Cofrestr datgan diddordebau

Gillian Thompson

Yr wyf i, Gillian Thompson, Aelod Cyfetholedig o Gyngor Sir Ynys Môn yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus a ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

(1.1) Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Llawrydd / Freelance Ymarferydd Creadigol mewn Celfyddydau Llenyddol, Gweledol a Pherfformio / Creative Practitioner in Literary, Visual & Performance Arts
(1.2) Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw'r unigolyn neu'r corff sy'n gwneud taliadau
Dim
(1.3) Nodwch enw unrhyw berson, ac eithro enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostuai eraill yr aethoch iddynt wrth gyfalwni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw'r unigolyn neu'r corff sy'n gwneud taliadau
Dim
(1.4) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi diddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwnnw ac sy'n gweth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannu cyhoeddedig y corff hwnnw .
Enw'r corff corfforaethol
Dim
(1.5) Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Disgrifiad o'r contract
Dim
(1.6) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog, landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref ), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad / disgrifiad o'r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
DimDim
(1.7) Rhowch y gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu gorff o'r math a ddigrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Cyfeiriad / disgrifiad o'r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
DimDim
(1.8) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun neu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor
Cyfeiriad/disgrifiad o'r eiddo
Dim

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

(2.1) Gorff yr etholwyd y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw'r corff Sefyllfa
Pwyllgorau Sgriwtini / Scrutiny Committees Rhiant-lywodraethwr - cynradd / Parent Governor - Primary
(2.2) Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus
Enw'r corff Sefyllfa
Ysgol Santes Fair Rhiant-lywodraethwr, Is-gadeirydd Llywodraethwyr / Parent Governor, Vice chair of Governors.
Ysgol Uwchradd Caergybi Rhiant Lywodraethwr
(2.3) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol
Enw'r corff Sefyllfa
DimDim
(2.4) Corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion
Enw'r corff Sefyllfa
DimDim
(2.5) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw'r corff Sefyllfa
British Actor's Equity Aelod
Writer's Guild of Great Britain Aelod
(2.6) Clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor
Enw'r corff Sefyllfa
Ysgol Santes Fair PTA Aelod