Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2013 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Cofnodion:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 59 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi, 2013.

(PAPUR ‘A’)

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi, 2013, ar yr amod bod y geiriauChange 2yn cael eu newid i ‘Newid2yn y fersiwn Gymraeg o eitem 8 y cofnodion.

 

YN CODI

 

8 – Rheolau Gweithdrefn Cynllunio

 

Dywedodd Pennaeth Busnes y Cyngor/Swyddog Monitro fod y newidiadau i’r Rheolau Gweithdrefn Cynllunio a gefnogwyd gan y Pwyllgor Safonau wedi cael eu cymeradwyo gan y Cyngor Sir ar 5 Rhagfyr, 2013.

 

14 – Canlyniad Ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i gŵyn yn erbyn Cynghorydd Cymuned

 

Awgrymodd yr Is-Gadeirydd y dylai Aelodau eraill o’r Pwyllgor Safonau gymryd rhan mewn achosion tebyg yn y dyfodol.

 

3.

Prosiect Rheoli Cwynion - Adolygiad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 186 KB

Ystyried a thrafod y Dalen Cynllunio Tasg Archwilioi’w gyflwyno gan y Swyddog Monitro (Papur Saesneg yn unig).

(PAPUR ‘B’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd Taflen Cynllunio Tasgau Archwilio mewn perthynas â’r modd y mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda’i Bolisi Pryderon a Chwynion Corfforaethol ac a ydyw o ganlyniad yn delio’n effeithiol gyda phryderon a chwynion ei gwsmeriaid.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Gwahodd y Rheolwr Archwilio i fynychu cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau.

4.

Datganiadau diddordeb mewn cyfarfodydd a'r cofrestr anrhegion a lletygarwch pdf eicon PDF 153 KB

Adroddiad gan y Rheolwr We Corfforaethol ynglyn â chynnydd o ran galluogi Aelodau i gwblhau’r cofrestrau ar lein.

(PAPUR ‘C’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Reolydd y We a Gwybodaeth Gorfforaethol ar y cynnydd a wnaed o ran galluogi Aelodau Etholedig i gwblhau’r cofrestrau statudol uchod ar-lein.

 

Dygwyd sylw at y ffaith fod Aelodau Etholedig yn parhau i gofrestru rhoddion a lletygarwch ar gofrestr bapur yn hytrach nag ar y fersiwn ohoni sydd ar gael ar-lein.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU :

 

(1) Bod llythyr yn cael ei anfon ar ran y Pwyllgor Safonau’n atgoffa’r Aelodau Etholedig y dylent gofrestru eu rhoddion a’u lletygarwch ar-lein.

 

(2) Atgoffa’r Aelodau na fydd modd iddynt, yn y man, gofrestru eu rhoddion a lletygarwch ar bapur.

 

(3) Bod Rheolydd y We a Gwybodaeth Gorfforaethol yn cyflwyno diweddariad i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

5.

Gweddarlledu/Presenoldeb o bell a chefnogaeth TGCh i Gynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 207 KB

I dderbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

(PAPUR ‘CH’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd diweddariad gan Bennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd ar yr uchod.

 

Nodwyd bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi argymell y dylid symud ymlaen i weddarlledu cyfarfodydd am gyfnod arbrofol o 12 mis er mwyn defnyddio’r arian a gafwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddai’r Cyngor llawn, y Pwyllgor Gwaith a’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn rhan o’r cynllun peilot hwn.

 

Codwyd cwestiynau ynghylch ymarferoldeb mynychu cyfarfodydd o’r Cyngor o bell. Mewn ymateb, dywedodd y Swyddog bod angen gwneud gwaith pellach i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer mynychu o bell a’i fod yn gobeithio adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Safonau wedyn.

 

Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor Safonau bryderon ynghylch yr anogaeth a roddir i rai o’r Cynghorau Tref/Cymuned i ddefnyddio’r arian i’w cynorthwyo i sefydlu gwefannau. Dywedodd y Swyddog y cysylltwyd gydag Un Llais Cymru yn gofyn i’r corff hwnnw gynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned i symud ymlaen gyda’r arian sydd ar gael.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU : Bod Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd yn cyflwyno diweddariad i gyfarfod o’r Pwyllgor Safonau yn y dyfodol.

6.

Cwynion am ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 95 KB

6A   Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru i Gynghorwyr Sir.  Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘D’)

 

6B  Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru i Gynghorwyr Tref a Chymuned.  Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘DD’)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6A Cyflwynwyd er gwybodaethadroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru mewn perthynas â chwynion ynghylch Cynghorwyr Sir.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Diweddariad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar unrhyw ddatblygiadau i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

6B Cyflwynwyd er gwybodaethadroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru mewn perthynas â chwynion ynghylch Cynghorwyr Cynghorau Tref a Chymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Diweddariad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar unrhyw ddatblygiadau i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

7.

Penderfyniadau Panel Arfarnu pdf eicon PDF 770 KB

Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer er gwybodaeth a Phapur gan y CyfreithiwrLlywodraethu Corfforaethol ar benderfyniadau diweddar. (PAPUR ‘E’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd er gwybodaeth - adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer a Phapur gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) yn cynnwys crynodeb o benderfyniadau a wnaed gan y Panel Dyfarnu rhwng 1 Ebrill, 2011 ac 1 Tachwedd, 2013.

 

Cyflwynodd y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) adroddiad cefndir ar ganlyniadau’r achosion a ddygwyd gerbron y Panel Dyfarnu. Ym marn Aelodau’r Pwyllgor, mae Angen Canllawiau Cyffredinol ynghylch Dedfrydau/Cosbau wrth ddelio gyda chwynion.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU :

 

·       Gofyn i’r Fforwm Pwyllgorau Safonau ychwanegu at ei raglen:-

 

(1) Yr ymarferoldeb o gysylltu gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cymru yn gofyn am gael canllawiau wedi eu teilwrio’n arbennig ar gyfer y Pwyllgor Safonau (yn seiliedig at ganllawiau Panel Dyfarnu Cymru) er mwyn penderfynu ar y cosbau - byddai hynny o fudd iddynt pan yn trafod cwynion; ac

 

(2) Ymarferoldeb gofyn i’r Ombwdsmon ychwanegu at ei wefan, benderfyniadau a wnaed gan Bwyllgorau Safonau ac y cafwyd gwybod amdanynt.

 

·       Diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

8.

Cyn-Gofrestru Diddordebau - Diweddariadau gan Gynghorwyr Sir pdf eicon PDF 109 KB

I dderbyn adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer.

(PAPUR ‘F’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd er gwybodaeth, ddiweddariad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ynghylch cofrestru diddordebau ymlaen llaw.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Dim

 

9.

Cynghorau Tref a Chymuned - Diweddariad ar y côd ymddygiad ac ymrwymiadau pdf eicon PDF 109 KB

I dderbyn adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer.

(PAPUR ‘FF’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd er gwybodaethddiweddariad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ynglŷn â’r uchod.

Nodwyd bod yr holl Gynghorau Tref/Cymuned bellach wedi ymateb ac wedi darparu copïau o’u Codau Ymddygiad ac Ymrwymiadau.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Dim

 

10.

Hyfforddiant i Aelodau a Chynghorau Tref a Chymuned - Hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad pdf eicon PDF 103 KB

10A  I dderbyn adroddiad gan yr Uwch Swyddog Datblygu ar y sefyllfa gyfredol o ran hyfforddiant i Aelodau gan gynnwys cynnydd ar yr Adroddiadau Blynyddol Aelodau.

(PAPUR ‘G’ – I DDILYN)

 

10B  I dderbyn adroddiad gan yr Uwch Swyddog Datblygu ar yr hyfforddiant a gynigwyd i’r Cynghorau Tref a Chymuned a’r adborth a dderbyniwyd.

(PAPUR ‘NG’ – I DDILYN)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10A Cyflwynwyd adroddiad gan yr Uwch Swyddog Datblygu AD ar y sefyllfa gyfredol o ran hyfforddiant aelodau gan gynnwys cynnydd a wnaed o ran y Cynllun Blynyddol ar gyfer Datblygu Aelodau.

 

Dywedodd y Swyddog y trefnwyd cyfanswm o 34 o sesiynau ffurfiol rhwng mis Mai a mis Tachwedd ar gyfer Aelodau Etholedig ers eu hethol ac roedd manylion am y rhain wedi’u cynnwys yn Atodiad 1 a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad. Caiff manylion am yr holl hyfforddiant a gynigiwyd/a fynychwyd eu cofnodi ar ffeiliau personol unigol yr Aelodau Etholedig. Fel rhan o’r ymrwymiad i gefnogi Aelodau Etholedig, mae hyfforddiant ar Adolygiadau Datblygiad Personol wedi cael ei gyflwyno a chafwyd hyfforddiant i gefnogi hyn ym mis Hydref gyda’r nod o gwblhau’r adolygiadau’n fuan ym mis Ionawr 2014.

 

Ynogystal, rhoes y Swyddog adroddiad ar gais drafft a gyflwynwyd yn ddiweddar ar gyfer Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau. Cafodd y cais ymateb boddhaol gan CLlLC er bod angen mwy o wybodaeth. Rhoddir sylw i’r materion hyn a bydd cais pellach yn cael ei anfon at CLlLC yn y man.

 

Awgrymwyd y dylai Aelodau’r Pwyllgor Safonau, fel rhan o’u swyddogaeth o ddadansoddi Datganiadau Diddordeb yr Aelodau, fonitro, ar yr un pryd, lefel presenoldeb Aelodau Etholedig mewn sesiynau hyfforddiant.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Bydd Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau’n dadansoddi lefelau presenoldeb Aelodau mewn Sesiynau Hyfforddiant fel rhan o’u swyddogaeth o ran dadansoddi Datganiadau o Ddiddordeb.

 

10B Cyflwynwyd adroddiad gan yr Uwch Swyddog Datblygu ar yr hyfforddiant a gynigiwyd i Gynghorau Tref a Chymuned a’r atborth a gafwyd.

 

Rhoes y Swyddog adroddiad ar yr hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad a ddarparwyd gan Un Llais Cymru. Roedd yr atborth ysgrifenedig a gafwyd gan y sawl a oedd yn bresennol yn gadarnhaol yn gyffredinol ond mynegwyd pryderon gan aelodau’r Pwyllgor Safonau ynglŷn â’r modd y cyflwynwyd y sesiynau hyfforddi.

 

Awgrymwyd y gellid ystyried darparu rhywfaint o hyfforddiant mewnol ar gyfer Clercod y Cynghorau Cymuned ar y Côd Ymddygiad.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU :

 

·       Ystyried cynnal hyfforddiant mewnol ar gyfer Clercod Cynghorau Cymuned ar y Côd Ymddygiad.

 

·       Bod yr Uwch Swyddog Datblygu’n anfon atborth ysgrifenedig at Un Llais Cymru ynghylch ansawdd yr hyfforddiant a ddarparwyd gan y corff hwnnw.

 

11.

Cynghorau Tref a Chymuned - Hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad pdf eicon PDF 179 KB

I dderbyn adroddiad gan y Swyddog Monitro ar anghenion hyfforddiant yn y dyfodol yn dilyn y sesiynau ym mis Medi.

(PAPUR ‘H’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth SwyddogaethBusnes y Cyngor/Swyddog Monitro ar yr uchod.

 

Dywedodd y Swyddog ei bod yn amlwg bod diffyg cefnogaeth i’r sesiynau hyfforddi ar y Côd Ymddygiad oherwydd ychydig iawn fynychodd y 3 sesiwn a drefnwyd ar gyfer mis Medi. Nodwyd nad oedd Cyngor Tref Caergybi wedi’u cynnwys yn y sesiynau gan eu bod wedi gwneud eu trefniadau eu hunain gydag Un Llais Cymru.

 

Awgrymwyd y dylai’r Pwyllgor Safonau gymryd y camau isod:-

 

·       Anfon llythyr ar ran y Pwyllgor yn diolch i’r Cynghorau Tref/Cymuned hynny a anfonodd 3 neu fwy o gynrychiolwyr i’r sesiwn hyfforddiant. Yn ychwanegol at hynny, gofyn iddynt rannu’r wybodaeth gydag aelodau eraill, yn enwedig ynghylch datganiadau o ddiddordeb a’r angen i’w cofrestru mewn cyfarfodydd ac achub ar y cyfle hefyd i atgyfnerthu’r neges ynghylch presenoldeb y we.

 

·       Anfon llythyr at y Cynghorau hynny a anfonodd rai cynrychiolwyr gan ddiolch iddynt am fynychu’r hyfforddiant ond i fynegi siom nad oeddynt wedi cymryd yr holl lefydd a oedd wedi eu neilltuo ar eu cyfer. Yn ychwanegol at hynny, gofyn iddynt rannu’r wybodaeth gydag aelodau eraill, yn enwedig ynghylch datganiadau o ddiddordeb a’r angen i’w cofrestru mewn cyfarfodydd ac achub ar y cyfle hefyd i atgyfnerthu’r neges ynghylch presenoldeb y we.

 

·       Anfon llythyr at y 13 Cyngor nad oeddynt wedi anfon unrhyw gynrychiolwyr i’r sesiynau hyfforddi i egluro’r canlyniadau posibl pe ceir cwyn. Yn ychwanegol at hynny, gofyn i’r Swyddogion ysgrifennu at yr Aelodau Lleol perthnasol yn mynegi pryder am y diffyg presenoldeb.

 

·       Y tri llythyr i gynnwys cais eu bod yn cael eu cynnwys ar y rhaglen, eu trafod a’u cofnodi a bod y Pwyllgor Safonau’n derbyn cadarnhad ysgrifenedig

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a’r argymhellion a nodir uchod.

 

GWEITHREDU :

 

·       Bod yr argymhellion uchod yn cael eu gweithredu;

·       Argymell fod cynrychiolydd o Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau yn mynychu Cyngor Tref Caergybi fel sylwedydd yn ystod y sesiwn hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad;

·       Y bydd y sesiynau hyfforddiant nesaf sydd wedi eu trefnu ar gyfer y Flwyddyn Newydd yn canolbwyntio yn bennaf ar hyfforddi Clercod y Cynghorau Cymuned ar y Côd Ymddygiad.

 

 

12.

Adolygiad o'r Cofrestrau pdf eicon PDF 338 KB

I dderbyn adroddiad ac arweiniad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ac i drafod yr adolygiad blynyddol o’r cofrestrau.

(PAPUR ‘I’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y GyfreithwraigLlywodraethu Corfforaethol mewn perthynas ag adolygiad blynyddol y Pwyllgor Safonau o’r cofrestrau.

 

Dywedodd y Swyddog y bwriedir i bob aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau adolygu’r diddordebau a gofrestrwyd ymlaen llaw, y datganiadau a wnaed mewn cyfarfodydd a’r datganiadau o Roddion a Lletygarwch gan 6 Aelod Etholedig.

 

Roedd Aelodau’r Pwyllgor o’r farn y byddai’n fanteisiol pe gellid cysylltu gyda’r Aelodau Etholedig drwy e-bost i gael eglurhad ynglŷn ag unrhyw ymholiadau.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU :

 

·           Cymeradwyo’r llythyr a oedd wedi ei amgáu fel Atodiad 2 i’r adroddiad;

·           Fod pob Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau yn adolygu manylion 6 Aelod Etholedig ar y cofrestrau;

·           Cynnal yr adolygiad rhwng diwedd Ionawr a diwedd Chwefror 2014 ac adrodd yn ôl ar y canfyddiadau i’r GyfreithwraigLlywodraethu Corfforaethol er mwyn caniatáu amser i lunio adroddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau ar 12 Mawrth, 2014.

 

13.

Ymgynghoriad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf eicon PDF 389 KB

I dderbyn adroddiad gan y Swyddog Monitro ynghlyn a chanlyniad yr ymgynghoriad a drafodwyd yn y cyfarfod ym mis Medi.

(PAPUR ‘L’)

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Busnes y Cyngor/Swyddog Monitro ar ganlyniad yr ymgynghoriad a drafodwyd yn y cyfarfod ym mis Medi mewn perthynas â thaliadau i Aelodau Cyfetholedig Awdurdodau Lleol.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr ohebiaeth a dderbyniwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

 

GWEITHREDU: Dim