Mr Dilwyn Evans

Profile image for Mr Dilwyn Evans

Teitl: Lay Member of the Governance and Audit Committee

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Dilwyn yn Beiriannydd Sifil Siartredig a gafodd brofiad o weithio mewn swyddfa ddylunio ac ar safleoedd gyda dau gontractwr cenedlaethol. Yna, gweithiodd mewn ymgynghoriaeth reoli gan gael profiad yn y DU a thramor ar amrywiaeth o aseiniadau mewn diwydiannau gweithgynhyrchu, cwmnïau gwasanaethu, llywodraethau cenedlaethol a’r sector cyhoeddus. Treuliodd y rhan fwyaf o’i yrfa yn y sector preifat yn rhedeg nifer o gwmnïau. Am ugain mlynedd, roedd yn ddirprwy reolwr gyfarwyddwr cwmni a oedd yn gweithredu asiantaethau llongau, anfon llwythi, asiantaethau teithio adwerthol, gwestai ac arlwyo contractio.  

 

Yn fwy diweddar, mae wedi cyflawni rolau anweithredol o fewn GIG Cymru yn gyntaf fel aelod o Awdurdod Iechyd Gwynedd ac yn ail fel cyfarwyddwr anweithredol o Wasanaethau Ambiwlans Cymru. Cafodd ei benodi’n Ysgrifennydd Gwladol Iechyd fel aelod o’r Corff Adolygu Cyflog ar gyfer Nyrsys a Gweithwyr Proffesiynol eraill.  

 

Mae Dilwyn yn llywodraethwr Grŵp Llandrillo Menai, sefydliad sy’n darparu addysg bellach i bobl sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae’n cadeirio ei Bwyllgor Cyllid ac Adnoddau ac yn y gorffennol roedd yn Bwyllgor Archwilio Coleg Menai. Yn ddiweddar, gwasanaethodd fel aelod o Gydbwyllgor Archwilio Heddlu Gogledd Cymru. 

Apwyntiadau pwyllgor