Eitem Rhaglen

Gweddill y Ceisiadau

12.1 DIS/2022/68 – Llain 9 (rhan dwyreiniol) Parc Cybi, Caergybi

 

DIS/2022/68

 

12.2  FPL/2022/189 – Bilash, Dew Street, Porthaethwy

 

FPL/20220/189

 

12.3 FPL/2022/53 – Cae Braenar, Penrhos, Caergybi

 

FPL/2022/53

 

12.4  HHP/2022/230 – Dinas Bach, 5 Y Fron, Aberffraw

 

HHP/2022/230

 

12.5  VAR/2022/41 - 1 Clos Dwr Glas, Bae Trearddur.

 

VAR/2022/41

 

12.6  DIS/2022/63 - Hen Safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

 

DIS/2022/63

 

12.7 – FPL/2022/225 – Cae Mawr, Trefor

 

FPL/2022/225

 

12.8 – FPL/2022/172 – Eirianallt Goch, Carmel

 

FPL/2022/172

 

Cofnodion:

12.1 DIS/2022/68 - Cais i ryddhau amod (07) (cynllun arwyddion) o ganiatâd cynllunio FPL/202/65 (cadw maes parcio HGV a gwaith cysylltiedig am gyfnod dros dro o 12 mis) ym Mhlot 9 (rhan ddwyreiniol), Parc Cybi, Caergybi 

 

Adroddwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan ei fod ar gyfer rhyddhau amod a osodwyd gan y Pwyllgor o dan gais cynllunio rhif FPL/2022/65 ar gyfer cadw ardal barcio HGV a gwaith cysylltiedig am gyfnod dros dro o 12 mis ym Mhlot 9 (hanner dwyreiniol), Parc Cybi, Caergybi yn ei gyfarfod ar 15 Mehefin,  2022.

 

Dywedodd y Rheolwr Datblygu Cynllunio, fod yr amod (07) yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd roi manylion am bob arwydd y tu mewn a’r tu allan i'r safle. Pwrpas hyn yw diogelu a chynnal y Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg. Daeth manylion i law gan yr ymgeisydd yn cadarnhau y bydd y cynllun arwyddion yn ddwyieithog. Mae'r Awdurdod Priffyrdd yn fodlon gyda'r wybodaeth a ddarparwyd ac ystyrir ei bod yn ddigonol i ryddhau'r amod yn llawn.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Robin Williams fod y cais yn cael ei gymeradwyo yn unol ag argymhelliad y Swyddog; roedd y Pwyllgor yn cefnogi'r cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a’r adroddiad.

 

12.2 FPL/2022/189 – Cais ôl-weithredol i gadw defnydd fflat yn Bilash, Dew Street, Porthaethwy

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar ôl cael ei alw i mewn gan Aelod Lleol.

 

Wrth siarad fel Aelod Lleol, cynigiodd y Cynghorydd Robin Williams y dylid ymweld â'r safle oherwydd pryderon lleol ynglŷn ag edrychiad y cynnig mewn ardal gadwraeth. Eiliodd y Cynghorydd Geraint Bebb y cynnig.

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

12.3 FPL/2022/53 – Cais llawn ar gyfer codi 22 annedd marchnad agored ac 1 annedd fforddiadwy, addasu'r fynedfa bresennol, creu ffordd fynediad fewnol yn ogystal â gwaith cysylltiedig ar dir ger Cae Braenar, Caergybi.

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais Aelod Lleol.

 

Ar ôl datgan diddordeb oedd yn rhagfarnu o ran y cais, ymneilltuodd y Cynghorwyr Glyn Haynes a Robin Williams o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais.

 

Cododd y Cynghorydd Jeff Evans faterion yn ymwneud â’r cais ar sail fod y datblygiad eisoes wedi’i ystyried gan y Pwyllgor Gwaith a'r goblygiadau yn ogystal â chynnwys y wybodaeth a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith o'i gymharu â'r cais a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn, yn benodol y gostyngiad yn nifer y cartrefi fforddiadwy ac a fyddai'r Pwyllgor Gwaith wedi dod i'r penderfyniad i gymeradwyo'r datblygiad (cwestiynwyd y geiriad o ystyried mai'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion sydd ag awdurdodaeth dros geisiadau cynllunio o fewn y broses ddemocrataidd), pe bai wedi'i gyflwyno gyda'r cais yn ei ffurf bresennol.

 

Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, cyn belled â bod y Swyddogion Cynllunio yn gallu cadarnhau na ymyrrwyd â’u hasesiad, eu casgliad na'u hargymhelliad mewn perthynas â'r cais, yna nid oes pryder o safbwynt cynllunio bod corff arall o fewn y Cyngor wedi ystyried y mater.

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Datblygu Cynllunio'r canlynol -

 

  • Cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor Gwaith ar 24 Ionawr, 2022 gan y Gwasanaeth Tai yn gofyn am ei gymeradwyaeth i gynnal trafodaethau gyda Watkin Jones fel y datblygwr, am y potensial i brynu rhai o'r unedau arfaethedig fel cartrefi fforddiadwy i bobl leol. Watkin Jones yw'r ymgeisydd ac nid oes gan y Cyngor unrhyw gysylltiad â'r cais. Roedd yn fodlon bod y Gwasanaeth Cynllunio wedi delio â'r cais fel cais gan ddatblygwr profiadol heb unrhyw ddylanwad ar yr argymhelliad gan y Gwasanaeth Tai nac unrhyw berson neu gorff arall.
  • Nad oes gan y Pwyllgor Gwaith awdurdod statudol dros faterion cynllunio nac awdurdod i benderfynu ar geisiadau cynllunio.
  • Bod gan ddatblygwr yr hawl i newid/diwygio cais ac fe all fod rhesymau e.e. masnachol dros fod eisiau lleihau nifer y cartrefi fforddiadwy mewn cysylltiad â datblygiad.
  • Bod gan safle'r cais ganiatâd cynllunio’n barod ar gyfer datblygiad preswyl o 14 annedd. Mae pedair uned fforddiadwy wedi'u darparu fel rhan o'r datblygiad hwn ac wedi cael eu gweithredu ar safle cyfagos yn Ffordd Turkeyshore. Mae'r rheini'n cyfrif fel rhan o'r cais presennol sy'n darparu ar gyfer 1 uned fforddiadwy gan wneud 5 uned fforddiadwy i gyd. O ystyried mai’r gofyniad polisi ar gyfer darparu tai fforddiadwy i Gaergybi yw 10% o nifer cyffredinol yr unedau, a fyddai'n 2.3 uned yn achos y cais a gyflwynwyd, wrth gynnig 5 uned mae'r datblygwr wedi darparu mwy na'r hyn sy’n ofynnol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Geraint Bebb, ac eiliodd y Councillor Ken Taylor, bod y Pwyllgor yn ymweld â safle’r cais oherwydd maint y datblygiad a chryfder y teimlad yn lleol ynghylch y cynnig.

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

12.4    HHP/2022/230 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Dinas Bach, 5 Ystâd y Fron, Aberffraw

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar ôl cael ei alw i mewn ar gais Aelod Lleol oherwydd pryderon lleol ynglŷn â'r cais.

 

Gwnaed cais gan y Cynghorydd Arfon Wyn, Aelod Lleol, fod y pwyllgor yn ymweld â’r safle ar sail pryderon lleol ynglŷn â'r cynnig.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Ken Tayler, ac eiliodd y Cynghorydd Geraint Bebb fod y Pwyllgor yn ymweld â'r safle.

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a roddwyd.

 

12.5 VAR/2022/41 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (09) (draenio dŵr wyneb), (13) (cymeradwyo lle i barcio cerbydau a cheir), a (14) (yn unol â chynlluniau i'w cymeradwyo) o ganiatâd cynllunio rhif 46C188G (ailddatblygu'r safle presennol ynghyd â chodi hyd at 6 o unedau) er mwyn caniatáu cyflwyno cynllun draenio dŵr wyneb, man troi cerbydau a maes parcio, ynghyd ag ail-leoli a dyluniad diwygiedig yr anheddau arfaethedig yn 1 Blue Water Close, Trearddur.

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais Aelod Lleol.

 

Gwnaed cais gan y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, Aelod Lleol fod y pwyllgor yn ymweld â’r safle ar sail pryderon am draffig, llifogydd a draeniad yn yr ardal.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Geraint Bebb, ac eiliodd gan y Cynghorydd Jackie Lewis eu bod yn ymweld â’r safle.

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

12.6 DIS/2022/63 – Cais i ryddhau amod (05)(tirweddu) (08)(arwyddion) (16)(asesiad risg lliniaru) o ganiatâd cynllunio FPL/2021/337 (cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Mewndirol wrth y Ffin (IBF) yn hen safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

 

Adroddwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan ei fod ar gyfer rhyddhau amod(au) a osodwyd gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion wrth benderfynu ar gais rhif FPL/2021/337 yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth, 2022.

 

Ers cyhoeddi'r agenda ac adrodd ar gyfer y cyfarfod hwn, dywedodd y Rheolwr Datblygu Cynllunio fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn am wybodaeth bellach am amod (16) a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd gyflwyno asesiad risg a oedd yn cynnwys mesurau lliniaru pe na bai'r safle'n gallu cynnal y gwiriadau gofynnol neu weithredu'r safle oherwydd cau’r safle’n annisgwyl. Yn sgil y cais gan Lywodraeth Cymru, mae Swyddogion yn argymell y dylid ystyried y cais.

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a roddwyd.

12.7 FPL/2022/225 - Cais llawn am estyniad i'r adeilad amaethyddol lles presennol yng Nghae Mawr, Trefor, Caergybi.

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan ei fod yn cael ei wneud ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor Sir.

 

Amlinellodd y Rheolwr Datblygu Cynllunio y prif faterion cynllunio fel y nodir yn adroddiad y Swyddog Achos a chyfeiriodd at ddimensiynau'r estyniad croes arfaethedig er mwyn cadw mwy o le i gadw buchod llaeth o fewn y sied fel rhan o ailstrwythuro'r busnes wrth newid i gadw gwartheg godro yn lle bîff. Mae'r cynnig yn cael ei ystyried yn estyniad ar raddfa fach ac mae egwyddor y datblygiad ar gyfer dibenion amaethyddol yn cael ei derbyn mewn polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol. Nid yw'n cael ei ystyried y bydd y datblygiad arfaethedig yn arwain at unrhyw effeithiau negyddol ar yr ardal nac unrhyw eiddo cyfagos.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Ken Taylor, ac eiliodd y Cynghorydd Geraint Bebb, fod y cais yn cael ei gymeradwyo yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad.

 

12.8 FPL/2022/124 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd, addasu ac ehangu adeilad allanol presennol i fod yn annedd gweithwyr menter wledig ynghyd â gosod system trin carthffosiaeth newydd yn Fferm Eirianallt Goch, Carmel, Llannerch-y-medd

 

Cafodd y cais ei adrodd i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais Aelod Lleol.

 

Wrth siarad fel Aelod Lleol ac ar ran Aelod Lleol arall, y Cynghorydd Llinos Medi a oedd wedi cyfeirio'r cais at y Pwyllgor, cynigiodd y Cynghorydd Jackie Lewis y dylid ymweld â’r safle er mwyn i’r Aelodau allu gweld drostynt eu hunain yr adeilad allan a'r anheddau amaethyddol ar y safle oedd yn gysylltiedig â'r fferm. Eiliodd y Cynghorydd Geraint Bebb y cynnig.

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a roddwyd. 

 

Dogfennau ategol: