Eitem Rhaglen

Cyllideb 2022/23

(a)      Cyllideb a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig  2022/23

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

 

(b)       Cyllideb Cyfalaf 2022/23 

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

 

(c)       Gosod y Dreth Gyngor 2022/23

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Portffolio Cyllid gynigion y Pwyllgor Gwaith ar gyfer Cyllideb Refeniw 2022/23 a Threth y Cyngor a geid yn sgil hynny, y sefyllfa ddiweddaraf o ran Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor a’r defnydd a wneid o unrhyw gronfeydd unwaith ac am byth i gefnogi’r gyllideb - eitemau 10 (a) i (ch) yn yr Agenda. Dywedodd fod setliad Llywodraeth Cymru yn sylweddol gwell na’r disgwyl ac y byddai’n rhoi i’r Cyngor £114.549m, sef cynnydd mewn termau arian parod o £9.724m (9.27%) ond, ar ôl caniatáu ar gyfer trosglwyddo grantiau i’r setliad ac effaith y newid yn sylfaen dreth y Cyngor, £9.677m (9.23%) oedd y cynnydd oedd wedi'i addasu. Roedd y Cyngor bellach mewn sefyllfa i allu buddsoddi yng ngwasanaethau'r Cyngor a welodd doriadau sylweddol yn y gyllideb yn ystod y cyfnod o galedi. Roedd £2.86m wedi ei neilltuo yn y cynnig cyllideb terfynol fel y gwelid yn 2.4 o'r adroddiad. Nid oedd cynnig y gyllideb yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw wasanaethau wneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer 2022/23. Cyhoeddodd y Cyngor ei gynigion cyllidebol ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd yn eu cylch ar y 26ain o Ionawr, 2022 a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar y 9fed o Chwefror, 2022. Rhoddodd y Pwyllgor Craffu ei sylwadau ar broses pennu’r gyllideb ac ni chynigiwyd unrhyw ddiwygiadau i’r gyllideb. Cyfeiriodd yr Aelod Portffolio Cyllid at rai mân newidiadau yn y ffigyrau yn dilyn cadarnhad o'r setliad terfynol a dyfarnu grant ychwanegol o £2,254 i Ynys Môn; cam a aeth â'r gyllideb net i £158.367m. Y cynnydd arfaethedig o 2% yn Nhreth y Cyngor i osod cyllideb fantoledig oedd yr isaf yng Ngogledd Cymru ac roedd yn adfer sefyllfa’r Cyngor yr oedd ynddi ar ddechrau’r Weinyddiaeth hon, pan oedd y ddeunawfed o’r ddau awdurdod lleol ar hugain yng Nghymru o ran y dreth gyngor. Câi’r premiwm ail gartrefi ei godi o 35% i 50% heb unrhyw newid i’r premiwm cartrefi gwag o 100%. Dymunodd yr Aelod Portffolio - Cyllid gydnabod y gwaith a oedd ynghlwm wrth baratoi cynigion y gyllideb a diolchodd i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a'i staff am y gwaith a wnaed mewn perthynas â pharatoi'r gyllideb ar gyfer 2022/23.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid fod y Panel wedi archwilio'r cynigion buddsoddi mewn gwasanaethau yn fanwl yn ei gyfarfod y 14eg o Chwefror, 2022 ac wedi adrodd i gyfarfod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yr 28ain o Chwefror yn cadarnhau ei fod yn argymell cynigion y gyllideb refeniw ddrafft derfynol ar gyfer 2022/23.

 

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Owen y byddai’r cynnydd ym Mand D Treth y Cyngor yn her i’r henoed wrth iddynt orfod talu’r 2% ychwanegol ym mhremiwm Treth y Cyngor, er ei bod yn anodd gwrthwynebu'r gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, oedd yn is na lefel chwyddiant. Roedd o'r farn bod y gyllideb ar gyfer 2022/23 yn gyllideb a yrrid yn wleidyddol oherwydd yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai. Dywedodd y Cynghorydd Owen y byddai'n ymatal rhag pleidleisio.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Rogers fod gan yr Awdurdod asedau gydag ysgolion gwag heb eu gwerthu yn ei ardal yn gostau parhaus i'r Cyngor. Roedd o’r farn bod codi Treth y Cyngor eto eleni yn annerbyniol i drigolion yr Ynys. Dywedodd y Cynghorydd Rogers y byddai'n pleidleisio yn erbyn cynnig y gyllideb.

 

Dywedodd y Cynghorydd Aled M Jones y gallai’r cynnydd yn Nhreth y Cyngor fod wedi’i ostwng yn sgil arian wrth gefn y Cyngor a hefyd y refeniw a dderbyniwyd drwy dâl Treth y Bin Gwyrdd. Dywedodd y Cynghorydd Jones y byddai, hefyd, yn ymatal rhag pleidleisio.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio Cyllid y cynhaliwyd proses ymgynghori mewn perthynas â chynigion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2022/23. Dywedodd bod cyfeiriad at godi Treth Bin Gwyrdd ar drigolion i gasglu eu gwastraff gwyrdd. Pwysleisiodd nad oedd hwn yn dâl Treth Bin Gwyrdd gan ei fod yn opsiwn i drigolion gael casglu eu bin gwyrdd ac mai’r Awdurdod hwn oedd y Cyngor olaf yng Nghymru i godi tâl am y gwasanaeth hwn. Aeth yn ei flaen i ddweud ei fod yn anghytuno'n llwyr fod y gyllideb sydd gerbron y Cyngor yn gyllideb a yrrid yn wleidyddol gan mai dyma'r tro cyntaf ers blynyddoedd lawer i'r Awdurdod allu buddsoddi yng ngwasanaethau'r Cyngor ac er budd trigolion Ynys Môn.

 

PENDERFYNWYD:-

 

· Cymeradwyo'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23

· Derbyn y Penderfyniadau drafft ar y Dreth Gyngor fel y’u nodwyd yn (c) ar yr Rhaglen.

 

  1. PENDERFYNWYD

 

      (a)    Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, fabwysiadu Cyllideb 2022/23 yn Adran 7, yn Strategaeth Gyllidebol yn yr ystyr a roddir gan y Cyfansoddiad, a chadarnhau ei bod yn dod yn rhan o fframwaith y gyllideb ac eithrio ffigurau a ddisgrifir yn rhai cyfredol.

 

      (b)    Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, fabwysiadu cyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 fel y’i dangosir yn Nhabl 2, Adran 7 Adroddiad Cyllideb 2022/23 Atodiad 1 ac Atodiad 3.

 

      (c)    Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, fabwysiadu cyllideb gyfalaf fel y’i dangosir yn Adroddiad Cyllideb Gyfalaf 2022/23.

 

      (ch) Dirprwyo pŵer i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 wneud addasiadau rhwng penawdau yng Nghyllideb Arfaethedig Derfynol 2022/23 yn Atodiad 3 er mwyn gweithredu penderfyniadau'r Cyngor. Hefyd, dirprwyo pŵer i'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 drosglwyddo hyd at £50k yr eitem o'r gronfa wrth gefn gyffredinol. Byddai angen i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo unrhyw eitem oedd yn fwy na £50k cyn gwneud unrhyw drosglwyddiad o'r gronfa wrth gefn gyffredinol.

     

      (d)   Dirprwyo pwerau i'r Pwyllgor Gwaith, ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, drosglwyddo cyllidebau rhwng penawdau fel a ganlyn:-

 

(i)      pwerau diderfyn i wario pob pennawd cyllidebol yn Atodiad 3 Cyllideb Arfaethedig Derfynol 2022/23 yn erbyn pob gwasanaeth unigol, ar y gwasanaeth perthnasol y mae’n berthnasol iddo;

(ii)     pwerau i gymeradwyo’r defnydd a wneid o’r arian wrth gefn a glustnodwyd a rhai gwasanaeth i gyllido cynigion gwariant untro oedd yn cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cyngor a gwella gwasanaethau;

(iii)    pwerau i drosglwyddo o’r ffynonellau incwm newydd neu uwch.

 

      (dd)  Dirprwyo pwerau i'r Pwyllgor Gwaith, mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2022/23 ac ar    gyngor y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau), ryddhau hyd at £250k o falansau cyffredinol i ddelio â blaenoriaethau oedd yn codi yn ystod y flwyddyn.

 

      (e)   Dirprwyo'r pwerau a ganlyn i’r Pwyllgor Gwaith mewn perthynas â'r cyfnod hyd at 31 Mawrth 2023:-

 

(i)      pwerau i wneud ymrwymiadau newydd o gyllidebau refeniw y dyfodol hyd at y symiau a nodwyd ar gyfer Blaenoriaethau Newydd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

(ii)     y pwerau a’r ddyletswydd i baratoi cynlluniau i gyflawni arbedion cyllidebol refeniw fel yr awgrymwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

(iii)    pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng prosiectau cyfalaf yn yr adroddiad Cyllideb Cyfalaf 2022/23 ac ymrwymo adnoddau yn y blynyddoedd dilynol gan gydymffurfio gyda’r fframwaith cyllidebol.

 

(f) Pennu a chymeradwyo’r dangosyddion darbodus a rhai’r trysorlys oedd yn amcangyfrifon a therfynau am 2022/23 ac wedi hynny, fel oedd yn ymddangos yn yr adroddiad, Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23.

 

(ff)Cymeradwyo’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2022/23 a Strategaeth   Gyfalaf 2022/23.

 

(g)  Cadarnhau bod eitemau 1(b) i (ff) yn dod yn rhan o fframwaith y gyllideb.

 

1.   PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2022/23 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd 10 Mawrth 1998, bod y Cyngor Sir yn pennu lefel y disgownt oedd yn gymwys i'r Dosbarth Rhagnodedig A a Dosbarth Rhagnodedig B ar anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan Reoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998, fel a ganlyn:-

 

 

Dosbarth Rhagnodedig A      Dim Disgownt

Dosbarth Rhagnodedig B      Dim Disgownt

 

2.   PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas y flwyddyn ariannol 2021/22 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd 6 Mawrth 2007 bod y Cyngor Sir yn pennu lefel disgownt oedd yn gymwys i Ddosbarth Rhagnodedig C ar Anheddau dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygiad) 2004, fel a ganlyn:-

 

     Dosbarth Rhagnodedig C      Dim Disgownt

 

4. PENDERFYNWYD rhoi’r gorau i roi unrhyw ddisgownt(iau) a ganiatawyd i anheddau gwag tymor hir ac anheddau a ddefnyddid yn achlysurol (a elwid fel arfer yn ail gartrefi) ac amrywio penderfyniad y Cyngor llawn a wnaed ar 28 Chwefror 2018 a gwneud cais am y flwyddyn ariannol 2022/23 a gosod Treth Gyngor uwch (a elwid yn bremiwm y Dreth Cyngor) o 100% o gyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor ac ar gyfer anheddau a ddefnyddid o bryd i'w gilydd (a elwid fel arfer yn ail gartrefi) gosod Treth Gyngor uwch (a elwir yn bremiwm y Dreth Gyngor) o 50% dan Adrannau 12A a 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i mewnosodwyd gan Adran 139 Deddf Tai (Cymru 2014. 

 

5. Nodi bod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 1996 wedi penderfynu na fyddai’n trin unrhyw gostau a wynebid gan y Cyngor mewn rhan o'i ardal nac wrth dalu unrhyw ardoll neu ardoll arbennig yn gostau arbennig a bod y penderfyniadau i barhau mewn grym hyd oni chaent eu diddymu'n benodol. 

 

6. Y dylid nodi bod y Pwyllgor Gwaith wedi cymeradwyo yn ei gyfarfod ar 30 Tachwedd 2021 y symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23 a nodi ymhellach bod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2018 wedi cymeradwyo y byddai Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn lleol yn parhau fel yr oedd am y blynyddoedd dilynol oni bai y byddai wedi’i ddiwygio’n sylweddol. Nodwyd hefyd fod y Cyngor llawn wedi mabwysiadu a chymeradwyo Polisi Dewisol y Dreth Gyngor lleol yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2018 dan Adran 13A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 gan ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith y pŵer i ddirymu, ailddeddfu ac/neu ddiwygio’r Polisi. Diwygiodd y Pwyllgor Gwaith y Polisi hwn ddiwethaf 03 Mawrth 2022.

 

7  Yn ei gyfarfod ar 29 Tachwedd 2021, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith, yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru) 1995 (SI19956/2561) fel y’i diwygiwyd gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau)(Cymru)(Diwygiad) 2004 a’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru)(Diwygiad) 2016, gymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn sail ei dreth ac ar gyfer rhannau o’r ardal, am y flwyddyn 2022/23, fel a ganlyn:-

 

a)       32,042.00 oedd y swm a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn sylfaen treth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn.

 

b)      Roedd y rhannau o ardal y Cyngor, sef y symiau a gyfrifwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn sylfaen ar gyfer treth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle'r oedd un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol, fel a ganlyn:-

 

 

 

Community/Town Council Areas

Tax Base

2022/23

Amlwch

                1,545.22

Beaumaris

                1,085.71

Holyhead

                4,074.82

Llangefni

                2,004.11

Menai Bridge

                1,487.65

Llanddaniel-fab

                   378.55

Llanddona

                   391.17

Cwm Cadnant

                1,167.07

Llanfair Pwllgwyngyll

                1,328.75

Llanfihangel Ysgeifiog

                   706.93

Bodorgan

                   471.87

Llangoed

                   661.96

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

                   635.80

Llanidan

                   418.37

Rhosyr

                1,050.47

Penmynydd

                   249.26

Pentraeth

                   586.10

Moelfre

                   644.83

Llanbadrig

                   686.13

Llanddyfnan

                   519.58

Llaneilian

                   601.38

Llanerch-y-medd

                   534.54

Llaneugrad

                   188.64

Llanfair Mathafarn Eithaf

                1,906.08

Cylch y Garn

                   399.84

Mechell

                   578.41

Rhos-y-bol

                   472.27

Aberffraw

                   307.60

Bodedern

                   428.70

Bodffordd

                   426.13

Trearddur

                1,320.49

Tref Alaw

                   270.99

Llanfachraeth

                   227.68

Llanfaelog

                1,307.06

Llanfaethlu

                   270.06

Llanfair-yn-Neubwll

                   583.32

Valley

                  1,022.71  

Bryngwran

                   359.82

Rhoscolyn

                   369.16

Trewalchmai

                   372.77

Total Taxbase

              32,042.00

 

8.       Bod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2021/22, yn unol ag Adrannau 32 i 36 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992:-

 

a)     £217,857,935        sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr   eitemau a nodir yn Adran 32(2)(a) i (d) y Ddeddf.

 

b)     £57,768,194         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adran 32(3)(a) ac (c) y Ddeddf.

 

c)     £160,089,741        sef y swm sy'n cyfateb i'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 8(a) uchod a chyfanswm 8(b) uchod, a bennwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) y Ddeddf, yn gyllideb angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn.

 

ch)   £114,551,252        sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i Gronfa'r Cyngor gyda golwg ar drethi annomestig a ail-ddosberthir, grant cynnal refeniw a grant arbennig, gan dynnu unrhyw swm a bennwyd yn unol ag Adran 33(3) y Ddeddf.

 

d)      £1,421.21             sef y swm yn 8(c) uchod llai'r swm yn 8(ch) uchod, gan rannu'r cyfan â'r swm a nodir yn 7(a) uchod, ac a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 33(1) y Ddeddf, sef swm sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn.

 

dd)    £1,722,341          sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) y Ddeddf.

 

e)      £1,367.46            sef y swm yn 8(d) uchod llai'r canlyniad a geir wrth rannu'r swm yn 8(dd) uchod â'r swm yn 7(a) uchod, ac a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, sef swm sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'r ardal lle na bo unrhyw eitem arbennig yn berthnasol

 

 

 

 

Band D equivalent per area including Isle of Anglesey Council and Community/Town Council elements

Amlwch

£

                            1,433.70

Beaumaris

£

                            1,394.64

Holyhead

£

                            1,523.43

Llangefni

£

                            1,479.78

Menai Bridge

£

                            1,437.66

Llanddaniel-fab

£

                            1,397.25

Llanddona

£

                            1,389.15

Cwm Cadnant

£

                            1,396.26

Llanfair Pwllgwyngyll

£

                            1,412.55

Llanfihangel Ysgeifiog

£

                            1,398.78

Bodorgan

£

                            1,392.84

Llangoed

£

                            1,393.47

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

                            1,379.97

Llanidan

£

                            1,400.49

Rhosyr

£

                            1,392.57

Penmynydd

£

                            1,399.50

Pentraeth

£

                            1,389.60

Moelfre

£

                            1,385.46

Llanbadrig

£

                            1,411.56

Llanddyfnan

£

                            1,387.62

Llaneilian

£

                            1,390.68

Llanerch-y-medd

£

                            1,402.47

Llaneugrad

£

                            1,388.61

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

                            1,397.70

Cylch y Garn

£

                            1,384.92

Mechell

£

                            1,384.74

Rhos-y-bol

£

                            1,384.38

Aberffraw

£

                            1,406.43

Bodedern

£

                            1,400.04

Bodffordd

£

                            1,393.20

Trearddur

£

                            1,394.64

Tref Alaw

£

                            1,392.30

Llanfachraeth

£

                            1,402.92

Llanfaelog

£

                            1,399.59

Llanfaethlu

£

                            1,388.70

Llanfair-yn-Neubwll

£

                            1,396.53

Valley

£

                            1,404.00

Bryngwran

£

                            1,403.55

Rhoscolyn

£

                            1,378.26

Trewalchmai

£

                            1,399.59

 

sef y symiau a geir trwy ychwanegu at y swm a geir yn 8(e) uchod, symiau'r eitem neu'r eitemau arbennig sy'n berthnasol i anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 8(b) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn unol ag Adran 34(3) y Ddeddf, sef symiau sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy yn berthnasol.

 

 

Bandiau Prisio

 

 

Council Tax per Band, per Area, which includes the Isle of Anglesey County Council and Community/Town Council elements/precepts

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

955.80

1,115.10

1,274.40

1,433.70

1,752.30

2,070.90

2,389.50

2,867.40

3,345.30

Beaumaris

£

929.76

1,084.72

1,239.68

1,394.64

1,704.56

2,014.48

2,324.40

2,789.28

3,254.16

Holyhead

£

1,015.62

1,184.89

1,354.16

1,523.43

1,861.97

2,200.51

2,539.05

3,046.86

3,554.67

Llangefni

£

986.52

1,150.94

1,315.36

1,479.78

1,808.62

2,137.46

2,466.30

2,959.56

3,452.82

Menai Bridge

£

958.44

1,118.18

1,277.92

1,437.66

1,757.14

2,076.62

2,396.10

2,875.32

3,354.54

Llanddaniel-fab

£

931.50

1,086.75

1,242.00

1,397.25

1,707.75

2,018.25

2,328.75

2,794.50

3,260.25

Llanddona

£

926.10

1,080.45

1,234.80

1,389.15

1,697.85

2,006.55

2,315.25

2,778.30

3,241.35

Cwm Cadnant

£

930.84

1,085.98

1,241.12

1,396.26

1,706.54

2,016.82

2,327.10

2,792.52

3,257.94

Llanfair Pwllgwyngyll

£

941.70

1,098.65

1,255.60

1,412.55

1,726.45

2,040.35

2,354.25

2,825.10

3,295.95

Llanfihangel Ysgeifiog

£

932.52

1,087.94

1,243.36

1,398.78

1,709.62

2,020.46

2,331.30

2,797.56

3,263.82

Bodorgan

£

928.56

1,083.32

1,238.08

1,392.84

1,702.36

2,011.88

2,321.40

2,785.68

3,249.96

Llangoed

£

928.98

1,083.81

1,238.64

1,393.47

1,703.13

2,012.79

2,322.45

2,786.94

3,251.43

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

919.98

1,073.31

1,226.64

1,379.97

1,686.63

1,993.29

2,299.95

2,759.94

3,219.93

Llanidan

£

933.66

1,089.27

1,244.88

1,400.49

1,711.71

2,022.93

2,334.15

2,800.98

3,267.81

Rhosyr

£

928.38

1,083.11

1,237.84

1,392.57

1,702.03

2,011.49

2,320.95

2,785.14

3,249.33

Penmynydd

£

933.00

1,088.50

1,244.00

1,399.50

1,710.50

2,021.50

2,332.50

2,799.00

3,265.50

Pentraeth

£

926.40

1,080.80

1,235.20

1,389.60

1,698.40

2,007.20

2,316.00

2,779.20

3,242.40

Moelfre

£

923.64

1,077.58

1,231.52

1,385.46

1,693.34

2,001.22

2,309.10

2,770.92

3,232.74

Llanbadrig

£

941.04

1,097.88

1,254.72

1,411.56

1,725.24

2,038.92

2,352.60

2,823.12

3,293.64

Llanddyfnan

£

925.08

1,079.26

1,233.44

1,387.62

1,695.98

2,004.34

2,312.70

2,775.24

3,237.78

Llaneilian

£

927.12

1,081.64

1,236.16

1,390.68

1,699.72

2,008.76

2,317.80

2,781.36

3,244.92

Llanerch-y-medd

£

934.98

1,090.81

1,246.64

1,402.47

1,714.13

2,025.79

2,337.45

2,804.94

3,272.43

Llaneugrad

£

925.74

1,080.03

1,234.32

1,388.61

1,697.19

2,005.77

2,314.35

2,777.22

3,240.09

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

931.80

1,087.10

1,242.40

1,397.70

1,708.30

2,018.90

2,329.50

2,795.40

3,261.30

Cylch y Garn

£

923.28

1,077.16

1,231.04

1,384.92

1,692.68

2,000.44

2,308.20

2,769.84

3,231.48

Mechell

£

923.16

1,077.02

1,230.88

1,384.74

1,692.46

2,000.18

2,307.90

2,769.48

3,231.06

Rhos-y-bol

£

922.92

1,076.74

1,230.56

1,384.38

1,692.02

1,999.66

2,307.30

2,768.76

3,230.22

Aberffraw

£

937.62

1,093.89

1,250.16

1,406.43

1,718.97

2,031.51

2,344.05

2,812.86

3,281.67

Bodedern

£

933.36

1,088.92

1,244.48

1,400.04

1,711.16

2,022.28

2,333.40

2,800.08

3,266.76

Bodffordd

£

928.80

1,083.60

1,238.40

1,393.20

1,702.80

2,012.40

2,322.00

2,786.40

3,250.80

Trearddur

£

929.76

1,084.72

1,239.68

1,394.64

1,704.56

2,014.48

2,324.40

2,789.28

3,254.16

Tref Alaw

£

928.20

1,082.90

1,237.60

1,392.30

1,701.70

2,011.10

2,320.50

2,784.60

3,248.70

Llanfachraeth

£

935.28

1,091.16

1,247.04

1,402.92

1,714.68

2,026.44

2,338.20

2,805.84

3,273.48

Llanfaelog

£

933.06

1,088.57

1,244.08

1,399.59

1,710.61

2,021.63

2,332.65

2,799.18

3,265.71

Llanfaethlu

£

925.80

1,080.10

1,234.40

1,388.70

1,697.30

2,005.90

2,314.50

2,777.40

3,240.30

Llanfair-yn-Neubwll

£

931.02

1,086.19

1,241.36

1,396.53

1,706.87

2,017.21

2,327.55

2,793.06

3,258.57

Valley

£

936.00

1,092.00

1,248.00

1,404.00

1,716.00

2,028.00

2,340.00

2,808.00

3,276.00

Bryngwran

£

935.70

1,091.65

1,247.60

1,403.55

1,715.45

2,027.35

2,339.25

2,807.10

3,274.95

Rhoscolyn

£

918.84

1,071.98

1,225.12

1,378.26

1,684.54

1,990.82

2,297.10

2,756.52

3,215.94

Trewalchmai

£

933.06

1,088.57

1,244.08

1,399.59

1,710.61

2,021.63

2,332.65

2,799.18

3,265.71

 

sef y symiau a geir trwy luosi'r symiau yn 8(e) a 8(f) uchod a'r rhif sydd, yn ôl y cyfrannau a nodir yn Adran 5(1) y Ddeddf, yn berthnasol i anheddau a restrir mewn band prisiau arbennig, wedi'i rannu â'r rhif sydd yn ôl y cyfrannau hynny'n berthnasol i dai a restrir ym mand prisiau D, ac a bennir gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 36(1) y Ddeddf, yn symiau sydd i'w hystyried ar gyfer y flwyddyn gyda golwg ar y categorïau o anheddau a restrir yn y gwahanol fandiau prisiau.

 

 

8.            Y dylid nodi, ar gyfer y flwyddyn 2022/23, bod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi nodi'r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i'r Cyngor, yn unol ag Adran 40 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awdurdod Praeseptio                                                              Bandiau Prisio

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

£

211.20

246.40

281.60

316.80

387.20

457.60

528.00

633.60

739.20

 

 

9.         Wedi pennu'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn 8(ff) a 9 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu'r symiau a ganlyn ar gyfer y dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn 2022/23 ar gyfer pob categori o anheddau a ddangosir isod:-

 

 

 

Council Tax per Band, per Area, which includes the Isle of Anglesey County Council element, Community/Town Council Precepts and North Wales Police Precept

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

1,167.00

1,361.50

1,556.00

1,750.50

2,139.50

2,528.50

2,917.50

3,501.00

4,084.50

Beaumaris

£

1,140.96

1,331.12

1,521.28

1,711.44

2,091.76

2,472.08

2,852.40

3,422.88

3,993.36

Holyhead

£

1,226.82

1,431.29

1,635.76

1,840.23

2,249.17

2,658.11

3,067.05

3,680.46

4,293.87

Llangefni

£

1,197.72

1,397.34

1,596.96

1,796.58

2,195.82

2,595.06

2,994.30

3,593.16

4,192.02

Menai Bridge

£

1,169.64

1,364.58

1,559.52

1,754.46

2,144.34

2,534.22

2,924.10

3,508.92

4,093.74

Llanddaniel-fab

£

1,142.70

1,333.15

1,523.60

1,714.05

2,094.95

2,475.85

2,856.75

3,428.10

3,999.45

Llanddona

£

1,137.30

1,326.85

1,516.40

1,705.95

2,085.05

2,464.15

2,843.25

3,411.90

3,980.55

Cwm Cadnant

£

1,142.04

1,332.38

1,522.72

1,713.06

2,093.74

2,474.42

2,855.10

3,426.12

3,997.14

Llanfair Pwllgwyngyll

£

1,152.90

1,345.05

1,537.20

1,729.35

2,113.65

2,497.95

2,882.25

3,458.70

4,035.15

Llanfihangel Ysgeifiog

£

1,143.72

1,334.34

1,524.96

1,715.58

2,096.82

2,478.06

2,859.30

3,431.16

4,003.02

Bodorgan

£

1,139.76

1,329.72

1,519.68

1,709.64

2,089.56

2,469.48

2,849.40

3,419.28

3,989.16

Llangoed

£

1,140.18

1,330.21

1,520.24

1,710.27

2,090.33

2,470.39

2,850.45

3,420.54

3,990.63

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

1,131.18

1,319.71

1,508.24

1,696.77

2,073.83

2,450.89

2,827.95

3,393.54

3,959.13

Llanidan

£

1,144.86

1,335.67

1,526.48

1,717.29

2,098.91

2,480.53

2,862.15

3,434.58

4,007.01

Rhosyr

£

1,139.58

1,329.51

1,519.44

1,709.37

2,089.23

2,469.09

2,848.95

3,418.74

3,988.53

Penmynydd

£

1,144.20

1,334.90

1,525.60

1,716.30

2,097.70

2,479.10

2,860.50

3,432.60

4,004.70

Pentraeth

£

1,137.60

1,327.20

1,516.80

1,706.40

2,085.60

2,464.80

2,844.00

3,412.80

3,981.60

Moelfre

£

1,134.84

1,323.98

1,513.12

1,702.26

2,080.54

2,458.82

2,837.10

3,404.52

3,971.94

Llanbadrig

£

1,152.24

1,344.28

1,536.32

1,728.36

2,112.44

2,496.52

2,880.60

3,456.72

4,032.84

Llanddyfnan

£

1,136.28

1,325.66

1,515.04

1,704.42

2,083.18

2,461.94

2,840.70

3,408.84

3,976.98

Llaneilian

£

1,138.32

1,328.04

1,517.76

1,707.48

2,086.92

2,466.36

2,845.80

3,414.96

3,984.12

Llanerch-y-medd

£

1,146.18

1,337.21

1,528.24

1,719.27

2,101.33

2,483.39

2,865.45

3,438.54

4,011.63

Llaneugrad

£

1,136.94

1,326.43

1,515.92

1,705.41

2,084.39

2,463.37

2,842.35

3,410.82

3,979.29

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

1,143.00

1,333.50

1,524.00

1,714.50

2,095.50

2,476.50

2,857.50

3,429.00

4,000.50

Cylch y Garn

£

1,134.48

1,323.56

1,512.64

1,701.72

2,079.88

2,458.04

2,836.20

3,403.44

3,970.68

Mechell

£

1,134.36

1,323.42

1,512.48

1,701.54

2,079.66

2,457.78

2,835.90

3,403.08

3,970.26

Rhos-y-bol

£

1,134.12

1,323.14

1,512.16

1,701.18

2,079.22

2,457.26

2,835.30

3,402.36

3,969.42

Aberffraw

£

1,148.82

1,340.29

1,531.76

1,723.23

2,106.17

2,489.11

2,872.05

3,446.46

4,020.87

Bodedern

£

1,144.56

1,335.32

1,526.08

1,716.84

2,098.36

2,479.88

2,861.40

3,433.68

4,005.96

Bodffordd

£

1,140.00

1,330.00

1,520.00

1,710.00

2,090.00

2,470.00

2,850.00

3,420.00

3,990.00

Trearddur

£

1,140.96

1,331.12

1,521.28

1,711.44

2,091.76

2,472.08

2,852.40

3,422.88

3,993.36

Tref Alaw

£

1,139.40

1,329.30

1,519.20

1,709.10

2,088.90

2,468.70

2,848.50

3,418.20

3,987.90

Llanfachraeth

£

1,146.48

1,337.56

1,528.64

1,719.72

2,101.88

2,484.04

2,866.20

3,439.44

4,012.68

Llanfaelog

£

1,144.26

1,334.97

1,525.68

1,716.39

2,097.81

2,479.23

2,860.65

3,432.78

4,004.91

Llanfaethlu

£

1,137.00

1,326.50

1,516.00

1,705.50

2,084.50

2,463.50

2,842.50

3,411.00

3,979.50

Llanfair-yn-Neubwll

£

1,142.22

1,332.59

1,522.96

1,713.33

2,094.07

2,474.81

2,855.55

3,426.66

3,997.77

Valley

£

1,147.20

1,338.40

1,529.60

1,720.80

2,103.20

2,485.60

2,868.00

3,441.60

4,015.20

Bryngwran

£

1,146.90

1,338.05

1,529.20

1,720.35

2,102.65

2,484.95

2,867.25

3,440.70

4,014.15

Rhoscolyn

£

1,130.04

1,318.38

1,506.72

1,695.06

2,071.74

2,448.42

2,825.10

3,390.12

3,955.14

Trewalchmai

£

1,144.26

1,334.97

1,525.68

1,716.39

2,097.81

2,479.23

2,860.65

3,432.78

4,004.91

 

 

 

Dogfennau ategol: