Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Gwaith

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi


Cynghorydd Llinos Medi

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant, Ieuenctid a Tai

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

 

Cynghorydd Carwyn Elias Jones

 

Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol

 

Cynghorydd Neville Evans

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Dafydd Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Ann Holmes.

Ffôn: 01248 752518

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.