Eitem Rhaglen

Cyllideb 2023/24

(a)         Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

 

(b)         Cyllideb Cyfalaf 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

 

(c)         Penderfyniad Drafft ar osod y Dreth Gyngor 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Portffolio Cyllid, Busnes Corfforaethol a Phrofiad Cwsmeriaid gynigion y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y Gyllideb Refeniw a’r Dreth Gyngor ar gyfer 2023/2024, Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ddiweddaraf y Cyngor a defnyddio unrhyw gronfeydd untro i ategu’r gyllideb - Eitem 10 (a) i (c) o fewn yr Agenda.  Dywedodd fod y Pwyllgor Gwaith yn trafod cynigion cychwynnol y gyllideb yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ionawr, 2023 a'r setliad cyllideb dros dro yr oedd Llywodraeth Cymru wedi'i gyhoeddi ar 14 Rhagfyr, 2022.  Cynigiodd y Pwyllgor Gwaith gyllideb ar gyfer 2023/2024 o £172.438m ac, o ystyried yr AEF dros dro o £123.555m, byddai angen cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor a defnyddio £1.78m o falansau cyffredinol y Cyngor i gydbwyso'r gyllideb.  Fodd bynnag, bu newid sylweddol sydd wedi effeithio ar y gyllideb ers cyflwyno'r cynigion drafft cychwynnol yn deillio o'r cyhoeddiad bythefnos yn ôl i gynnig cyflog cychwynnol i staff y Cyngor nad ydynt yn addysgu ar gyfer 2023/24 sy'n gyfystyr â chynnydd cyfartalog o ran tua 7%; Mae'r cyflogwr wedi cyflwyno hyn fel "cynnig llawn a therfynol". O ystyried bod cyllideb ddrafft 2023/24 yn caniatáu codiad cyflog o 3.5%, mae hyn yn golygu bod pwysau o £2m yn ychwanegol ar y gyllideb. Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi ystyried sut y gellir ariannu'r gost ychwanegol hon ac mae'n cynnig gwneud hyn trwy ddefnyddio cronfeydd wrth gefn oherwydd ystyrir bod canfod £2m o arbedion heb ei gynllunio yn y cyfnod hwyr hwn yn afrealistig a bod cynnydd uwch yn y Dreth Gyngor yn annerbyniol.  Derbyniodd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror, 2023 yr argymhellion.

 

Pwysleisiodd yr Aelod Portffolio bwysigrwydd cael digon o arian wrth gefn i dalu costau ychwanegol o'r fath ac yn enwedig pan fo sefyllfaoedd annisgwyl yn codi. Yn sgil defnydd darbodus o arian y Cyngor yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu modd cynyddu cronfeydd wrth gefn ac mae'r adnoddau ariannol hynny bellach ar gael i helpu'r Cyngor yn ystod cyfnodau anodd ac i roi sicrwydd ariannol iddo i'r dyfodol. Cynigiodd yr argymhellion i'r Cyngor llawn.

 

Eiliodd yr Arweinydd y cynnig a dymunai ddiolch i'r Aelod Portffolio, y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a'i staff am eu gwaith yn cyflwyno'r gyllideb cyn y cyfarfod.

 

Dywedodd y Cynghorydd Aled M Jones fod cyllideb y Cyngor bron yn £175m, fodd bynnag, mae'n rhaid ystyried sut y bydd y Cyngor yn gwario'r adnoddau i gyd.  Cyfeiriodd at y cyfanswm sy'n cael ei wario ar gyflogi staff asiantaeth o fewn gwasanaethau'r Cyngor gan fod modd i bob gwasanaethau gyflogi staff asiantaeth heb orfod cadarnhau gyda'r Adran Adnoddau Dynol.  Roedd o'r farn y dylai pobl leol gael y cyfle i allu gwneud cais am y swyddi hyn a pheidio â llenwi'r swyddi gyda staff asiantaeth.  Gofynnodd y Cynghorydd Jones am adroddiad ar nifer y swyddi o fewn y Cyngor sy'n cael eu llenwi gyda staff asiantaeth.  Hefyd dywedodd fod angen cynnig gwaith sy'n ofynnol gan y Cyngor i fusnesau lleol ar yr Ynys.  Dywedodd y Cynghorydd Jones ymhellach, fel y nodwyd yn yr adroddiad, fod dros £14m wedi'i ddefnyddio o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, ac roedd o'r farn bod trigolion yr Ynys wedi wynebu Treth Cyngor ormodol dros y blynyddoedd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Jeff Evans nad oedd yn gallu cefnogi'r gyllideb a gyflwynwyd gan fod pobl eisoes ddim yn gallu fforddio cynnydd yn y Dreth Gyngor oherwydd yr argyfwng costau byw gydag ynni a phrisiau bwyd yn cynyddu. 

 

Mewn ymateb, dywedodd Aelod Portffolio Cyllid, Busnes y Cyngor a Phrofiad Cwsmeriaid fod staff asiantaeth yn hanfodol ar adegau, a bod costau cyflogi staff asiantaeth yn cael eu hadrodd o fewn yr Adroddiad Monitro Chwarterol ar gyfer Chwarter 3 ac o fewn yr Adroddiad Monitro Refeniw ar ddiwedd y flwyddyn.  Dywedodd ei fod yn ymwybodol bod 5 aelod o staff asiantaeth wedi cael eu cyflogi o fewn yr Adran Gyllid i gynorthwyo gyda'r gwaith cynyddol sy'n gysylltiedig â grantiau, y gwaith sy’n cronni o ran y Dreth Gyngor gan fod y staff sydd fel arfer yn gwneud y gwaith yma bellach yn gyfrifol am sicrhau bod grantiau Costau Byw ar gael i drigolion yr Ynys.  Dywedodd ymhellach fod pob ymdrech yn cael ei gwneud i roi gwaith i fusnesau lleol, fodd bynnag, mater i'r busnesau hyn yw tendro am y gwaith sydd ar gael ac mae'r cytundebau'n cael eu hysbysebu drwy'r 'Gwerthwch i Gymru' a'r broses gaffael.  Ailadroddodd yr Aelod Portffolio fod cyfradd y Dreth Gyngor ar Ynys Môn gyda'r isaf yng Ngogledd Cymru, a'r 18 isaf allan o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.  Ystyrir mai’r cynnydd o 5% yw’r lefel i fynd i'r afael â'r pwysau ar wasanaethau'r Awdurdod ac yn enwedig ar Wasanaeth Cymdeithasol. 

 

Dywedodd Aelod Portffolio Gwasanaethau Plant ei fod yn ymwybodol bod 4 aelod o staff asiantaeth yn cael eu cyflogi o fewn Gwasanaethau Plant, fodd bynnag, mae 2 o'r staff yma yn gweithio ar draws y ddau wasanaeth gyda'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol mewn nifer o rolau.  Nododd nad yw cyflogi staff asiantaeth yn unigryw ar gyfer yr Awdurdod hwn yn unig. Mae'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn ceisio annog pobl ifanc i ystyried swyddi o fewn maes Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol fel cyfleoedd gyrfa. 

 

Yn dilyn y bleidlais roedd 23 o blaid, roedd 1 yn erbyn a bu i 5 ymatal eu pleidlais.

 

Penderfynwyd:-

 

·           Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023/2024.

·           Derbyn y Datrysiad ar y Dreth Gyngor drafft fel y nodwyd yn (C) ar yr agenda:-

 

1.       PENDERFYNWYD

 

(a)        Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu Cyllideb 2023/24, yn Adran 4, fel Strategaeth Cyllideb oddi mewn i ystyr a roddir yn y Cyfansoddiad, a chadarnhau y daw’n rhan o’r fframwaith cyllidebol ac eithrio’r ffigyrau a ddisgrifir fel rhai cyfredol.

 

(b)       Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu cyllideb refeniw 2023/24 fel y gwelir honno yn 4.2, Adran 4 o adroddiad y Gyllideb 2023/24, Atodiad 1 ac Atodiad 2.

 

(c)      Yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Gwaith, mabwysiadu cyllideb gyfalaf fel y gwelir yn adroddiad Adroddiad y Gyllideb Gyfalaf 2023/24.

 

(ch)    Dirprwyo i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Cyllid 151 y pŵer i wneud addasiadau rhwng penawdau yn y Gyllideb Arfaethedig Derfynol ar gyfer 2023/24 yn Atodiad 3 er mwyn gweithredu penderfyniadau'r Cyngor. Yn ychwanegol at hyn, dirprwyo i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 y pŵer i drosglwyddo hyd at £50k yr eitem o’r gronfa wrth gefn gyffredinol.  Bydd unrhyw eitem sy’n fwy na £50k angen cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith cyn y gwneir unrhyw drosglwyddiad o’r gronfa wrth gefn gyffredinol.

 

(d)      Dirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith, ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24, y pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng penawdau fel a ganlyn:-

 

(i)         pwerau dilyffethair i wario pob pennawd cyllidebol unigol yn Atodiad 2 Cyllideb Arfaethedig Terfynol  2023/24 yn erbyn pob gwasanaeth unigol, ar y gwasanaeth perthnasol;

(ii)     pwerau i gymeradwyo’r defnydd o’r arian wrth gefn clustnodedig  a rhai gwasanaeth i gyllido cynigion gwariant untro sy’n cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cyngor a gwella gwasanaethau;

(iii)    pwerau i drosglwyddo o ffynonellau incwm newydd neu uwch.

 

(dd)    Dirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith, mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2023/24 ac yn unol â chyngor y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau), y pŵer i ryddhau hyd at £250k o falansau cyffredinol i ymdrin â blaenoriaethau sy'n codi yn ystod y flwyddyn.

 

(e)     Dirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith mewn perthynas â'r cyfnod hyd at 31 Mawrth 2024, y pwerau canlynol:-

 

(i)      pwerau i wneud ymrwymiadau newydd o gyllidebau refeniw y dyfodol hyd at  y symiau a nodir ar gyfer Blaenoriaethau Newydd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

(ii)     y pwerau a’r ddyletswydd i baratoi cynlluniau i gyflawni arbedion cyllidebol refeniw fel yr awgrymir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol;

(iii)     pwerau i drosglwyddo cyllidebau rhwng prosiectau cyfalaf yn Adroddiad Cyllideb Cyfalaf 2023/24 ac ymrwymo adnoddau yn y blynyddoedd dilynol gan gydymffurfio gyda’r fframwaith cyllidebol.

 

(f)      Pennu a chymeradwyo’r dangosyddion darbodus a rhai’r trysorlys sy'n amcangyfrifon a therfynau ar gyfer 2023/24 a thu hwnt fel sy'n ymddangos yn yr adroddiad Datganiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2023/24.

 

(ff)     Cymeradwyo’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2023/24 a Strategaeth Gyfalaf 2023/24.

 

(g)      Cadarnhau y bydd eitemau 1(b) i (ff) yn dod yn rhan o’r fframwaith cyllidebol.

 

2.       PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas blwyddyn ariannol 2022/23 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 1998, i bennu lefel y disgownt sy'n gymwys i Ddosbarth rhagnodedig A a Dosbarth rhagnodedig B o anheddau o dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (a ddiwygiwyd), a ddisgrifir gan Reoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998, fel a ganlyn:-

  

   Dosbarth Rhagnodedig A              Dim Disgownt

   Dosbarth Rhagnodedig B             Dim Disgownt

 

3.       PENDERFYNWYD mabwysiadu a chadarnhau i bwrpas blwyddyn ariannol 2022/23 benderfyniad y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2007 i bennu lefel disgownt sy'n gymwys i Ddosbarth rhagnodedig C o anheddau o dan Adran 12 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y’i diwygiwyd), a ddisgrifir gan y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004, fel a ganlyn:-

 

         Dosbarth Rhagnodedig C             Dim Disgownt

 

4.       PENDERFYNWYD dileu unrhyw ddisgownt(au) a ganiatawyd i anheddau gwag tymor hir ac anheddau a ddefnyddir yn achlysurol (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) ac amrywio penderfyniad y Cyngor llawn a wnaed ar 28 Chwefror 2018 ac ym mlwyddyn ariannol 2023/24 a gosod swm uwch o'r Dreth Gyngor (a elwir yn Bremiwm y Dreth Cyngor) o 100% o gyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor neu ar gyfer anheddau a ddefnyddir yn achlysurol (a elwir fel arfer yn ail gartrefi) i gymhwyso swm uwch o Dreth Gyngor (a elwir yn Bremiwm y Dreth Gyngor) o 75% o dan Adrannau 12A a 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i mewnosodwyd gan Adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

 

5.       Nodi bod y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 1996, wedi penderfynu na fydd yn trin unrhyw gostau a wynebir gan y Cyngor mewn rhan o'i ardal nac wrth sicrhau unrhyw ardoll neu ardoll arbennig fel costau arbennig a bod y penderfyniadau i barhau mewn grym hyd oni fyddant yn cael ei diddymu'n benodol.

 

6.       Nodi bod y Pwyllgor Gwaith, yn ei gyfarfod ar 29 Tachwedd 2022, wedi cymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23 a nodi ymhellach bod y Cyngor llawn, yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2018, wedi cymeradwyo y bydd y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn lleol yn parhau fel y mae am y blynyddoedd dilynol oni bai y caiff ei newid sylweddol. Nodwyd hefyd fod y Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2018 wedi mabwysiadu a chymeradwyo Polisi Dewisol Dreth Gyngor lleol o dan Adran 13A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 gan ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith y pŵer i ddirymu, ailddeddfu ac/neu ddiwygio’r Polisi. Diwygiodd y Pwyllgor Gwaith y Polisi yma ar 03 Mawrth 2022.

 

7.       Yn ei gyfarfod ar 29 Tachwedd 2022, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith, yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru) 1995 (SI19956/2561) fel y’i diwygiwyd gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau)(Cymru)(Diwygio) 2004, a’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor)(Cymru)(Diwygio) 2016, gymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel sylfaen y dreth ac ar gyfer rhannau o’r ardal, am y flwyddyn 2022/23, fel a ganlyn:-

 

a)       32,819.56 yw'r swm a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith fel sylfaen y dreth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn.

b)       Y rhannau o ardal y Cyngor, sef y symiau a gyfrifwyd gan y Pwyllgor Gwaith fel y sylfaen ar gyfer treth gyngor Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol, yw fel a ganlyn:-

 

Ardaloedd Cynghorau Tref/Cymuned

Syflaen y Dreth

2023/24

Amlwch

                1,561.06

Biwmares

                1,102.52

Caergybi

                4,161.60

Llangefni

                2,111.52

Porthaethwy

                1,489.58

Llanddaniel-fab

                   377.55

Llanddona

                   418.99

Cwm Cadnant

                1,203.84

Llanfair Pwllgwyngyll

                1,338.51

Llanfihangel Ysgeifiog

                   711.47

Bodorgan

                   476.72

Llangoed

                   690.37

Llangristiolus a Cherrigceinwen

                   645.45

Llanidan

                   426.02

Rhosyr

                1,055.40

Penmynydd

                   259.29

Pentraeth

                   596.47

Moelfre

                   672.00

Llanbadrig

                   702.26

Llanddyfnan

                   531.14

Llaneilian

                   614.45

Llannerch-y-medd

                   539.14

Llaneugrad

                   193.38

Llanfair Mathafarn Eithaf

                1,936.09

Cylch y Garn

                   411.89

Mechell

                   588.55

Rhos-y-bol

                   485.78

Aberffraw

                   306.64

Bodedern

                   429.12

Bodffordd

                   420.51

Trearddur

                1,419.34

Tref Alaw

                   273.58

Llanfachraeth

                   237.27

Llanfaelog

                1,389.80

Llanfaethlu

                   277.23

Llanfair-yn-Neubwll

                   585.82

Y Fali

                  1,048.41  

Bryngwran

                   365.06

Rhoscolyn

                   383.28

Trewalchmai

                   382.46

Cyfanswm Sylfaen y Dreth

              32,819.56

 

8.       Bod y symiau a ganlyn bellach yn cael eu pennu gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2023/24, yn unol ag Adrannau 32 i 36  Deddf Cyllid Llywodraeth Leol  1992:-

 

a)       £237,917,684         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(2) (a) i (d) y Ddeddf.

 

b)       £65,279,022          sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(3) (a) a (c) y Ddeddf.

 

c)       £172,638,662         sef y swm sy'n cyfateb i'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 8(a) uchod a chyfanswm 8(b)  uchod, a bennwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) y Ddeddf, yn gyllideb angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn.

 

ch)     £123,664,913         sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i Gronfa'r Cyngor gyda golwg ar drethi annomestig a ail-ddosberthir, grant cynnal refeniw a grant arbennig, gan dynnu unrhyw swm a bennwyd yn unol ag Adran 33(3) y Ddeddf.

 

d)       £1,492.21              sef y swm yn 8(c) uchod llai'r swm yn 8(ch) uchod, gan rannu'r cyfan â'r swm a nodir yn 7(a) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 33(1) y Ddeddf, sef swm sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn.

 

dd)     £ 1,849,456           sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) y Ddeddf.

 

e)       £ 1,435.86             sef y swm yn 8(d) uchod llai'r canlyniad a geir wrth rannu'r swm yn 8(dd) uchod â'r swm yn 7(a) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith, yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, sef sŵn sylfaenol y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'r ardal lle na fo unrhyw eitem arbennig yn berthnasol.

f)

 

 

 

Band D cyfatebol fesul ardal gan gynnwys Cyngor Ynys Mon ac elfennau Cyngor Cymuned / Tref

Amlwch

£

1,437.84

Biwmares

£

1,395.45

Caergybi

£

1,517.31

Llangefni

£

1,495.35

Porthaethwy

£

1,459.98

Llanddaniel-fab

£

1,398.87

Llanddona

£

1,387.71

Cwm Cadnant

£

1,395.81

Llanfair Pwllgwyngyll

£

1,414.53

Llanfihangel Ysgeifiog

£

1,402.29

Bodorgan

£

1,392.66

Llangoed

£

1,399.59

Llangristiolus a Cherrig Ceinwen

£

1,379.88

Llanidan

£

1,402.92

Rhosyr

£

1,391.13

Penmynydd

£

1,400.22

Pentraeth

£

1,396.98

Moelfre

£

1,385.91

Llanbadrig

£

1,413.18

Llanddyfnan

£

1,387.26

Llaneilian

£

1,402.47

Llannerch-y-medd

£

1,403.91

Llaneugrad

£

1,388.16

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

1,398.78

Cylch y Garn

£

1,384.47

Mechell

£

1,385.28

Rhos-y-bol

£

1,383.93

Aberffraw

£

1,406.61

Bodedern

£

1,402.38

Bodffordd

£

1,398.33

Trearddur

£

1,392.84

Tref Alaw

£

1,392.12

Llanfachraeth

£

1,401.48

Llanfaelog

£

1,399.14

Llanfaethlu

£

1,389.06

Llanfair-yn-Neubwll

£

1,396.44

Y Fali

£

1,412.28

Bryngwran

£

1,407.15

Rhoscolyn

£

1,385.73

Trewalchmai

£

1,404.09

 

sef y symiau a geir trwy ychwanegu at y swm a geir yn 8(e) uchod, symiau'r eitem neu'r eitemau arbennig sy'n berthnasol i anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 8(b) uchod, a bennwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn unol ag Adran 34(3) y Ddeddf, sef symiau sylfaenol  y dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy'n berthnasol

 

Bandiau Prisio

 

 

 

Y Dreth Gyngor fesul Band, fesul Ardal, sy'n cynnwys elfen Cyngor Sir Ynys Môn a phraeseptau Cyngor Cymuned/Cyngor Tref

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

Amlwch

£

958.56

1,118.32

1,278.08

1,437.84

1,757.36

2,076.88

2,396.40

2,875.68

3,354.96

 

Biwmares

£

930.30

1,085.35

1,240.40

1,395.45

1,705.55

2,015.65

2,325.75

2,790.90

3,256.05

 

Caergybi

£

1,011.54

1,180.13

1,348.72

1,517.31

1,854.49

2,191.67

2,528.85

3,034.62

3,540.39

 

Llangefni

£

996.90

1,163.05

1,329.20

1,495.35

1,827.65

2,159.95

2,492.25

2,990.70

3,489.15

 

Porthaethwy

£

973.32

1,135.54

1,297.76

1,459.98

1,784.42

2,108.86

2,433.30

2,919.96

3,406.62

 

Llanddaniel-fab

£

932.58

1,088.01

1,243.44

1,398.87

1,709.73

2,020.59

2,331.45

2,797.74

3,264.03

 

Llanddona

£

925.14

1,079.33

1,233.52

1,387.71

1,696.09

2,004.47

2,312.85

2,775.42

3,237.99

 

Cwm Cadnant

£

930.54

1,085.63

1,240.72

1,395.81

1,705.99

2,016.17

2,326.35

2,791.62

3,256.89

 

Llanfair Pwllgwyngyll

£

943.02

1,100.19

1,257.36

1,414.53

1,728.87

2,043.21

2,357.55

2,829.06

3,300.57

 

Llanfihangel Ysgeifiog

£

934.86

1,090.67

1,246.48

1,402.29

1,713.91

2,025.53

2,337.15

2,804.58

3,272.01

 

Bodorgan

£

928.44

1,083.18

1,237.92

1,392.66

1,702.14

2,011.62

2,321.10

2,785.32

3,249.54

 

Llangoed

£

933.06

1,088.57

1,244.08

1,399.59

1,710.61

2,021.63

2,332.65

2,799.18

3,265.71

 

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

919.92

1,073.24

1,226.56

1,379.88

1,686.52

1,993.16

2,299.80

2,759.76

3,219.72

 

Llanidan

£

935.28

1,091.16

1,247.04

1,402.92

1,714.68

2,026.44

2,338.20

2,805.84

3,273.48

 

Rhosyr

£

927.42

1,081.99

1,236.56

1,391.13

1,700.27

2,009.41

2,318.55

2,782.26

3,245.97

 

Penmynydd

£

933.48

1,089.06

1,244.64

1,400.22

1,711.38

2,022.54

2,333.70

2,800.44

3,267.18

 

Pentraeth

£

931.32

1,086.54

1,241.76

1,396.98

1,707.42

2,017.86

2,328.30

2,793.96

3,259.62

 

Moelfre

£

923.94

1,077.93

1,231.92

1,385.91

1,693.89

2,001.87

2,309.85

2,771.82

3,233.79

 

Llanbadrig

£

942.12

1,099.14

1,256.16

1,413.18

1,727.22

2,041.26

2,355.30

2,826.36

3,297.42

 

Llanddyfnan

£

924.84

1,078.98

1,233.12

1,387.26

1,695.54

2,003.82

2,312.10

2,774.52

3,236.94

 

Llaneilian

£

934.98

1,090.81

1,246.64

1,402.47

1,714.13

2,025.79

2,337.45

2,804.94

3,272.43

 

Llannerch-y-medd

£

935.94

1,091.93

1,247.92

1,403.91

1,715.89

2,027.87

2,339.85

2,807.82

3,275.79

 

Llaneugrad

£

925.44

1,079.68

1,233.92

1,388.16

1,696.64

2,005.12

2,313.60

2,776.32

3,239.04

 

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

932.52

1,087.94

1,243.36

1,398.78

1,709.62

2,020.46

2,331.30

2,797.56

3,263.82

 

Cylch y Garn

£

922.98

1,076.81

1,230.64

1,384.47

1,692.13

1,999.79

2,307.45

2,768.94

3,230.43

 

Mechell

£

923.52

1,077.44

1,231.36

1,385.28

1,693.12

2,000.96

2,308.80

2,770.56

3,232.32

 

Rhos-y-bol

£

922.62

1,076.39

1,230.16

1,383.93

1,691.47

1,999.01

2,306.55

2,767.86

3,229.17

 

Aberffraw

£

937.74

1,094.03

1,250.32

1,406.61

1,719.19

2,031.77

2,344.35

2,813.22

3,282.09

 

Bodedern

£

934.92

1,090.74

1,246.56

1,402.38

1,714.02

2,025.66

2,337.30

2,804.76

3,272.22

 

Bodffordd

£

932.22

1,087.59

1,242.96

1,398.33

1,709.07

2,019.81

2,330.55

2,796.66

3,262.77

 

Trearddur

£

928.56

1,083.32

1,238.08

1,392.84

1,702.36

2,011.88

2,321.40

2,785.68

3,249.96

 

Tref Alaw

£

928.08

1,082.76

1,237.44

1,392.12

1,701.48

2,010.84

2,320.20

2,784.24

3,248.28

 

Llanfachraeth

£

934.32

1,090.04

1,245.76

1,401.48

1,712.92

2,024.36

2,335.80

2,802.96

3,270.12

 

Llanfaelog

£

932.76

1,088.22

1,243.68

1,399.14

1,710.06

2,020.98

2,331.90

2,798.28

3,264.66

 

Llanfaethlu

£

926.04

1,080.38

1,234.72

1,389.06

1,697.74

2,006.42

2,315.10

2,778.12

3,241.14

 

Llanfair-yn-Neubwll

£

930.96

1,086.12

1,241.28

1,396.44

1,706.76

2,017.08

2,327.40

2,792.88

3,258.36

 

Y Fali

£

941.52

1,098.44

1,255.36

1,412.28

1,726.12

2,039.96

2,353.80

2,824.56

3,295.32

 

Bryngwran

£

938.10

1,094.45

1,250.80

1,407.15

1,719.85

2,032.55

2,345.25

2,814.30

3,283.35

 

Rhoscolyn

£

923.82

1,077.79

1,231.76

1,385.73

1,693.67

2,001.61

2,309.55

2,771.46

3,233.37

 

Trewalchmai

£

936.06

1,092.07

1,248.08

1,404.09

1,716.11

2,028.13

2,340.15

2,808.18

3,276.21

 

 

9.       Dylid nodi, ar gyfer y flwyddyn 2023/24, fod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi nodi'r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i'r Cyngor, yn unol ag Adran 40 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:-

             

            Awdurdod Praeseptio                                                            Bandiau Prisio

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

£

 

222.06

 

259.07

 

296.08

 

333.09

 

407.11

 

481.13

 

555.15

 

666.18

 

777.21

 

 

10.     Wedi pennu'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn 8(ff) a 9 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu'r symiau a ganlyn ar gyfer y dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn 2022/23 ar gyfer pob categori o anheddau a ddangosir isod:-

 

 

 

 

 

 

 

Y Dreth Gyngor fesul Band, fesul Ardal, sy’n cynnwys elfen Cyngor Sir Ynys-Mon, Praeseptau Cyngor Cymunedol / Tref a Phraesept Heddlu Gogledd Cymru

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Amlwch

£

1,180.62

1,377.39

1,574.16

1,770.93

2,164.47

2,558.01

2,951.55

3,541.86

4,132.17

Biwmares

£

1,152.36

1,344.42

1,536.48

1,728.54

2,112.66

2,496.78

2,880.90

3,457.08

4,033.26

Caergybi

£

1,233.60

1,439.20

1,644.80

1,850.40

2,261.60

2,672.80

3,084.00

3,700.80

4,317.60

Llangefni

£

1,218.96

1,422.12

1,625.28

1,828.44

2,234.76

2,641.08

3,047.40

3,656.88

4,266.36

Porthaethwy

£

1,195.38

1,394.61

1,593.84

1,793.07

2,191.53

2,589.99

2,988.45

3,586.14

4,183.83

Llanddaniel-fab

£

1,154.64

1,347.08

1,539.52

1,731.96

2,116.84

2,501.72

2,886.60

3,463.92

4,041.24

Llanddona

£

1,147.20

1,338.40

1,529.60

1,720.80

2,103.20

2,485.60

2,868.00

3,441.60

4,015.20

Cwm Cadnant

£

1,152.60

1,344.70

1,536.80

1,728.90

2,113.10

2,497.30

2,881.50

3,457.80

4,034.10

Llanfair Pwllgwyngyll

£

1,165.08

1,359.26

1,553.44

1,747.62

2,135.98

2,524.34

2,912.70

3,495.24

4,077.78

Llanfihangel Ysgeifiog

£

1,156.92

1,349.74

1,542.56

1,735.38

2,121.02

2,506.66

2,892.30

3,470.76

4,049.22

Bodorgan

£

1,150.50

1,342.25

1,534.00

1,725.75

2,109.25

2,492.75

2,876.25

3,451.50

4,026.75

Llangoed

£

1,155.12

1,347.64

1,540.16

1,732.68

2,117.72

2,502.76

2,887.80

3,465.36

4,042.92

Llangristiolus & Cerrig Ceinwen

£

1,141.98

1,332.31

1,522.64

1,712.97

2,093.63

2,474.29

2,854.95

3,425.94

3,996.93

Llanidan

£

1,157.34

1,350.23

1,543.12

1,736.01

2,121.79

2,507.57

2,893.35

3,472.02

4,050.69

Rhosyr

£

1,149.48

1,341.06

1,532.64

1,724.22

2,107.38

2,490.54

2,873.70

3,448.44

4,023.18

Penmynydd

£

1,155.54

1,348.13

1,540.72

1,733.31

2,118.49

2,503.67

2,888.85

3,466.62

4,044.39

Pentraeth

£

1,153.38

1,345.61

1,537.84

1,730.07

2,114.53

2,498.99

2,883.45

3,460.14

4,036.83

Moelfre

£

1,146.00

1,337.00

1,528.00

1,719.00

2,101.00

2,483.00

2,865.00

3,438.00

4,011.00

Llanbadrig

£

1,164.18

1,358.21

1,552.24

1,746.27

2,134.33

2,522.39

2,910.45

3,492.54

4,074.63

Llanddyfnan

£

1,146.90

1,338.05

1,529.20

1,720.35

2,102.65

2,484.95

2,867.25

3,440.70

4,014.15

Llaneilian

£

1,157.04

1,349.88

1,542.72

1,735.56

2,121.24

2,506.92

2,892.60

3,471.12

4,049.64

Llannerch-y-medd

£

1,158.00

1,351.00

1,544.00

1,737.00

2,123.00

2,509.00

2,895.00

3,474.00

4,053.00

Llaneugrad

£

1,147.50

1,338.75

1,530.00

1,721.25

2,103.75

2,486.25

2,868.75

3,442.50

4,016.25

Llanfair Mathafarn Eithaf

£

1,154.58

1,347.01

1,539.44

1,731.87

2,116.73

2,501.59

2,886.45

3,463.74

4,041.03

Cylch y Garn

£

1,145.04

1,335.88

1,526.72

1,717.56

2,099.24

2,480.92

2,862.60

3,435.12

4,007.64

Mechell

£

1,145.58

1,336.51

1,527.44

1,718.37

2,100.23

2,482.09

2,863.95

3,436.74

4,009.53

Rhos-y-bol

£

1,144.68

1,335.46

1,526.24

1,717.02

2,098.58

2,480.14

2,861.70

3,434.04

4,006.38

Aberffraw

£

1,159.80

1,353.10

1,546.40

1,739.70

2,126.30

2,512.90

2,899.50

3,479.40

4,059.30

Bodedern

£

1,156.98

1,349.81

1,542.64

1,735.47

2,121.13

2,506.79

2,892.45

3,470.94

4,049.43

Bodffordd

£

1,154.28

1,346.66

1,539.04

1,731.42

2,116.18

2,500.94

2,885.70

3,462.84

4,039.98

Trearddur

£

1,150.62

1,342.39

1,534.16

1,725.93

2,109.47

2,493.01

2,876.55

3,451.86

4,027.17

Tref Alaw

£

1,150.14

1,341.83

1,533.52

1,725.21

2,108.59

2,491.97

2,875.35

3,450.42

4,025.49

Llanfachraeth

£

1,156.38

1,349.11

1,541.84

1,734.57

2,120.03

2,505.49

2,890.95

3,469.14

4,047.33

Llanfaelog

£

1,154.82

1,347.29

1,539.76

1,732.23

2,117.17

2,502.11

2,887.05

3,464.46

4,041.87

Llanfaethlu

£

1,148.10

1,339.45

1,530.80

1,722.15

2,104.85

2,487.55

2,870.25

3,444.30

4,018.35

Llanfair-yn-Neubwll

£

1,153.02

1,345.19

1,537.36

1,729.53

2,113.87

2,498.21

2,882.55

3,459.06

4,035.57

Y Fali

£

1,163.58

1,357.51

1,551.44

1,745.37

2,133.23

2,521.09

2,908.95

3,490.74

4,072.53

Bryngwran

£

1,160.16

1,353.52

1,546.88

1,740.24

2,126.96

2,513.68

2,900.40

3,480.48

4,060.56

Rhoscolyn

£

1,145.88

1,336.86

1,527.84

1,718.82

2,100.78

2,482.74

2,864.70

3,437.64

4,010.58

Trewalchmai

£

1,158.12

1,351.14

1,544.16

1,737.18

2,123.22

2,509.26

2,895.30

3,474.36

4,053.42

 

 

 

Dogfennau ategol: