Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

07/02/2024 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 3366    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 09/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd John I Jones ddatgan diddordeb personol a oedd yn rhagfarnu yn eitem 7.1 – Fferm Tŷ Coch, Rhostrehwfa. 

 


07/02/2024 - Gweddill y Ceisiadau ref: 3357    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 09/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

12.1  FPL/2023/349 – Cais llawn ar gyfer canopi annibynnol gyda tho drosodd ynghyd â lloches beic yn Ysgol Syr Thomas Jones, Ffordd Tanybryn, Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.2  FPL/2023/343 – Cais ôl-weithredol ar gyfer yr estyniad i'r decin presennol ym Mharc Carafanau Golden Sunset, Benllech

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.3  FPL/2023/176 – Cais llawn i ddymchwel 2 adeilad allanol ynghyd â chodi 2 annedd fforddiadwy , 4 annedd marchnad agored ynghyd â chreu mynedfa gerbydau ar dir tu ôl i’r Swyddfa Post, Ffordd Caergybi, Gwalchmai.

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol a hynny am y rhesymau a roddwyd.

 

12.4  VAR/2023/67 – Cais o dan Adran 73 ar gyfer amrywio amod (02) (i ganiatáu mân ddiwygiadau i gynllun, dyluniad a chynnydd yn uchder yr unedau cymeradwy) cyfeirnod caniatâd cynllunio FPL/2021/266 (Cais llawn ar gyfer codi 8 fflat preswyl fforddiadwy, adeiladu mynedfa gerbydau newydd, adeiladu ffordd newydd ar y safle ynghyd â thirlunio meddal a chaled) er mwyn caniatáu mân ddiwygiadau i gynllun, dyluniad a chynnydd yn uchder yr unedau cymeradwy ar dir yn Lôn Garreglwyd, Caergybi.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.


07/02/2024 - Ymddiheuriadau ref: 3365    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 09/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

As noted above.


07/02/2024 - Cofnodion ref: 3348    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 09/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 10 Ionawr, 2024 a chadarnhawyd eu bod yn gywir. 


07/02/2024 - Materion Eraill ref: 3358    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/02/2024 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 3356    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/02/2024 - Departure Applications ref: 3355    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/02/2024 - Affordable Housing Applications ref: 3354    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/02/2024 - Applications Arising ref: 3352    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

 7.1  FPL/2023/146 – Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol a codi annedd newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Cae Graham , Pentraeth.

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd y bydda’r datblygiad wedi cael effaith negyddol ar y polisi Cynllunio awyr dywyll a bod y datblygiad arfaethedig yn rhy fawr ar gyfer ôl troed yr annedd presennol.

 

 

(Yn unol â’r gofyniad yng nghyfansoddiad y Cyngor, cafodd y cais ei ohirio’n awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i’r Swyddogion baratoi adroddiad ar y rhesymau a   roddwyd dros wrthod y cais).

 

7.2  FPL/2023/227 –Cais llawn i ddymchwel yr annedd presennol ynghyd â chodi annedd newydd, ynghyd ag addasu y fynedfa bresennol, gosod system trin carthffosiaeth, a gwaith cysylltiedig yn Tŷ Coch Farm, Rhostrehwfa,

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog. 


07/02/2024 - Applications that will be Deferred ref: 3351    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

6.1  FPL/2023/61 – Cais llawn ar gyfer newydd defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar tir yn Taldrwst, Lôn Fain, Dwyran

 

       Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

 


07/02/2024 - Siarad Cyhoeddus ref: 3350    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Cafwyd Siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.2, 12.2 a 12.4.


07/02/2024 - Ymweliad Safleoedd ref: 3349    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion yr ymweliadau safle a gynhaliwyd ar 24 Ionawr, 2024 fel cofnod cywir.


07/02/2024 - Ceisiadau Economaidd ref: 3353    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/02/2024

Effective from: 07/02/2024

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.