anodd oherwydd y pandemig a dymunodd ddiolch i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a'i staff am eu gwaith.  Pan gafodd ei benodi'n Ddeilydd Portffolio Cyllid yn 2019, dywedodd mai ei flaenoriaeth oedd mynd i'r afael â chronfeydd wrth gefn y Cyngor.  Cyfeiriodd at adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Gorffennaf 2019 a nododd fod y duedd ddiweddar i leihau balans y gronfa gyffredinol yn anghynaliadwy ac yn cynyddu'r angen i'r Cyngor gyflawni arbedion cylchol.  Cydnabyddir bod hon yn risg gan y Swyddog Adran 151 a'r Cyngor a derbynnir bod angen cyllideb fwy hirdymor ar gyfer ailgyflenwi cronfeydd wrth gefn.  Fel Deilydd Portffolio, roedd yn falch o adrodd bod cronfeydd wrth gefn y Cyngor bellach mewn sefyllfa well ac mae'n amserol sicrhau bod cyllideb y Cyngor yn cael ei gosod yn ddoeth i drigolion yr Ynys.  Y cynnig cychwynnol oedd cynyddu'r Dreth Gyngor 3.75% ond ar ôl ymgynghori â thrigolion yr Ynys a chael rhagor o arian gan Lywodraeth Cymru, argymhellwyd y dylid cynyddu'r Dreth Gyngor 2.75% er mwyn cydbwyso cyllideb y Cyngor.  Y cynnydd hwn yn y dreth gyngor fydd yr isaf yng Ngogledd Cymru a'r ail isaf yng Nghymru. 

 

Dywedodd y Cynghorydd G O Jones fod Cyngor Gwynedd hefyd wedi derbyn cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ond ei fod wedi penderfynu peidio â lleihau eu cynnydd arfaethedig yn y dreth gyngor oherwydd risgiau posibl.  Mewn ymateb, dywedodd Deilydd Portffolio Cyllid fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn dyraniad grant tuag at Dechnoleg Gwybodaeth.  Y bwriad oedd gwario £300k ar lyfrau chrome i ddisgyblion yn y flwyddyn ariannol 2021/22, ond penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ariannu'r gwaith o brynu'r llyfrau chrome o'r dyraniad grant gan Lywodraeth Cymru.  Dywedodd hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn dyraniad grant o Gronfa'r Economi Gylchol i brynu cerbydau fel rhan o'r Contract Casglu Gwastraff. Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r Awdurdod fenthyca llai wrth brynu'r cerbydau.  Mae'r dyraniadau grant hyn yn cyfateb i arbediad o 1% o fewn y dreth gyngor.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Peter Rogers at Ystâd David Hughes a'r angen i gefnogi pobl ifanc yn ariannol fel y'i nodir yn y bwriad gwreiddiol o sefydlu'r gronfa.  Mewn ymateb, dywedodd Deilydd Portffolio Cyllid fod y cymorth ariannol gan Ystâd David Hughes yn cael ei ddosbarthu o fewn Ysgolion Uwchradd yr Ynys a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod a gynhelir ar 22 Mawrth 2021 ar y mater hwn. 

 

Cyflwynwyd diwygiad i'r gyllideb gan y Cynghorydd Bryan Owen, ar ran Plaid Annibynnol Ynys Môn, i gynnig bod cynnydd cyfradd Treth y Cyngor yn cael ei bennu ar 2% gyda'r diwygiadau canlynol i'r Cyllidebau:-

 

·      £150,000 i ddod allan o'r Parc Eco (Parc Adfer) sydd â thua £911,000 yn y cyfrif ar hyn o bryd;

·      £75,000 o gyllid Wylfa sy'n oddeutu £675,000 rhwng 3 chyfrif;

·      £75,000 o'r gronfa wrth gefn sydd â thua £365,000 yn y cyfrif.

 

Byddai hyn gyda Chynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn darparu'r £308,000 sydd ei angen fel y gellid pennu cynnydd Treth y Cyngor 2021/22 ar 2%.

 

Mynegodd y Cynghorydd Bryan Owen fod trigolion yr Ynys wedi wynebu cyfnod ansicr gyda phobl yn colli eu gwaith ac yn wynebu caledi.  Dywedodd hefyd fod trigolion oedrannus yn ei chael hi'n anodd talu’r cynnydd parhaus yn y dreth gyngor ac eleni byddan nhw’n gorfod talu am wasanaeth casglu'r Bin Gwyrdd.   Dywedodd y Cynghorydd Owen ymhellach fod 88% o'r ymatebwyr, yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y gyllideb, wedi mynegi nad ydynt am weld cynnydd yn y dreth gyngor eleni a chynigiodd y dylid gosod cynnydd y Dreth Gyngor ar 2%. 

 

Eiliodd y Cynghorydd R Ll Jones y gwelliant i'r gyllideb.

 

Dywedodd Aelod Portffolio Cyllid, os bydd yr Awdurdod yn parhau i wario o'r cronfeydd wrth gefn, y bydd yn arwain at orfod cydbwyso a sicrhau'r cronfeydd wrth gefn yn y flwyddyn ganlynol.  Nododd fod cael cronfeydd digonol wrth gefn yn caniatáu i'r Cyngor fod mewn sefyllfa i ddylanwadu ar gyfleoedd arian cyfatebol. Gwelwyd hyn yn ddiweddar gyda Llywodraeth Cymru yn cynnig £1.85m tuag at uned ddiwydiannol fach yng Nghaergybi a Llangefni, yn amodol ar gyfraniad yr awdurdod o £150k tuag at y prosiect.  Nododd, os oes angen cymorth ar drigolion yr Ynys i dalu’r dreth gyngor, y gallant wneud cais drwy Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor. 

 

Mynegodd y Cynghorydd A M Jones y bydd trigolion Ynys Môn yn wynebu talu am y tro cyntaf am Gasgliad Bin Gwyrdd a bod premiwm o 100% ar gartrefi gwag sydd hefyd yn effeithio ar rai trigolion; mae'r Cyngor yn delio ag ad-daliad treth y cyngor pan fydd yr eiddo yma’n newid i ardrethi busnes.  Er ei fod yn croesawu'r cyfleoedd arian cyfatebol ar gyfer uned ddiwydiannol fach yng Nghaergybi a Llangefni, dywedodd fod angen uned ddiwydiannol fach yn Amlwch hefyd.  Nododd y byddai rhyddhau arian o'r cronfeydd wrth gefn fel y'u nodir yn y diwygiad i'r gyllideb yn cyfateb i gynnydd o 2% yn y Dreth Gyngor.  Dywedodd ymhellach fod y rhan fwyaf o'r Cynghorau Cymuned wedi penderfynu peidio â chynyddu eu praesept eleni oherwydd y caledi sydd wedi'i wynebu oherwydd y pandemig.  Dywedodd y Cynghorydd Jones fod tanwariant o £1.8 o fewn y gyllideb, bod cronfeydd wrth gefn y Cyngor yn ddigonol ac y gall yr Awdurdod ymdopi â gostyngiad yn y dreth gyngor o 2.75% i 2%. 

 

Dywedodd Deilydd Portffolio Cyllid fod angen cronfeydd digonol wrth gefn i fynd i'r afael ag unrhyw angen am gyllid brys yn y dyfodol.  Nododd fod atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Plant wedi gweld gostyngiad sylweddol yn ystod cyfnod y pandemig ond mae'n amhosibl rhagweld a fydd yr atgyfeiriadau hyn yn cynyddu pan fydd y cyfyngiadau symud yn llacio.  Dywedodd Deilydd y Portffolio fod tanwariant o fewn y gyllideb eleni ond rhaid cydnabod mai Chwarter 3 yw'r amcangyfrif ar gyfer y gyllideb ar hyn o bryd ac y gallai'r sefyllfa newid o fewn Chwarter 4.  Nododd ymhellach fod arian cyfatebol Llywodraeth Cymru yn benodol ar gyfer uned ddiwydiannol fach yn Llangefni a Chaergybi.

 

Dywedodd Deilydd Portffolio Cyllid ymhellach y penderfynwyd cadw'r tâl am y Casgliad Bin Gwyrdd ar wahân yn y gyllideb gan y bydd yn caniatáu i drigolion yr Ynys ddewis a ydynt yn dymuno talu am y gwasanaeth neu fynd â'u gwastraff gwyrdd i'r canolfannau ailgylchu neu gompostio’r gwastraff gwyrdd yn eu gerddi. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Bryan Owen beth oedd cyfanswm y cronfeydd wrth gefn o fewn cyllideb y Cyngor.  Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fod cyfanswm y cronfeydd ariannol cyffredinol ar ddechrau'r flwyddyn ariannol yn dod i gyfanswm o £7.06m.  Mae cyfanswm o £85k wedi'i ddefnyddio o'r cronfeydd wrth gefn yn ystod y flwyddyn ariannol.  Dywedodd, er bod disgwyl y bydd tanwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, lefel y cronfeydd cyffredinol wrth gefn wedi gostwng ar ddiwedd 2020/21.

 

Yn y bleidlais a ddilynodd, PENDERFYNWYD:-

 

·           Cymeradwyo'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22

·           Derbyn y Penderfyniadau drafft ar y Dreth Gyngor fel y nodwyd yn (c) ar yr Agenda.

 

1.       PENDERFYNWYD

 

(a)        Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu Cyllideb 2021/22 yn Adran 9, fel Strategaeth Gyllidebol o fewn yr ystyr a roddir gan y Cyfansoddiad, a chadarnhau ei bod yn dod yn rhan o fframwaith y gyllideb ac eithrio ffigurau a ddisgrifir fel rhai cyfredol.

 

(b)       Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu cyllideb refeniw ar gyfer 2021/22 fel y dangosir yn Nhabl 4, Adran 9 o Adroddiad Cyllideb 2021/22 Atodiad 1 ac Atodiad 3.

 

(c)      Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu cyllideb gyfalaf fel y dangosir yn adroddiad Adroddiad Cyllideb Gyfalaf 2021/22.

 

(ch)    Dirprwyo pŵer i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 wneud addasiadau rhwng penawdau yn y Gyllideb Arfaethedig Derfynol 2021/22 yn Atodiad 3 er mwyn gweithredu penderfyniadau'r Cyngor. Hefyd, dirprwyo pŵer i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 drosglwyddo hyd at £50k yr eitem o'r gronfa wrth gefn gyffredinol. Bydd angen i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo unrhyw eitem sy'n fwy na £50k cyn gwneud unrhyw drosglwyddiad o'r gronfa wrth gefn gyffredinol.

 

(d)      Dirprwyo pwerau i'r Pwyllgor Gwaith, ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22,  drosglwyddo cyllidebau rhwng penawdau fel a ganlyn:-

 

(i)        pwerau diderfyn i wario pob pennawd cyllidebol yn Atodiad 3 Cyllideb Arfaethedig Derfynol 2021/22 yn erbyn pob gwasanaeth unigol, ar y gwasanaeth perthnasol;

 

(ii)     pwerau i gymeradwyo’r defnydd o’r arian wrth gefn a glustnodwyd a rhai gwasanaeth i gyllido cynigion gwariant untro sy’n cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cyngor a gwella gwasanaethau;

 

(iii)    pwerau i drosglwyddo o’r ffynonellau incwm newydd neu uwch.

 

(dd)    Dirprwyo pwerau i'r Pwyllgor Gwaith, mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2021/22 ac ar gyngor y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau), ryddhau hyd at £250k o falansau cyffredinol i ddelio â blaenoriaethau sy'n codi yn ystod y flwyddyn.

 

(e)      Dirprwyo'r pwerau canlynol i’r Pwyllgor Gwaith mewn perthynas â'r cyfnod hyd at 31 Mawrth 2022:-

 

(i)      pwerau i wneud ymrwymiadau newydd o gyllidebau refeniw y dyfodol hyd at y symiau a nodir ar gyfer Blaenoriaethau Newydd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

 

(ii)      y pwerau a’r ddyletswydd i baratoi cynlluniau i gyflawni arbedion cyllidebol refeniw fel yr awgrymir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

 

(iii)    pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng prosiectau cyfalaf yn yr adroddiad Cyllideb Cyfalaf 2021/22 ac ymrwymo adnoddau yn y blynyddoedd dilynol gan gydymffurfio gyda’r fframwaith cyllidebol.

 

(f)      Pennu a chymeradwyo’r dangosyddion darbodus a rhai’r trysorlys sy'n amcangyfrifon a therfynau am 2021/22 ymlaen fel sy'n ymddangos yn yr adroddiad Datganiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22.

 

(ff)    Cymeradwyo’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2021/22 a’r Strategaeth Cyfalaf 2021/22.    

 

(g)    Cadarnhau bod eitemau 1(b) i (ff) yn dod yn rhan o fframwaith y gyllideb.

 

2.       PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2021/22 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 1998, bod y Cyngor Sir yn pennu lefel y disgownt sy'n gymwys i'r Dosbarth penodedig A a Dosbarth penodedig B o anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998, fel a ganlyn:-

  

   Dosbarth Penodedig A                 Dim Disgownt

   Dosbarth Penodedig B                 Dim Disgownt

 

3.       PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2021/22 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2007 bod y Cyngor Sir yn pennu lefel disgownt sy'n gymwys i Ddosbarth penodedig C o anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau)

          (Cymru) (Diwygiad) 2004, fel a ganlyn:-

 

         Dosbarth Penodedig C                  Dim Disgownt

 

4.     PENDERFYNWYD datgymhwyso unrhyw ddisgownt(iau) a ganiatawyd i anheddau gwag tymor hir ac anheddau a ddefnyddir yn achlysurol (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) ac i amrywio penderfyniad y Cyngor llawn a wnaed ar 28 Chwefror 2018 a gwneud cais am y flwyddyn ariannol 2021/22 swm uwch o'r Dreth Gyngor (a elwir yn bremiwm y Dreth Cyngor) o 100% o gyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor ac ar gyfer anheddau

a ddefnyddir o bryd i'w gilydd (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) i gymhwyso swm uwch o Dreth Gyngor (a elwir yn bremiwm y Dreth Gyngor) o 35% o dan Adrannau 12A a 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i mewnosodwyd gan Adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru 2014.

 

5.       Nodi bod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 1996 wedi penderfynu na fydd yn trin unrhyw gostau a wynebir gan y Cyngor mewn rhan o'i ardal nac wrth dalu unrhyw ardoll neu ardoll arbennig fel costau arbennig a bod y penderfyniadau i barhau mewn grym hyd oni fyddant yn cael ei diddymu'n benodol.

 

5.         Y dylid nodi bod y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 30 Tachwedd 2020 wedi cymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2021/22 a nodi ymhellach bod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2018 wedi cymeradwyo y bydd y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn lleol yn parhau fel y mae am y blynyddoedd dilynol oni bai ei fod wedi’i ddiwygio’n sylweddol. Nodwyd hefyd fod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2018 wedi mabwysiadu a chymeradwyo Polisi Dewisol y Dreth Gyngor lleol dan Adran 13A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 gan ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith y pŵer i ddirymu, ailddeddfu ac/neu ddiwygio’r Polisi. Diwygiodd y Pwyllgor Gwaith y Polisi hwn ar 26 Tachwedd 2018.

 

6.         Yn ei gyfarfod ar 30 Tachwedd 2020, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith, yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru) 1995 (SI19956/2561) fel y’i diwygiwyd gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau)(Cymru)(Diwygiad) 2004, a’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru)(Diwygiad) 2016, gymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel ei sail dreth ac ar gyfer rhannau o’r ardal, am y flwyddyn 2021/22, fel a ganlyn:-

 

a)       31,548.20 yw'r swm a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith fel sylfaen y dreth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn.

 

b)       Y rhannau o ardal y Cyngor, sef y symiau a gyfrifwyd gan y Pwyllgor Gwaith fel y sylfaen ar gyfer treth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol, yw fel a ganlyn:-

 

 

Ardaloedd Cynghorau Cymuned/Tref

Ardaloedd Cynghorau Cymuned/Tref

Sylfaen y Dreth

2021/22

Amlwch

                1,519.66

Biwmares

                1,081.50

Caergybi

                3,990.91

Llangefni

                1,976.50

Porthaethwy

                1,478.06

Llanddaniel-fab

                   381.29

Llanddona

                   385.84

Cwm Cadnant

                1,159.87

Llanfair Pwllgwyngyll

                1,331.84

Llanfihangel Ysgeifiog

                   693.53

Bodorgan

                   464.26

Llangoed

                   653.68

Llangristiolus a Cherrig Ceinwen

                   629.11

Llanidan

                   415.21

Rhosyr

                1,025.44

Penmynydd

                   246.78

Pentraeth

                   579.06

Moelfre

                   621.39

Llanbadrig

                   683.74

Llanddyfnan

                   503.92

Llaneilian

                   580.02

Llanerch-y-medd

                   529.34

Llaneugrad

                   184.19

Llanfair Mathafarn Eithaf

                1,850.63

Cylch y Garn

                   400.30

Mechell

                   556.99

Rhos-y-bol

                   479.47

Aberffraw

                   306.84

Bodedern

                   427.24

Bodffordd

                   426.65

Trearddur

                1,271.33

Tref Alaw

                   266.44

Llanfachraeth

                   226.29

Llanfaelog

                1,270.30

Llanfaethlu

                   270.72

Llanfair-yn-Neubwll

                   589.19

Y Fali

                   1,009.83  

Bryngwran

                   359.06

Rhoscolyn

                   358.31

Trewalchmai

                   363.47

Cyfanswm y Sylfaen Dreth

              31,548.20

 

8.       Bod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2021/22, yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992:-

 

a)       £207,033,447        sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adran 32(2)(a) i (d) o'r Ddeddf.

 

b)       £58,306,184          sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adran 32(3)(a) ac (c) o'r Ddeddf.

 

c)       £148,727,263         sef y swm sy'n cyfateb i'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 8(a) uchod a chyfanswm 8(b) uchod, a bennwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) y Ddeddf, yn gyllideb angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn.

 

ch)     £104,825,173         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i Gronfa'r Cyngor gyda golwg ar drethi annomestig a ail-ddosberthir, grant cynnal refeniw a grant arbennig, gan dynnu unrhyw swm a bennwyd yn unol ag Adran 33(3) y Ddeddf.

 

d)       £     1,391.59         sef y swm yn 8(c) uchod llai'r swm yn 8(ch) uchod, gan rannu'r cyfan â'r swm a nodir yn 7(a) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 33(1) y Ddeddf, sef swm sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn.

 

dd)     £   1,607,298         sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) o'r Ddeddf.

 

e)       £     1,340.64         sef y swm yn 8(d) uchod llai'r canlyniad a geir wrth rannu'r swm yn 8(dd) uchod â'r swm yn 7(a) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, sef sŵn sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'r

                                      ardal lle na fo unrhyw eitem arbennig yn berthnasol.

 

 

 

 

 

Band D cyfatebol fesul ardal gan gynnwys Cyngor Ynys Môn ac elfennau cyngor cymuned/tref

Amlwch

£

                            1,406.88

Biwmares

£

                            1,368.72

Caergybi

£

                            1,494.54

Llangefni

£

                            1,432.35

Porthaethwy

£

                            1,404.90

Llanddaniel-fab

£

                            1,368.27

Llanddona

£

                            1,358.55

Cwm Cadnant

£

                            1,368.54

Llanfair Pwllgwyngyll

£

                            1,383.39

Llanfihangel Ysgeifiog

£

                            1,370.34

Bodorgan

£

                            1,365.84

Llangoed

£

                            1,363.59

Llangristiolus a Cherrig Ceinwen

£

                            1,353.33

Llanidan

£

                            1,373.22

Rhosyr

£

                            1,364.67

Penmynydd

£

                            1,373.04

Pentraeth

£

                            1,363.05

Moelfre

£

                            1,358.64

Llanbadrig

£

                            1,380.87

Llanddyfnan

£

                            1,360.44

Llaneilian

£

                            1,363.05

Llanerch-y-medd

£

                            1,374.93

Llaneugrad

£

                            1,362.33

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

                            1,370.70

Cylch y Garn

£

                            1,358.10

Mechell

£

                            1,358.55

Rhos-y-bol

£

                            1,357.29

Aberffraw

£

                            1,368.00

Bodedern

£

                            1,373.40

Bodffordd

£

                            1,366.38

Trearddur

£

                            1,368.90

Tref Alaw

£

                            1,365.93

Llanfachraeth

£

                            1,376.28

Llanfaelog

£

                            1,373.67

Llanfaethlu

£

                            1,361.88

Llanfair-yn-Neubwll

£

                            1,369.44

Y Fali

£

                            1,366.38

Bryngwran

£

                            1,374.03

Rhoscolyn

£

                            1,351.80

Trewalchmai

£

                            1,364.04

 

sef y symiau a geir trwy ychwanegu at y swm a geir yn 8(e) uchod, symiau'r eitem neu'r eitemau arbennig sy'n berthnasol i anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 8(b) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn unol ag Adran 34(3) y Ddeddf, sef symiau sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal lle bo un

eitem arbennig neu fwy'n berthnasol.

 

Bandiau Prisio

 

Treth y Cyngor fesul Band, fesul Ardal, sy'n cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn ac elfennau/praeseptau Cyngor Cymuned/Tref

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

937.92

1,094.24

1,250.56

1,406.88

1,719.52

2,032.15

2,344.79

2,813.75

3,282.71

Biwmares

£

912.48

1,064.56

1,216.64

1,368.72

1,672.88

1,977.03

2,281.19

2,737.43

3,193.67

Caergybi

£

996.36

1,162.42

1,328.48

1,494.54

1,826.66

2,158.77

2,490.89

2,989.07

3,487.25

Llangefni

£

954.90

1,114.05

1,273.20

1,432.35

1,750.65

2,068.94

2,387.24

2,864.69

3,342.14

Porthaethwy

£

936.60

1,092.70

1,248.80

1,404.90

1,717.10

2,029.29

2,341.49

2,809.79

3,278.09

Llanddaniel-fab

£

912.18

1,064.21

1,216.24

1,368.27

1,672.33

1,976.38

2,280.44

2,736.53

3,192.62

Llanddona

£

905.70

1,056.65

1,207.60

1,358.55

1,660.45

1,962.34

2,264.24

2,717.09

3,169.94

Cwm Cadnant

£

912.36

1,064.42

1,216.48

1,368.54

1,672.66

1,976.77

2,280.89

2,737.07

3,193.25

Llanfair Pwllgwyngyll

£

922.26

1,075.97

1,229.68

1,383.39

1,690.81

1,998.22

2,305.64

2,766.77

3,227.90

Llanfihangel Ysgeifiog

£

913.56

1,065.82

1,218.08

1,370.34

1,674.86

1,979.37

2,283.89

2,740.67

3,197.45

Bodorgan

£

910.56

1,062.32

1,214.08

1,365.84

1,669.36

1,972.87

2,276.39

2,731.67

3,186.95

Llangoed

£

909.06

1,060.57

1,212.08

1,363.59

1,666.61

1,969.62

2,272.64

2,727.17

3,181.70

Llangristiolus a Cherrig Ceinwen

£

902.22

1,052.59

1,202.96

1,353.33

1,654.07

1,954.80

2,255.54

2,706.65

3,157.76

Llanidan

£

915.48

1,068.06

1,220.64

1,373.22

1,678.38

1,983.53

2,288.69

2,746.43

3,204.17

Rhosyr

£

909.78

1,061.41

1,213.04

1,364.67

1,667.93

1,971.18

2,274.44

2,729.33

3,184.22

Penmynydd

£

915.36

1,067.92

1,220.48

1,373.04

1,678.16

1,983.27

2,288.39

2,746.07

3,203.75

Pentraeth

£

908.70

1,060.15

1,211.60

1,363.05

1,665.95

1,968.84

2,271.74

2,726.09

3,180.44

Moelfre

£

905.76

1,056.72

1,207.68

1,358.64

1,660.56

1,962.47

2,264.39

2,717.27

3,170.15

Llanbadrig

£

920.58

1,074.01

1,227.44

1,380.87

1,687.73

1,994.58

2,301.44

2761.73

3,222.02

Llanddyfnan

£

906.96

1,058.12

1,209.28

1,360.44

1,662.76

1,965.07

2,267.39

2,720.87

3,174.35

Llaneilian

£

908.70

1,060.15

1,211.60

1,363.05

1,665.95

1,968.84

2,271.74

2,726.09

3,180.44

Llanerch-y-medd

£

916.62

1,069.39

1,222.16

1,374.93

1,680.47

1,986.00

2,291.54

2,749.85

3,208.16

Llaneugrad

£

908.22

1,059.59

1,210.96

1,362.33

1,665.07

1,967.80

2,270.54

2,724.65

3,178.76

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

913.80

1,066.10

1,218.40

1,370.70

1,675.30

1,979.89

2,284.49

2,741.39

3,198.29

Cylch y Garn

£

905.40

1,056.30

1,207.20

1,358.10

1,659.90

1,961.69

2,263.49

2,716.19

3,168.89

Mechell

£

905.70

1,056.65

1,207.60

1,358.55

1,660.45

1,962.34

2,264.24

2717.09

3,169.94

Rhos-y-bol

£

904.86

1,055.67

1,206.48

1,357.29

1,658.91

1,960.52

2,262.14

2,714.57

3,167.00

Aberffraw

£

912.00

1,064.00

1,216.00

1,368.00

1,672.00

1,975.99

2,279.99

2,735.99

3,191.99

Bodedern

£

915.60

1,068.20

1,220.80

1,373.40

1,678.60

1,983.79

2,288.99

2,746.79

3,204.59

Bodffordd

£

910.92

1,062.74

1,214.56

1,366.38

1,670.02

1,973.65

2,277.29

2,732.75

3,188.21

Trearddur

£

912.60

1,064.70

1,216.80

1,368.90

1,673.10

1,977.29

2,281.49

2,737.79

3,194.09

Tref Alaw

£

910.62

1,062.39

1,214.16

1,365.93

1,669.47

1,973.00

2,276.54

2,731.85

3,187.16

Llanfachraeth

£

917.52

1,070.44

1,223.36

1,376.28

1,682.12

1,987.95

2,293.79

2,752.55

3,211.31

Llanfaelog

£

915.78

1,068.41

1,221.04

1,373.67

1,678.93

1,984.18

2,289.44

2,747.33

3,205.22

Llanfaethlu

£

907.92

1,059.24

1,210.56

1,361.88

1,664.52

1,967.15

2,269.79

2,723.75

3,177.71

Llanfair-yn-Neubwll

£

912.96

1,065.12

1,217.28

1,369.44

1,673.76

1,978.07

2,282.39

2738.87

3,195.35

Y Fali

£

910.92

1,062.74

1,214.56

1,366.38

1,670.02

1,973.65

2,277.29

2,732.75

3,188.21

Bryngwran

£

916.02

1,068.69

1,221.36

1,374.03

1,679.37

1,984.70

2,290.04

2,748.05

3,206.06

Rhoscolyn

£

901.20

1,051.40

1,201.60

1,351.80

1,652.20

1,952.59

2,252.99

2703.59

3,154.19

Trewalchmai

£

909.36

1,060.92

1212.48

1,364.04

1,667.16

1,970.27

2,273.39

2728.07

3,182.75

 sef y symiau a geir trwy luosi'r symiau yn 8(e) a 8(f) uchod a'r rhif sydd, yn ôl y cyfrannau a nodir yn Adran 5(1) y Ddeddf, yn berthnasol i anheddau a restrir mewn band prisiau arbennig wedi'i rannu â'r rhif sydd yn ôl y cyfrannau hynny'n berthnasol i dai a restrir ym mand prisiau D, a bennir gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 36(1) y Ddeddf, yn symiau sydd i'w hystyried ar gyfer y flwyddyn gyda golwg ar y categorïau o anheddau a restrir yn y gwahanol fandiau prisiau.

 

 

9.       Y dylid nodi, ar gyfer y flwyddyn 2021/22, bod Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wedi nodi'r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i'r Cyngor, yn unol ag Adran 40 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:-

             

            Awdurdod Praeseptio                                                            Bandiau Prisio

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru

£

203.70

237.65

271.60

305.55

373.45

441.35

509.25

611.10

712.95

 

10.     Wedi pennu'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn 8(ff) a 9 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu'r symiau a ganlyn ar gyfer y dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn 2021/22 ar gyfer pob categori o anheddau a ddangosir isod:-

 

 

Treth y Cyngor fesul Band, fesul Ardal, sy'n cynnwys elfen Cyngor Sir Ynys Môn, Praeseptiau Cyngor Cymuned/Tref a Praesept Heddlu Gogledd Cymru

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

1,141.62

1,331.89

1,522.16

1,712.43

2,092.97

2,473.51

2,854.05

3,424.86

3,995.67

Biwmares

£

1,116.18

1,302.21

1,488.24

1,674.27

2,046.33

2,418.39

2,790.45

3,348.54

3,906.63

Caergybi

£

1,200.06

1,400.07

1,600.08

1,800.09

2,200.11

2,600.13

3,000.15

3,600.18

4,200.21

Llangefni

£

1,158.60

1,351.70

1,544.80

1,737.90

2,124.10

2,510.30

2,896.50

3,475.80

4,055.10

Porthaethwy

£

1,140.30

1,330.35

1,520.40

1,710.45

2,090.55

2,470.65

2,850.75

3,420.90

3,991.05

Llanddaniel-fab

£

1,115.88

1,301.86

1,487.84

1,673.82

2,045.78

2,417.74

2,789.70

3,347.64

3,905.58

Llanddona

£

1,109.40

1,294.30

1,479.20

1,664.10

2,033.90

2,403.70

2,773.50

3,328.20

3,882.90

Cwm Cadnant

£

1,116.06

1,302.07

1,488.08

1,674.09

2,046.11

2,418.13

2,790.15

3,348.18

3,906.21

Llanfair Pwllgwyngyll

£

1,125.96

1,313.62

1,501.28

1,688.94

2,064.26

2,439.58

2,814.90

3,377.88

3,940.86

Llanfihangel Ysgeifiog

£

1,117.26

1,303.47

1,489.68

1,675.89

2,048.31

2,420.73

2,793.15

3,351.78

3,910.41

Bodorgan

£

1,114.26

1,299.97

1,485.68

1,671.39

2,042.81

2,414.23

2,785.65

3,342.78

3,899.91

Llangoes

£

1,112.76

1,298.22

1,483.68

1,669.14

2,040.06

2,410.98

2,781.90

3,338.28

3,894.66

Llangristiolus a Cherrig Ceinwen

£

1,105.92

1,290.24

1,474.56

1,658.88

2,027.52

2,396.16

2,764.80

3,317.76

3,870.72

Llanidan

£

1,119.18

1,305.71

1,492.24

1,678.77

2,051.83

2,424.89

2,797.95

3,357.54

3,917.13

Rhosyr

£

1,113.48

1,299.06

1,484.64

1,670.22

2,041.38

2,412.54

2,783.70

3,340.44

3,897.18

Penmynydd

£

1,119.06

1,305.57

1,492.08

1,678.59

2,051.61

2,424.63

2,797.65

3,357.18

3,916.71

Pentraeth

£

1,112.40

1,297.80

1,483.20

1,668.60

2,039.40

2,410.20

2,781.00

3,337.20

3,893.40

Moelfre

£

1,109.46

1,294.37

1,479.28

1,664.19

2,034.01

2,403.83

2,773.65

3,328.38

3,883.11

Llanbadrig

£

1,124.28

1,311.66

1,499.04

1,686.42

2,061.18

2,435.94

2,810.70

3,372.84

3,934.98

Llanddyfnan

£

1,110.66

1,295.77

1,480.88

1,665.99

2,036.21

2,406.43

2,776.65

3,331.98

3,887.31

Llaneilian

£

1,112.40

1,297.80

1,483.20

1,668.60

2,039.40

2,410.20

2,781.00

3,337.20

3,893.40

Llanerch-y-medd

£

1,120.32

1,307.04

1,493.76

1,680.48

2,053.92

2,427.36

2,800.80

3,360.96

3,921.12

Llaneugrad

£

1,111.92

1,297.24

1,482.56

1,667.88

2,038.52

2,409.16

2,779.80

3,335.76

3,891.72

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

1,117.50

1,303.75

1,490.00

1,676.25

2,048.75

2,421.25

2,793.75

3,352.50

3,911.25

Cylch y Garn

£

1,109.10

1,293.95

1,478.80

1,663.65

2,033.35

2,403.05

2,772.75

3,327.30

3,881.85

Mechell

£

1,109.40

1,294.30

1,479.20

1,664.10

2,033.90

2,403.70

2,773.50

3,328.20

3,882.90

Rhos-y-bol

£

1,108.56

1,293.32

1,478.08

1,662.84

2,032.36

2,401.88

2,771.40

3,325.68

3,879.96

Aberffraw

£

1,115.70

1,301.65

1,487.60

1,673.55

2,045.45

2,417.35

2,789.25

3,347.10

3,904.95

Bodedern

£

1,119.30

1,305.85

1,492.40

1,678.95

2,052.05

2,425.15

2,798.25

3,357.90

3,917.55

Bodffordd

£

1,114.62

1,300.39

1,486.16

1,671.93

2,043.47

2,415.01

2,786.55

3,343.86

3,901.17

Trearddur

£

1,116.30

1,302.35

1,488.40

1,674.45

2,046.55

2,418.65

2,790.75

3,348.90

3,907.05

Tref Alaw

£

1,114.32

1,300.04

1,485.76

1,671.48

2,042.92

2,414.36

2,785.80

3,342.96

3,900.12

Llanfachraeth

£

1,121.22

1,308.09

1,494.96

1,681.83

2,055.57

2,429.31

2,803.05

3,363.66

3,924.27

Llanfaelog

£

1,119.48

1,306.06

1,492.64

1,679.22

2,052.38

2,425.54

2,798.70

3,358.44

3,918.18

Llanfaethlu

£

1,111.62

1,296.89

1,482.16

1,667.43

2,037.97

2,408.51

2,779.05

3,334.86

3,890.67

Llanfair-yn-Neubwll

£

1,116.66

1,302.77

1,488.88

1,674.99

2,047.21

2,419.43

2,791.65

3,349.98

3,908.31

Y Fali

£

1,114.62

1,300.39

1,486.16

1,671.93

2,043.47

2,415.01

2,786.55

3,343.86

3,901.17

Bryngwran

£

1,119.72

1,306.34

1,492.96

1,679.58

2,052.82

2,426.06

2,799.30

3,359.16

3,919.02

Rhoscolyn

£

1,104.90

1,289.05

1,473.20

1,657.35

2,025.65

2,393.95

2,762.25

3,314.70

3,867.15

Trewalchmai

£

1,113.06

1,298.57

1,484.08

1,669.59

2,040.61

2,411.63

2,782.65

3,339.18

3,895.71

 

 

Dogfennau ategol: