Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

03/04/2024 - Materion Eraill ref: 3430    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


03/04/2024 - Gweddill y Ceisiadau ref: 3429    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

12.1  VAR/2024/12 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amodau (04) (CEMP), (11) (CTMP), (17) (mesurau cynnal a chadw'r fynedfa a ffyrdd y stad) (20) (Asesiad o Risg Bioddiogelwch), (22) (Dyluniadau sylfaen) a (24) (tai fforddiadwy) o ganiatâd cynllunio FPL/2022/60 (codi 14 annedd ynghyd â chreu ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig) fel y gellir cyflwyno’r wybodaeth y gofynnwyd amdano wedi i’r gwaith ddechrau ar y cyn safle Ysgol Niwbwrch, Stryd Pen Dref, Niwbwrch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.2  FPL/2024/10 – Cais llawn i leoli dau gynhwysydd ar gyfer storio cyfarpar yn Cae Pêl Droed, Llannerchymedd.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.3  VAR//2024/4 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (01) (cynlluniau cymeradwywyd) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2021/337 (Cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Ffiniau Mewndirol (IBF)) er mwyn adfer maes parcio'r staff yn Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.4  HHP/2024/9 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 29 Ffordd Maes Hyfryd, Caergybi.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.5  FPL/2023/275 – Cais llawn ar gyfer adeiladu dwy uned fusnes sy'n cynnwys 10 uned unigol ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Stad Ddiwydiannol Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 


03/04/2024 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 3428    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


03/04/2024 - Departure Applications ref: 3427    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

 10.1  FPL/2023/359 – Cais llawn ar gyfer cynlluniau diwygiedig ar gyfer codi annedd a ganiatawyd gynt dan caniatâd cynllunio rhif FPL/2021/47 ar dir ger Pen Bryn, Rhosmeirch

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

10.2  VAR/2024/9 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2023/23 (codi garej ar wahân ynghyd â newidiadau i'r cynllun a gymeradwywyd o dan gyfeirnod cais cynllunio 28C257B/DA) er mwyn diwygio lleoliad y modurdy yn Bryn Tawel, Tŷ Croes.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 


03/04/2024 - Affordable Housing Applications ref: 3426    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


03/04/2024 - Applications Arising ref: 3424    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


03/04/2024 - Applications that will be Deferred ref: 3423    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

 6.1 FPL/2023/61 – Cais llawn ar gyfer newydd defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar tir yn Taldrwst, Lôn Fain, Dwyran

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

 


03/04/2024 - Siarad Cyhoeddus ref: 500000058    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw Siaradwyr Cyhoeddus yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


03/04/2024 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 3433    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Dim.


03/04/2024 - Cofnodion ref: 3421    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Mawrth, 2024 a chadarnhawyd eu bod yn gywir. 


03/04/2024 - Ymweliad Safleoedd ref: 3422    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 03/04/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 03/04/2024

Effective from: 03/04/2024

Penderfyniad:

Dim ymweliadau safle.