Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwed paragraff(au) 16 Rhan 1 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywordraeth Leol 1972.

Esboniad o Resymau