Eitem Rhaglen

Gweddill y Ceisiadau

12.1 – MAO/2022/13 – Bryn Meurig, Llangefni

MAO/2022/13

 

12.2 – MAO/2022/16 – Ysgol y Graig, Llangefni

MAO/2022/16

 

12.3 – FPL/2022/51 – Plas Rhianfa, Glyn Garth, Porthaethwy

FPL/2022/51

 

Cofnodion:

12.1  MAO/2022/13 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2019/7 (codi ysgol gynradd newydd a chreu mynedfa i gerbydau) er mwyn creu llwybr 2.5m o led i ddarparu mynediad gwell i'r ysgol newydd, dymchwel y wal bresennol, codi ffens/wal yn ei lle ynghyd â thorri coeden Onnen ar dir gyferbyn â Bryn Meurig, Llangefni

 

Cyflwynwyd y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan ei fod yn cael ei gyflwyno ar ran y Cyngor Sir.

 

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu bod y cais ar gyfer creu llwybr troed 2.5m o gyffordd y B5109 a B4422 ar Ffordd Cildwrn tuag at y fynedfa

amaethyddol a adleoliwyd. Bydd hyn yn cynnwys dymchwel y wal garreg bresennol ynghyd ag ail-godi’r wal â blociau/gro chwipio yn ôl 1m.  Mae caniatâd eisoes wedi’i roi ar gyfer llwybr troed 2m o led yn yr

ardal hon o dan ganiatâd a gymeradwywyd yn flaenorol. Mae’r cais hefyd ar gyfer creu llwybr 2.5m o led o’r fynedfa amaethyddol i’r ysgol newydd drwy dynnu’r wal garreg, gwrych a choed a gosod ffens rhwyll weld 1.2m o uchder a phlannu gwrych o blanhigion brodorol cymysg y tu ôl iddi, a chodi wal carreg galch newydd ynghyd â phlannu 2 goeden. Bydd y polyn lamp yn cael ei symud at y ffens newydd. Roedd y cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol yn nodi llwybr troed 2.5m o led yn yr ardal hon; fodd bynnag, roedd rhywfaint o anghysondeb yn y cynlluniau gwreiddiol ac nid yw’n bosibl creu’r llwybr troed 2.5m heb dynnu’r wal bresennol a thorri’r goeden Onnen, gwaith nad oedd yn rhan o’r cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol. Mae adroddiad coedyddiaeth wedi cael ei gyflwyno ac mae’n nodi bod y goeden yn dioddef o Glefyd

Coed Ynn. Mae’r adroddiad yn argymell torri’r goeden o fewn 6 mis. Mae’r Swyddog Tirwedd wedi cadarnhau ei bod hi’n annhebygol y gellir cadw’r goeden am fwy na 10 mlynedd oherwydd bod y clefyd yn bresennol.

 

Cynigodd y Cynghorydd Geraint Bebb bod y cais yn cael ei gymeradwyo ac eiliwyd y cynnig dros gymeradwyo gan y Cynghorydd Robin Williams.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2  MAO/2022/16 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2021/361 (codi uned cyfnod sylfaen newydd) er mwyn ail-eirio amodau (07) (asesiad risg bioddiogelwch), (17) (cynllun rheoli traffig adeiladu), (18) (Tirlunio), (20) (llwybrau troed ar gyfer cerddwyr a (21) (tirlunio) ar dir ger Ysgol y Graig, Llangefni

 

Cyflwynwyd y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan ei fod yn cael ei gyflwyno ar ran y Cyngor Sir.

 

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu bod y cais ar gyfer diwygio amodau (07), (17), (18), (20), (21) o gynllun sydd wedi’i gymeradwyo’n flaenorol fel y gellir creu mynedfa dros dro cyn rhyddhau’r amodau er mwyn i archeolegwyr gael mynediad i’r safle.

 

Cynigodd y Cynghorydd Geraint Bebb bod y cais yn cael ei gymeradwyo ac eiliwyd y cynnig dros gymeradwyo gan y Cynghorydd Alwen P Watkin.

 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

 

12.3  FPL/2022/51 - Cais llawn ar gyfer codi adeilad llety ategol 6 llofft ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ym Mhlas Rhianfa, Glyn Garth, Porthaethwy

 

Cyflwynwyd y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais dau Aelod Lleol.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Alun Roberts, Aelod Lleol am ymweliad safle er mwyn i’r Aelodau gael gweld y safle.

 

Cynigodd y Cynghorydd Ken Taylor bod ymweliad safle’n cael ei gynnal yn unol â chais yr Aelod Lleol. Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Robin Williams.

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a nodwyd.

 

 

Dogfennau ategol: