Eitem Rhaglen

Ymgynghoriad ar Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr yn Ynys Môn - Y Broses Ymgynghori

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn perthynas â'r uchod.

 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu safleoedd ar gyfer sipsiwn a theithwyr lle mae angen wedi ei nodi ac i ddarparu digon o safleoedd priodol yn eu Cynllun Datblygu Lleol.

 

Cynhyrchwyd Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd  2016 (Yr Asesiad) ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, ac fe'i cymeradwywyd gan Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn ar 8 Chwefror  2016.

 

Nododd yr Asesiad newydd yr angen canlynol ar Ynys Môn: 

 

1.    Safle preswyl parhaol i gwrdd ag anghenion teithwyr yr oes newydd ar y

  safle a oddefir yn ffordd Pentraeth;

2.   Dau safle i’w defnyddio fel mannau aros dros dro ar gyfer sipsiwn a theithwyr ar hyd yr A55, un yng Nghaergybi a'r llall yng nghanol yr Ynys i ddarparu ar gyfer pobl sy'n teithio i Iwerddon ac oddi yno, ynghyd â phobl sy'n teithio o amgylch y Deyrnas Gyfunol yn gyffredinol.

             

Roedd yr ymarfer ymgynghori yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid a chynhaliwyd sesiynau galw i mewn (a fynychwyd gan oddeutu 215 o oedolion); Cyfarfodydd Cynghorau Tref / Cymuned; a mynychodd swyddogion ddau gyfarfod cyhoeddus. Nodwyd yr ystyriwyd safbwyntiau busnesau ar stadau diwydiannol hefyd.

 

Roedd y ddogfen ymgynghori gyda mapiau a holiadur ymgynghori ar gael ar wefan y Cyngor ac yn y sesiynau galw i mewn. Anfonwyd copïau at fusnesau, tirfeddianwyr a thenantiaid cyfagos.

 

Cyflwynwyd Mr Bryn Hall gan y Prif Weithredwr Cynorthwyol.  Ef yw’r eiriolwr annibynnol a gyflogir gan Unity, sef sefydliad sy'n arbenigo mewn ymgynghori gyda chymunedau sipsiwn a theithwyr.Roedd Mr Hall wedi bod yn ymgysylltu â chymunedau teithwyr a sipsiwn yn ystod y broses hon, ac mae'r Pwyllgor wedi gofyn am atborth ar y mater.

 

Crynhodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol y pwyntiau allweddol yn yr adroddiad a'r broses ymgynghori a gynhaliwyd fel a ganlyn: -

 

  Amlygwyd pwysigrwydd deall cefndir ac anghenion gwahanol sipsiwn a theithwyr.

  Ystyriwyd bod yr eiriolwr annibynnol wedi gwella’r cyfathrebu gyda'r gymuned o Deithwyr yr Oes Newydd ar Ffordd Pentraeth, o ran bod yn annibynnol a gwyntyllu eu barn.

  Dylid rhoi gwybod i bobl leol, gan gynnwys ffermwyr, ar unwaith am unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol. 

  Mae Uwch Swyddogion a'r Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai wedi gwrando ar y sylwadau a wnaed mewn cyfarfodydd ac mae gwersi wedi eu dysgu y gellir eu cynnwys mewn prosesau ymgynghori yn y dyfodol.

  Nod y Cyngor yw cynnal ymarfer ymgynghori pellach yn ystod y mis nesaf.

 

Cododd yr aelodau y materion canlynol: -

 

  Nid yw'r matrics sgorio yn caniatáu ar gyfer rhoi rhesymau pam mae rhai safleoedd yn anaddas.

  Angen i'r Aelodau fod yn rhan o'r broses ymgynghori o'r cychwyn cyntaf.

  Codwyd cwestiwn ynghylch a oedd yr amserlen ar gyfer adrodd yn ôl ar y broses ymgynghori newydd i'r Cyngor llawn yng nghanol mis Gorffennaf yn rhy uchelgeisiol?  Ymatebodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol mai un o'r cyfyngiadau oedd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gyda Chyngor Gwynedd. Yng ngoleuni hyn, roedd hi'n obeithiol y gellid cwblhau’r gwaith yn awr erbyn diwedd mis Gorffennaf.

  Rhaid rhoi gwybod i’r cyhoedd a busnesau lleol am safleoedd posib cyn gynted ag y bo modd.

 

Adroddodd y Prif Weithredwr fod llawer o'r gwaith cynllunio wedi ei wneud i baratoi ar gyfer y broses ymgynghori.  Mae gan swyddogion wybodaeth ddigonol  bellach i gynnal sesiynau ymgynghori mewn gwahanol gymunedau ar yr un nosweithiau.

 

PENDERFYNWYD argymell i'r Pwyllgor Gwaith: -

 

  Bod y Pwyllgor yn nodi bod y pryderon a godwyd yn y cyfarfod ym mis Ionawr ynghylch y broses ymgynghori wedi derbyn sylw.

  Bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo'r adroddiad ac yn cytuno bod y Swyddogion yn gweithredu materion a nodwyd i wella ymarferion ymgynghori yn y dyfodol.

Dogfennau ategol: